Get it on Google Play
Download on the App Store

हरिवीण घडी गमेना

( राग केदार; ताल-त्रिताल; चाल-राजीवनयन राम० )


हरिवीण घडी गमेना । हरीविण शोक शमेना ॥ध्रु०॥
रुप मनोहर ज्याचे । लागले ध्यान तयाचे ॥१॥
युगासम दिवस जातो । रामदास वाट पाहतो ॥२॥