Get it on Google Play
Download on the App Store

लावणी ६० वी

सखे, तुझ्या चांगुलपणाची काय तारीफ तरी सांगावी ? ।
प्राण व्यर्थ तुजपुढें, खरा जिव लावुन तुला गडे भोगावी ॥धृ०॥
गोरा रंग गोजिरा शिरा ही तर्‍हा तुझ्या गडे स्वरूपाची ।
जोबन कवठें जशीं, उरावर तंग चोळी मिन्याची
बहरदार थोडकेंच हसतां मोती हलती कांपाची ।
मर्यादेशील आहेस, वाटते तूं लाडकी मायबापाची ।
सुगंध वेणीमधें खोचली पुडी कस्तुरिच्या नाभाची ।
पवित्र दिसशी कशी भोगितां नाहि कल्पना पापाची ।
शंभरदां फिरफिरुन पाहतों, तरि वाटे आणखी पहावी ॥१॥
चाल तुझी हळुहळु झुकावित पाइं जोडवीं न वाजती ।
पंगतींमध्ये वाढतां तुझ्याकडे टवकारून सारे पहाती ।
सपिट गव्हाचें जसें तशा मृदु मांडया, निर्मळ उर छाती ।
गोलदार बाहुटे, घातल्या घट्ट वाकि वर गुजराथी ।
अम्ही पुरुष तुजपुढें गरिब, तूं सखे आम्हाला धर हातीं ।
सुख भोगुन शेवटीं तूंच हो अमच्या प्राणांची साती ।
रोज घराशी अणुन एकिकडे प्रीतीनें अलिंगावी ॥२॥
लाल रंग तळहात, कोवळे पाय, नैतिचें वय थोडें ।
राजि व्हावयासाठीं देतसों अणुन तुला ताजे पेढे ।
समागमाचा पहा कसा गुण, गंगेला मिळती ओढे ।
हीच कल्पना इथे लक्षितां अक्षइपद हातीं जोडे ।
पडुन मुर्ख जाहलों तुंसाटी वेडयापेक्षां अम्हि वेडे ।
जिवंतपणिं भोगुं दे, काय मग मेल्यावर गेले गाडे ।
जन्मोजन्मीं हीच ईश्वरापसी अशी स्त्री मागावी ॥३॥
प्रसन्नतेची गुढी अतां दे, उपकाराला जीव देतों ।
दो घटकेची मौज, फारसे तुझें काय नेतों ? ।
घेतों सलामतीचा बहार तुझ्या, गडे तोंडाकडे पाही जो तो ।
प्राप्त कोणाची नाहीं, आपल्या मनामध्यें साखर खातों ।
निलाजर्‍याचे तुझ्या घरी तिनतिनदां धावुन येतों ।
नको हाडें घोळसूं, कृपा कर दिला अमचा व्याकुळ होतो ।
होनाजी बाळा म्हणे, प्रयत्नें करून हाताशीं लागावी ।
ही सुंदर चांगल्या फुलाची कळी सुवासिक हुंगावी ॥४॥

लावणी

संकलित
Chapters
लावणी १ ली लावणी २ री लावणी ३ री लावणी ४ थी लावणी ५ वी लावणी ६ वी लावणी ७ वी लावणी ८ वी लावणी ९ वी लावणी १० वी लावणी ११ वी लावणी १२ वी लावणी १३ वी लावणी १४ वी लावणी १५ वी लावणी १६ वी लावणी १७ वी लावणी १८ वी लावणी १९ वी लावणी २० वी लावणी २१ वी लावणी २२ वी लावणी २३ वी लावणी २४ वी लावणी २५ वी लावणी २६ वी लावणी २७ वी लावणी २८ वी लावणी २९ वी लावणी ३० वी लावणी ३१ वी लावणी ३२ वी लावणी ३३ वी लावणी ३४ वी लावणी ३५ वी लावणी ३६ वी लावणी ३७ वी लावणी ३८ वी लावणी ३९ वी लावणी ४० वी लावणी ४१ वी लावणी ४२ वी लावणी ४३ वी लावणी ४४ वी लावणी ४५ वी लावणी ४६ वी लावणी ४७ वी लावणी ४८ वी लावणी ४९ वी लावणी ५० वी लावणी ५१ वी लावणी ५२ वी लावणी ५३ वी लावणी ५४ वी लावणी ५५ वी लावणी ५६ वी लावणी ५७ वी लावणी ५८ वी लावणी ५९ वी लावणी ६० वी लावणी ६१ वी लावणी ६२ वी लावणी ६३ वी लावणी ६४ वी लावणी ६५ वी लावणी ६६ वी लावणी ६७ वी लावणी ६८ वी लावणी ६९ वी लावणी ७० वी लावणी ७१ वी लावणी ७२ वी लावणी ७३ वी लावणी ७४ वी लावणी ७५ वी लावणी ७६ वी लावणी ७७ वी लावणी ७८ वी लावणी ७९ वी लावणी ८० वी लावणी ८१ वी लावणी ८२ वी लावणी ८३ वी लावणी ८४ वी लावणी ८५ वी लावणी ८६ वी लावणी ८७ वी लावणी ८८ वी लावणी ८९ वी लावणी ९० वी लावणी ९१ वी लावणी ९२ वी लावणी ९३ वी लावणी ९४ वी लावणी ९५ वी लावणी ९६ वी लावणी ९७ वी लावणी ९८ वी लावणी ९९ वी लावणी १०० वी लावणी १०१ वी लावणी १०२ वी लावणी १०३ वी लावणी १०४ वी लावणी १०५ वी लावणी १०६ वी लावणी १०७ वी लावणी १०८ वी लावणी १०९ वी लावणी ११० वी लावणी १११ वी लावणी ११२ वी लावणी ११३ वी लावणी ११४ वी लावणी ११६ वी लावणी ११७ वी लावणी ११८ वी लावणी ११९ वी लावणी १२० वी लावणी १२१ वी लावणी १२२ वी लावणी १२३ वी लावणी १२४ वी लावणी १२५ वी लावणी १२६ वी लावणी १२७ वी लावणी १२८ वी आत्माराम लावणी १३० वी लावणी १३१ वी लावणी १३२ वी लावणी १३३ वी लावणी १३४ वी लावणी १३५ वी लावणी १३६ वी लावणी १३७ वी लावणी १३८ वी लावणी १३९ वी लावणी १४० वी लावणी १४१ वी सु भा न लावणी १४३ वी लावणी १४४ वी लावणी १४५ वी लावणी १४६ वी लावणी १४७ वी लावणी १४८ वी लावणी १४९ वी लावणी १५० वी लावणी १५१ वी लावणी १५२ वी लावणी १५३ वी लावणी १५४ वी लावणी १५५ वी लावणी १५६ वी लावणी १५७ वी लावणी १५८ वी लावणी १५९ वी लावणी १६० वी लावणी १६१ वी लावणी १६२ वी लावणी १६३ वी लावणी १६४ वी लावणी १६५ वी लावणी १६६ वी लावणी १६७ वी लावणी १६८ वी लावणी १६९ वी लावणी १७० वी लावणी १७१ वी लावणी १७२ वी लावणी १७३ वी लावणी १७४ वी लावणी १९३ वी लावणी १९४ वी लावणी १९५ वी लावणी १९६ वी लावणी १९७ वी लावणी १९८ वी लावणी १९९ वी