Get it on Google Play
Download on the App Store

विष्णु स्तोत्रे (Marathi)


स्तोत्रे
विष्णू हि सर्वोच्च शक्ती असून, त्रिमूर्ती ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश यांपैकी, भगवान विष्णूचे कार्य विश्वाचा सांभाळ आणि प्रतिपाळ करणे आहे.या विश्वात जेव्हा जेव्हा राक्षसी शक्ती मानवास त्रासदायक होतात,तेव्हा श्रीविष्णू अवतार घेऊन त्यांचा नाश करतात.विष्णूचे अवतार दहा-मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध आणि कल्की. ज्या ज्या वेळेस विष्णूने पृथ्वीवर अवतार घेतला त्या त्या वेळेस त्यांची पत्नी लक्ष्मीनेही अवतार घेतला, रामावतरात सीता तर कृष्णावतारात रुख्मिणी. कृष्णावतारात भगवानांनी अर्जुनाला गीता सांगितली, ज्यात जीवनातील अंतीम सत्य आहे.विष्णूला नारायण म्हणूनही संबोधतात.विष्णूचे वास्तव्य क्षीरसागरात शेशनागावर आहे. त्याचे वाहन गरूड आहे.चार हातात शंख, चक्र, गदा, पद्म आहेत.समुद्रमंथनात अमृत मिळाले असता मोहिनी रूप घेऊन ते त्यांनी देवांना मिळवून दिले.
READ ON NEW WEBSITE

Chapters

गरूडध्वजस्तोत्रम्

गुरुवातपुरीश पञ्चरत्नं

सत्यव्रतोक्तदामोदरस्तोत्रम्

द्वादश स्तोत्राणि

नारायणस्तुतिः

नारायणस्तोत्रम्

श्री नारायण हृदयम्

श्रीमन्त्रराजपद स्तोत्रम्

भज गोविन्दं

माङ्गल्यस्तवः

लक्ष्मीनृसिंहपञ्चरत्नम्

सुप्रभात स्तोत्रम्

मङ्गळाशासनम्

लक्ष्मीनृसिंह स्तोत्रम्

लक्ष्मीनृसिंह प्रपत्तिः

श्री नखस्तुतिः

विष्णुपदी

विष्णु पञ्चायुध स्तोत्रम्

विष्णुपञ्जरस्तोत्रम्

विष्णुपादादिकेशान्तस्तोत्रम्

प्रातःस्मरणम्

श्रीविष्णुभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम्

श्रीविष्णोः शतनामस्तोत्रम्

अष्टषष्टिनामतीर्थस्तोत्र

विष्णुस्तवनं

विष्णुस्तवराजः

विष्णुस्तवराजः

विष्णुषट्पदी

श्रीविष्णोः षोडशनामस्तोत्रम्

विष्णुस्तुतिः ब्रह्मोक्त नरसिंहपुऱाणे

विष्णुस्तुतिः कण्डुमुनिप्रोक्त ब्रह्मपुराणे

विष्णुस्तवनं मार्कण्डेयप्रोक्तं

तीर्थस्नानफलप्रदम्

श्रीविष्णुस्तोत्रं

श्रीविष्णोरष्टाविंशतिनामस्तोत्रम्

श्रीविष्णोर्नामस्तोत्रं

विष्णोर्स्तोत्र शिवप्रोक्तं

शालिग्रामस्तोत्रम्

सङ्कष्टनाशनविष्णुस्तोत्रम्

समस्तपापनाशन

सुमङ्गल स्तोत्र

श्रीरङ्गस्तोत्रम्

श्रीहरिनाममाला स्तोत्रम्

हरि स्तोत्रम्

नारायणस्तोत्रम्‌

विष्णुस्तोत्राणि

नारायणवर्म

विष्णुपञ्जरस्तोत्रम्

श्रीमदच्युताष्टकम्‌

अच्युताष्ट्कम्‌

विष्णूस्तवराजः

विष्णोरष्टाविंशतिनाम स्तोत्रम्‌

मुकुन्दमाला

श्रीविष्णुशतनामस्तोत्रम्‌

परमेश्वरस्तुतिसारस्तोत्रम्‌

भगवच्छरणस्तोत्रम्

हरिनाममालास्तोत्रम्

शालग्रामस्तोत्रम्

अच्युताष्टकम्

विष्णुपादादिकेशांतवर्णनस्तोत्रम्

श्रीहरिस्तोत्रम्

श्रीहरिनामाष्टकम्

श्रीहरि शरणाष्टकम्

श्रीगोविंदाष्टकम्

रमापत्यष्टकम्

संकष्टनाशनविष्णुस्तोत्रम्

अथ पांडवगीताप्रारम्भ:

हरिस्तुतुप्रारंभ:

आचार्यकृतषट्‌पदी

नारायणस्तोत्रम्

श्रीविष्णो:षोडशनामस्तोत्रम्

श्रीविष्णुमहिम्न: स्तोत्र

श्रीदीनबंध्वष्टकम्

कमलापत्यष्टकम्

नारायण कवच

नारायण सूक्तम्

नारायणम्

श्री नारायण हृदयम्