दु:खी (Marathi)


पांडुरंग सदाशिव साने
Le Miserable ह्या फ्रेंच कादंबरीचे साने गुरुजीनी केलेले भाषांतर. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

साधू 1

साधू 2

साधू 3

साधू 4

साधू 5

साधू 6

साधू 7

साधू 8

साधू 9

साधू 10

अभगिनी व तिची लहान मुलगी 1

अभगिनी व तिची लहान मुलगी 2

अभगिनी व तिची लहान मुलगी 3

अभगिनी व तिची लहान मुलगी 4

अभगिनी व तिची लहान मुलगी 5

अभगिनी व तिची लहान मुलगी 6

अभगिनी व तिची लहान मुलगी 7

अभगिनी व तिची लहान मुलगी 8

अभगिनी व तिची लहान मुलगी 9

अभगिनी व तिची लहान मुलगी 10

अघटित घटना 1

अघटित घटना 2

अघटित घटना 3

अघटित घटना 4

अघटित घटना 5

अघटित घटना 6

अघटित घटना 7

अघटित घटना 8

अघटित घटना 9

अघटित घटना 10

अघटित घटना 11

अघटित घटना 12

अघटित घटना 13

अटक 1

अटक 2

अटक 3

समुद्रात 1

समुद्रात 2

लिलीची भेट 1

लिलीची भेट 2

लिलीची भेट 3

लिलीची भेट 4

लिलीची भेट 5

लिलीची भेट 6

लिलीची भेट 7

लिलीची भेट 8

तो तरुण 1

तो तरुण 2

तो तरुण 3

तो तरुण 4

भूत बंगला 1

भूत बंगला 2

भूत बंगला 3

भूत बंगला 4

भूत बंगला 5

भूत बंगला 6

भूत बंगला 7

भूत बंगला 8

भूत बंगला 9

भूत बंगला 10

प्रेमाचा अंकुर 1

प्रेमाचा अंकुर 2

प्रेमाचा अंकुर 3

प्रेमाचा अंकुर 4

प्रेमाचा अंकुर 5

क्रांतीची ज्वाला भडकली 1

क्रांतीची ज्वाला भडकली 2

क्रांतीची ज्वाला भडकली 3

क्रांतीची ज्वाला भडकली 4

क्रांतीची ज्वाला भडकली 5

क्रांतीची ज्वाला भडकली 6

अंमलदाराचा शेवट 1

अंमलदाराचा शेवट 2

लिलीचे लग्न 1

लिलीचे लग्न 2

शेवट 1

शेवट 2

शेवट 3

शेवट 4