Get it on Google Play
Download on the App Store

आस्तिक 23

'मी आंता जातों. मला निरोप घेऊं दे.' तो तरुण म्हणाला.

'आतां कोठे जाणार ? या गांवांत तुमची ओळख नाहीं. रात्रीचे कोठें जाणार ? रात्रीं का प्रवास करणार ? येथेंच राहा रात्रभर. जेवा व सकाळी जायचेंच असेल तर जा. नाहीं म्हणू नका.' सुश्रुता म्हणाली.  

'मी रात्रींहि हिंडतों. मला भय ना भीति. नागाला भय वाटत नाहीं. घोर रानांतहि मी एखाद्या दगडावर खुशाल रात्रीं झोपतों. मला घर आवडतच नाहीं. घर संकुचित करतें. घराचा कोंडवाडा मनाचा कोंडमारा करतो. आपण घरेंदारें करूं लागलों, की द्वेषमत्सर वाढूं लागतात. आसक्ति वाटूं लागते. आर्य घरेंदारें करूं लागले व नागांना हाकलून देऊं लागले. सा-या चांगल्या जमिनी आपल्याला पाहिजेत, असा त्यांचा हट्ट. आज नागांजवळ भांडतील, उद्यां आपसांत भांडतील. कुरुक्षेत्रावर भांडलेच ना ? भांडले व मेले. एकदा भांडण्याची संवय लागली, म्हणजे कोणी तरी भांडायला पाहिजेच असतो. एक दिवस मानवाला कळून येईल कीं, सर्वांनी मिळतें घेऊन राहिलें पाहिजे. स्वत: जगावें, दुस-याला जगूं द्यावे. सहकार्य करावें. परंतु केव्हा येईल तो दिवस ?' तो डोळे कोठें तरी भविष्यांत नेऊन म्हणाला.

'मोठमोठे वृक्ष क्षणांत उगवत नाहीत. क्षणांत उगवणरी झाडे क्षणांत मरतात. भराभरा जन्मणारे जीवजंतु मरतांनाहि भराभरा मोठी ध्येयें, मोठे विचार वाढीला लागायला वेळच लागणार. सृष्टीचा हा नियमच आहे. तो लक्षांत ठेवून धीरानें वागलें पाहिजे.' सुश्रुता म्हणाली.

'आजी, बाहेर बघ कसा सुंदर प्रकाश पडला आहे. पिवळा पिवळा प्रकाश ! असा नव्हता कधीं पाहिला. सा-या आकाशाला जणूं सोन्याचा मुलामा दिला आहे. बाहेर अंगणांत या बघा मुख्य देखावा. इवलाहि ढग कोठे दिसत नाहीं. झाडें बघ कशीं दिसत आहेत ! जणूं सुवर्णाची वृष्टि होत आहे. कधी नव्हता असा देखावा मी पाहिला.' वत्सला नाचत व टाळया पिटीत म्हणाली.

'मीं हिमालयांत असा देखावा एकदा पाहिला होता. खालीं स्वच्छ व शुभ्र बर्फ व वर पिवळें अनंत अंबर. खाली चादीरुप्यांची शिखरें, वर सोन्याची छत्री ! ' तो तरुण म्हणाला.

'आपण नदीवर जाऊं. तेथें तर फारच सुंदर देखावा दिसतेल. नदीमध्यें सुंदर प्रतिबिंब पडले असेल. नदी सोन्याची झाली असेल, झगमगीत दिसत असेल. येतां तुम्ही ? येतेस आजी ?' वत्सलेनें उत्कंठेने विचारिलें.

'तुम्ही जा. मी स्वयंपाक करतें. काळोख पडण्यापूर्वी या.' सुश्रुता म्हणाली.

आस्तिक

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
आस्तिक 1 आस्तिक 2 आस्तिक 3 आस्तिक 4 आस्तिक 5 आस्तिक 6 आस्तिक 7 आस्तिक 8 आस्तिक 9 आस्तिक 10 आस्तिक 11 आस्तिक 12 आस्तिक 13 आस्तिक 14 आस्तिक 15 आस्तिक 16 आस्तिक 17 आस्तिक 18 आस्तिक 19 आस्तिक 20 आस्तिक 21 आस्तिक 22 आस्तिक 23 आस्तिक 24 आस्तिक 25 आस्तिक 26 आस्तिक 27 आस्तिक 28 आस्तिक 29 आस्तिक 30 आस्तिक 31 आस्तिक 32 आस्तिक 33 आस्तिक 34 आस्तिक 35 आस्तिक 36 आस्तिक 37 आस्तिक 38 आस्तिक 39 आस्तिक 40 आस्तिक 41 आस्तिक 42 आस्तिक 43 आस्तिक 44 आस्तिक 45 आस्तिक 46 आस्तिक 47 आस्तिक 48 आस्तिक 49 आस्तिक 50 आस्तिक 51 आस्तिक 52 आस्तिक 53 आस्तिक 54 आस्तिक 55 आस्तिक 56 आस्तिक 57 आस्तिक 58 आस्तिक 59 आस्तिक 60 आस्तिक 61 आस्तिक 62 आस्तिक 63 आस्तिक 64 आस्तिक 65 आस्तिक 66 आस्तिक 67 आस्तिक 68 आस्तिक 69 आस्तिक 70 आस्तिक 71 आस्तिक 72 आस्तिक 73 आस्तिक 74 आस्तिक 75 आस्तिक 76 आस्तिक 77 आस्तिक 78 आस्तिक 79 आस्तिक 80 आस्तिक 81 आस्तिक 82 आस्तिक 83 आस्तिक 84 आस्तिक 85 आस्तिक 86 आस्तिक 87 आस्तिक 88 आस्तिक 89 आस्तिक 90 आस्तिक 91 आस्तिक 92 आस्तिक 93 आस्तिक 94 आस्तिक 95 आस्तिक 96 आस्तिक 97 आस्तिक 98 आस्तिक 99 आस्तिक 100 आस्तिक 101 आस्तिक 102 आस्तिक 103 आस्तिक 104 आस्तिक 105 आस्तिक 106 आस्तिक 107 आस्तिक 108 आस्तिक 109 आस्तिक 110 आस्तिक 111 आस्तिक 112 आस्तिक 113 आस्तिक 114 आस्तिक 115 आस्तिक 116 आस्तिक 117 आस्तिक 118 आस्तिक 119 आस्तिक 120 आस्तिक 121 आस्तिक 122 आस्तिक 123 आस्तिक 124 आस्तिक 125 आस्तिक 126 आस्तिक 127 आस्तिक 128 आस्तिक 129 आस्तिक 130 आस्तिक 131 आस्तिक 132 आस्तिक 133 आस्तिक 134 आस्तिक 135 आस्तिक 136 आस्तिक 137 आस्तिक 138 आस्तिक 139 आस्तिक 140 आस्तिक 141 आस्तिक 142 आस्तिक 143 आस्तिक 144 आस्तिक 145 आस्तिक 146 आस्तिक 147 आस्तिक 148 आस्तिक 149 आस्तिक 150 आस्तिक 151 आस्तिक 152 आस्तिक 153 आस्तिक 154