Get it on Google Play
Download on the App Store

लावणी ३२ वी

या घरांत, उभे कां दारात ? नवती भरांत चढली हाटा ।
जलदिनें झटा, भर लुटा ॥धृ०॥
शिणकरी जणुं दुखणकरि विषय ऋणकरि विषयाचा खडा ।
पडे धरणिवर धडधडा ।
काय करूं ? किं हाय काय करूं ? कोण उपाय करूं ? केला मनधडा ।
हिंव आलें जसें थडथडा ।
दिसरात याच घोरांत, मदन शरिरांत लागला चढा ।
दडदडपुन उरते भिडा ।
दु:ख सांगु तरि कोणापसी ?
उत आला दुध फुसफुशी
विस्तवास दारू जशी
होय त्वरा, चौकशी करा, बळे हा खरा, नका म्हणुं थटा ॥१॥
या हाटांत पडले आटांत महासंकटांत ही दुर्दशा ।
कडकडल्या दाही दिशा ।
भगभगा उष्णा अंगा, आम्ही तर बघा बायका पिशा ।
बेबहार दाटली निशा ।
जळे आंग जसा बचनाग, दु:खाचा विभाग माझ्या हिशा ।
आणिक कां रे जगदिशा ? ।
बोलते उगिच बडबडा
काळिज उडते तडतडा
हा कढ येतो कडकडा
जीव आकांत करितो लोकांत, घडवा एकांत, उडवा घटा (?) ॥२॥
भावेना, कोठें जावे ना, कांहीं खावे ना, विरह काहावला ।
कंदर्प सर्प चावला ।
आलिजाहा ! होतसे डाहा, पहा उर माझा धडकावला
कोणीं सोमल अंगीं लावला ? ।
आवरा तो मद बावरा, बरा वैर्‍यास वेळ फावला ।
पंचानन सरसावला ।
थिरकंप सुटे थरथरा
येतात कळंम गरगरा
जोबन फुगले दरदरा
विलंब कां ? व्यर्थ का हाका ? विरजला चखा, दह्याचा मठा ॥३॥
व्यापला काम तापला, प्राण आपला घेतला हातीं ।
धड नाहीं मेली जिती ।
देहकथा नका धरूं तथा जन्म तों कथा, मि सांगुं किती ? ।
घ्या घ्या मिळली आयती ।
ते ताव, मारला डाव दोघे एकभाव भोग भोगिती ।
आनंद उभयता चित्तीं ।
होनाजी बाळा म्हणे, आतां भरसराइ आली हाता ।
निर्दोष जाहाली मुक्तता ।
धोताल करितसे ख्याल, घे घ धनमाल लाविला धटा ।
पाच्छाई शिक्का बिनबट्टा ॥४॥

लावणी

संकलित
Chapters
लावणी १ ली लावणी २ री लावणी ३ री लावणी ४ थी लावणी ५ वी लावणी ६ वी लावणी ७ वी लावणी ८ वी लावणी ९ वी लावणी १० वी लावणी ११ वी लावणी १२ वी लावणी १३ वी लावणी १४ वी लावणी १५ वी लावणी १६ वी लावणी १७ वी लावणी १८ वी लावणी १९ वी लावणी २० वी लावणी २१ वी लावणी २२ वी लावणी २३ वी लावणी २४ वी लावणी २५ वी लावणी २६ वी लावणी २७ वी लावणी २८ वी लावणी २९ वी लावणी ३० वी लावणी ३१ वी लावणी ३२ वी लावणी ३३ वी लावणी ३४ वी लावणी ३५ वी लावणी ३६ वी लावणी ३७ वी लावणी ३८ वी लावणी ३९ वी लावणी ४० वी लावणी ४१ वी लावणी ४२ वी लावणी ४३ वी लावणी ४४ वी लावणी ४५ वी लावणी ४६ वी लावणी ४७ वी लावणी ४८ वी लावणी ४९ वी लावणी ५० वी लावणी ५१ वी लावणी ५२ वी लावणी ५३ वी लावणी ५४ वी लावणी ५५ वी लावणी ५६ वी लावणी ५७ वी लावणी ५८ वी लावणी ५९ वी लावणी ६० वी लावणी ६१ वी लावणी ६२ वी लावणी ६३ वी लावणी ६४ वी लावणी ६५ वी लावणी ६६ वी लावणी ६७ वी लावणी ६८ वी लावणी ६९ वी लावणी ७० वी लावणी ७१ वी लावणी ७२ वी लावणी ७३ वी लावणी ७४ वी लावणी ७५ वी लावणी ७६ वी लावणी ७७ वी लावणी ७८ वी लावणी ७९ वी लावणी ८० वी लावणी ८१ वी लावणी ८२ वी लावणी ८३ वी लावणी ८४ वी लावणी ८५ वी लावणी ८६ वी लावणी ८७ वी लावणी ८८ वी लावणी ८९ वी लावणी ९० वी लावणी ९१ वी लावणी ९२ वी लावणी ९३ वी लावणी ९४ वी लावणी ९५ वी लावणी ९६ वी लावणी ९७ वी लावणी ९८ वी लावणी ९९ वी लावणी १०० वी लावणी १०१ वी लावणी १०२ वी लावणी १०३ वी लावणी १०४ वी लावणी १०५ वी लावणी १०६ वी लावणी १०७ वी लावणी १०८ वी लावणी १०९ वी लावणी ११० वी लावणी १११ वी लावणी ११२ वी लावणी ११३ वी लावणी ११४ वी लावणी ११६ वी लावणी ११७ वी लावणी ११८ वी लावणी ११९ वी लावणी १२० वी लावणी १२१ वी लावणी १२२ वी लावणी १२३ वी लावणी १२४ वी लावणी १२५ वी लावणी १२६ वी लावणी १२७ वी लावणी १२८ वी आत्माराम लावणी १३० वी लावणी १३१ वी लावणी १३२ वी लावणी १३३ वी लावणी १३४ वी लावणी १३५ वी लावणी १३६ वी लावणी १३७ वी लावणी १३८ वी लावणी १३९ वी लावणी १४० वी लावणी १४१ वी सु भा न लावणी १४३ वी लावणी १४४ वी लावणी १४५ वी लावणी १४६ वी लावणी १४७ वी लावणी १४८ वी लावणी १४९ वी लावणी १५० वी लावणी १५१ वी लावणी १५२ वी लावणी १५३ वी लावणी १५४ वी लावणी १५५ वी लावणी १५६ वी लावणी १५७ वी लावणी १५८ वी लावणी १५९ वी लावणी १६० वी लावणी १६१ वी लावणी १६२ वी लावणी १६३ वी लावणी १६४ वी लावणी १६५ वी लावणी १६६ वी लावणी १६७ वी लावणी १६८ वी लावणी १६९ वी लावणी १७० वी लावणी १७१ वी लावणी १७२ वी लावणी १७३ वी लावणी १७४ वी लावणी १९३ वी लावणी १९४ वी लावणी १९५ वी लावणी १९६ वी लावणी १९७ वी लावणी १९८ वी लावणी १९९ वी