Get it on Google Play
Download on the App Store

इसापनीती कथा ५१ ते १०० (Marathi)


इसाप
इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.
READ ON NEW WEBSITE

Chapters

शहाणा गाढव

सागवान वृक्ष आणि काटेझाड

फासेपारधी व पक्षी

पक्षी आणि पारधी

मूर्ख लांडगा

म्हातारा व मृत्यू

म्हातारा आणि त्याचा घोडा

म्हातारा व दारूचे पिंप

एक माणूस व त्याचा मूर्ख नोकर

लोभी माणूस

लठ्ठ कोंबडी व बारीक कोंबडी

कुत्रा आणि लांडगा

कोल्हा आणि रानडुक्कर

कोकीळ आणि ससाणा

खेड्यातला उंदीर व शहराला उंदीर

काटे खाणारे गाढव

कासव आणि बेडूक

घुबड आणि टोळ

घोडा आणि सांबर

गरुड आणि कासव

गरुड आणि चंडोल

गाडीवाला गाडीचे चाक

देव आणि साप

अस्वल आणि मधमाशा

आजारी सांबर

आळशी तरुण माणूस

वकील आणि सरदार

वाकडे झाड

उंदराचे सिंहाशी लग्न

सिंह आणि उंदीर

शेतकरी आणि नदी

स्वैपाकी व मासा

प्राणी, पक्षी व मासे

पोपट आणि ससाणा

मोर आणि बगळा

म्हातारा आणि तरुण

वांव मासा व साप

कोल्हा आणि द्राक्षे

कोल्हा व बोकड

कारकून व कारभारी

चाकावरील माशी

बोका आणि कोल्हा

बैल आणि लाकूड

अरण्य आणि लाकूडतोड्या

उंदीर आणि बैल

शेतकरी आणि ससाणा

शेतकरी आणि रानडुक्कर

ससा आणि चिमणी

पेटीतला उंदीर

पाण्यात पाहणारे सांबर