Get it on Google Play
Download on the App Store

लावणी २८ वी

धरिं चला, बोलाउं आले विषयभोगाला ।
सर्वस्वें जाहले अन्याय ते पोटी घाला ॥धृ०॥
दिवसानदिवस भर जातो भेटायाचा ।
करितसे आठव घडि घडि तुमच्या पायाचा ।
स्नेह आपला कोणे काळीं न तुटायाचा ।
पगदस्त जाब हा ठरला मुळ ठायाचा ।
बांधिला बंध देवानें न सुटायाचा ।
नाहीं बाण मारिला मागें उलटायाचा ।
बिनतोड जोड ही काय म्हणुन तरी त्यजिली ? ।
बेजरब पडुन गळिं अशी कंचितरी निजली ? ।
गलबलित काम, घामानें चोळी भिजली ।
रिझली नागिण झडप घालि जशी नागाला ॥१॥
लागले प्रीतिच्या मागें आचरणाला ।
घातली मिठी म्या बळकट या चरणाला ।
जोडा बरोबर, नित येते सुविचरणाला ।
शिर हजिर, पुढें, मी नाहीं, भीत मरणाला ।
सही झाले चित्त मिळालें मदहरणाला ।
मग योग्य नव्हे अंतर देणें शरणाला ।
शिरिमंत लोक तुम्ही शिरिमंतापशिं राहतां ।
एक दुसरी असून घरिं, तरि तिसरीला चाहतां ।
धुळीवरिल सारवण, लटक्या शपथा वाहतां ।
सर पाहतांना लागेना जमिन स्वर्गाला ॥२॥
सत्क्रिया वचन मर्यादा कशी टाकावी ? ।
जी छायेखालीं आली तिला झाकावी ।
वियोगें लाही शरिराची लाज राखावी ।
एक ठायीं मिठाई, मधसाखर चाखावी ।
घ्या हो इरसाल आंब्याची कोय चाखावी ।
अंगिकार केल्यावर कां दुर झोकावी ? ।
येउयेउन पाहुन मुख, उभी राहुन मुसमुसते ।
नवतीच्या आगीमुळें जळे काळीज, धुसधुसतें ।
आज उद्यां की परवा याल कधीं, तें पुसते ।
बसते सन्निध शेजारी गोष्ट सांगायाला ॥३॥
ऐकावी स्वस्थपणीं माझी ही कानगी ।
आनंदरसामृतपुर पाहावी वानगी ।
तुट तुट न पडे अशी योजावी मला देणगी ।
मउ मउ घास घ्या मयद्याची पानगी ।
जन्मोजन्माची असावी मेहेरबानगी ।
खर्चास द्यावी पोत्यावर परवानगी ।
त्या श्रवणसुखानें मोहो अंतरीं पातला ।
रत जाहली उभयतां हा मजकुर आंतला ।
होनाजी बाळा म्हणे, गळा गांठुन घातला ।
गुंतला प्राण स्वरूपाच्या व्यासंगाला ।
सृष्टीच्या नारी तव घ्याव्या पासंगाला ॥४॥

लावणी

संकलित
Chapters
लावणी १ ली लावणी २ री लावणी ३ री लावणी ४ थी लावणी ५ वी लावणी ६ वी लावणी ७ वी लावणी ८ वी लावणी ९ वी लावणी १० वी लावणी ११ वी लावणी १२ वी लावणी १३ वी लावणी १४ वी लावणी १५ वी लावणी १६ वी लावणी १७ वी लावणी १८ वी लावणी १९ वी लावणी २० वी लावणी २१ वी लावणी २२ वी लावणी २३ वी लावणी २४ वी लावणी २५ वी लावणी २६ वी लावणी २७ वी लावणी २८ वी लावणी २९ वी लावणी ३० वी लावणी ३१ वी लावणी ३२ वी लावणी ३३ वी लावणी ३४ वी लावणी ३५ वी लावणी ३६ वी लावणी ३७ वी लावणी ३८ वी लावणी ३९ वी लावणी ४० वी लावणी ४१ वी लावणी ४२ वी लावणी ४३ वी लावणी ४४ वी लावणी ४५ वी लावणी ४६ वी लावणी ४७ वी लावणी ४८ वी लावणी ४९ वी लावणी ५० वी लावणी ५१ वी लावणी ५२ वी लावणी ५३ वी लावणी ५४ वी लावणी ५५ वी लावणी ५६ वी लावणी ५७ वी लावणी ५८ वी लावणी ५९ वी लावणी ६० वी लावणी ६१ वी लावणी ६२ वी लावणी ६३ वी लावणी ६४ वी लावणी ६५ वी लावणी ६६ वी लावणी ६७ वी लावणी ६८ वी लावणी ६९ वी लावणी ७० वी लावणी ७१ वी लावणी ७२ वी लावणी ७३ वी लावणी ७४ वी लावणी ७५ वी लावणी ७६ वी लावणी ७७ वी लावणी ७८ वी लावणी ७९ वी लावणी ८० वी लावणी ८१ वी लावणी ८२ वी लावणी ८३ वी लावणी ८४ वी लावणी ८५ वी लावणी ८६ वी लावणी ८७ वी लावणी ८८ वी लावणी ८९ वी लावणी ९० वी लावणी ९१ वी लावणी ९२ वी लावणी ९३ वी लावणी ९४ वी लावणी ९५ वी लावणी ९६ वी लावणी ९७ वी लावणी ९८ वी लावणी ९९ वी लावणी १०० वी लावणी १०१ वी लावणी १०२ वी लावणी १०३ वी लावणी १०४ वी लावणी १०५ वी लावणी १०६ वी लावणी १०७ वी लावणी १०८ वी लावणी १०९ वी लावणी ११० वी लावणी १११ वी लावणी ११२ वी लावणी ११३ वी लावणी ११४ वी लावणी ११६ वी लावणी ११७ वी लावणी ११८ वी लावणी ११९ वी लावणी १२० वी लावणी १२१ वी लावणी १२२ वी लावणी १२३ वी लावणी १२४ वी लावणी १२५ वी लावणी १२६ वी लावणी १२७ वी लावणी १२८ वी आत्माराम लावणी १३० वी लावणी १३१ वी लावणी १३२ वी लावणी १३३ वी लावणी १३४ वी लावणी १३५ वी लावणी १३६ वी लावणी १३७ वी लावणी १३८ वी लावणी १३९ वी लावणी १४० वी लावणी १४१ वी सु भा न लावणी १४३ वी लावणी १४४ वी लावणी १४५ वी लावणी १४६ वी लावणी १४७ वी लावणी १४८ वी लावणी १४९ वी लावणी १५० वी लावणी १५१ वी लावणी १५२ वी लावणी १५३ वी लावणी १५४ वी लावणी १५५ वी लावणी १५६ वी लावणी १५७ वी लावणी १५८ वी लावणी १५९ वी लावणी १६० वी लावणी १६१ वी लावणी १६२ वी लावणी १६३ वी लावणी १६४ वी लावणी १६५ वी लावणी १६६ वी लावणी १६७ वी लावणी १६८ वी लावणी १६९ वी लावणी १७० वी लावणी १७१ वी लावणी १७२ वी लावणी १७३ वी लावणी १७४ वी लावणी १९३ वी लावणी १९४ वी लावणी १९५ वी लावणी १९६ वी लावणी १९७ वी लावणी १९८ वी लावणी १९९ वी