Get it on Google Play
Download on the App Store

महाभारतातील स्फुट प्रकरणे (Marathi)


प्रभाकर फडणीस
या लेखात आता काही स्फुट प्रकरणांचा परामर्ष घ्यावयाचा आहे. यांत काही नवीन वा आजच्या काळाला सुसंगत अशा गोष्टी नजरेला आल्या त्याबद्दल लिहावयाचे आहे.
READ ON NEW WEBSITE