Get it on Google Play
Download on the App Store

श्रीसंतएकनाथ गाथा - भाग पहिला (Marathi)


Shivam
श्रीसंतएकनाथ महाराजांची गाथा म्हणजे श्रीकृष्णाच्या अवताराचे मनोवेधक वर्णन.
READ ON NEW WEBSITE

Chapters

मंगलाचरण - अभंग १ ते ४

बाळक्रीडा - अभंग ५ ते १२

श्रीकृष्ण प्रगटला - अभंग १३ ते १६

गर्गाचार्य - अभंग १७

श्रीकृष्ण आळ - अभंग १८ ते १९

विश्वरुप - अभंग २० ते २२

चौर्यकर्म - अभंग २३ ते २७

गौळणीं - अभंह २८ ते ३०

श्रीकृष्ण विंदान - अभंग ३१ ते ४२

वेणी - अभंग ४३ ते ४७

गार्‍हाणीं - अभंग ४८ ते ७७

राधाविलास - अभंग ७८ ते १०२

श्रीकृष्णाचा वेध - अभंग १०३ ते ११८

विरहावस्था - अभंग ११९ ते १३८

वनक्रीडा - अभंग १३९ ते १४७

मुरली - अभंग १४८ ते १६५

रासक्रीडा - अभंग १६६ ते १७३

दळण - अभंग १७४ ते १७५

कांडण - अभंग १७६

पिंगा - अभंग १७७ ते १७८

फुगडी - अभंग १७९

गोपांचे खेळ - अभंग १८० ते १८१

टिपरी - अभंग १८२ ते १८३

विटीदांडु - अभंग १८४ ते १८८

चेंडूफळी - अभंग १८९ ते १९०

लगोरी - अभंग १९१ ते १९२

भोंवरा - अभंग १९३ ते १९४

लपंडाई - अभंग १९५ ते १९६

सुरकांडी - अभंग १९७

वावडी - अभंग १९८

एकीबेकी - अभंग १९९ ते २०१

पटपट सांवली - अभंग २०२

झोंबी - अभंग २०३

चिकाटी - अभंग २०४

उमान - अभंग २०५

हमामा - अभंग २०६ ते २१२

हमामाहुंबरी - अभंग २१३ ते २१७

हुतुतु - अभंग २१८ ते २३१

काला - अभंग २३२ ते २६३

गौळणींचा आकांत - अभंग २६४

गौळणींची धांदल - अभंग २६५

उद्धवास आज्ञा - अभंग २६६

देवकी बंधमुक्तता - अभंग २६७ ते १७१

श्रीकृष्णमाहात्म्य - अभंग २७२ ते ३१७

पंढरी माहात्म्य - अभंग ३१८ ते ३३०

पंढरी माहात्म्य - अभंग ३३१ ते ३४०

पंढरी माहात्म्य - अभंग ३४१ ते ३५०

पंढरी माहात्म्य - अभंग ३५१ ते ३६०

पंढरी माहात्म्य - अभंग ३६१ ते ३७०

पंढरी माहात्म्य - अभंग ३७१ ते ३८०

पंढरी माहात्म्य - अभंग ३८१ ते ३९०

पंढरी माहात्म्य - अभंग ३९१ ते ४००

पंढरी माहात्म्य - अभंग ४०१ ते ४१०

पंढरी माहात्म्य - अभंग ४११ ते ४२०

पंढरी माहात्म्य - अभंग ४२१ ते ४३०

पंढरी माहात्म्य - अभंग ४३१ ते ४४०

पंढरी माहात्म्य - अभंग ४४१ ते ४५०

पंढरी माहात्म्य - अभंग ४५१ ते ४६०

पंढरी माहात्म्य - अभंग ४६१ ते ४७०

पंढरी माहात्म्य - अभंग ४७१ ते ४७९

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ४८० ते ४९०

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ४९१ ते ५००

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५०० ते ५१०

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५११ ते ५२०

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५२१ ते ५३०

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५३१ ते ५४०

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५४१ ते ५५०

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५५१ ते ५६०

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५६१ ते ५७०

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५७१ ते ५८०

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५८१ ते ५९०

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५९१ ते ६००

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६०१ ते ६१०

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६११ ते ६२०

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६२१ ते ६३०

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६३१ ते ६४०

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६४१ ते ६५०

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६५१ ते ६६०

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६६१ ते ६६६

विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ६६७ ते ६८०

विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ६८१ ते ६९०

विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ६९१ ते ७००

विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ७०१ ते ७१०

विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ७११ ते ७२३

रामनाममहिमा - अभंग ७२४ ते ७४०

रामनाममहिमा - अभंग ७४१ ते ७५०

रामनाममहिमा - अभंग ७५१ ते ७६०

रामनाममहिमा - अभंग ७६१ ते ७७०

रामनाममहिमा - अभंग ७७१ ते ७८०

रामनाममहिमा - अभंग ७८१ ते ७९०

रामनाममहिमा - अभंग ७९१ ते ८००

रामनाममहिमा - अभंग ८०१ ते ८१०

रामनाममहिमा - अभंग ८११ ते ८२०

रामनाममहिमा - अभंग ८२१ ते ८३०

रामनाममहिमा - अभंग ८३१ ते ८४०

रामनाममहिमा - अभंग ८४१ ते ८५०

रामनाममहिमा - अभंग ८५१ ते ८६०

रामनाममहिमा - अभंग ८६१ ते ८७०

रामनाममहिमा - अभंग ८७१ ते ८८०

रामनाममहिमा - अभंग ८८१ ते ८९०

रामनाममहिमा - अभंग ८९१ ते ९००

रामनाममहिमा - अभंग ९०१ ते ९१०

रामचरित्र - अभंग ९११ ते ९२५

सीता मंदोदरी संवाद - अभंग ९२६

मंदोदरी प्रश्न - अभंग ९२७ ते ९२८

सीता उत्तर - अभंग ९२९ ते ९३१

राम रावण युद्ध - अभंग ९३२ ते ९३३

भिल्लिण - अभंग ९३४

सीताशुद्धी - अभंग ९३५

पदप्राप्ति - अभंग ९३६

राम सहवास - अभंग ९३७ ते ९४४

शिवमाहात्म्य - अभंग ९४५ ते ९८८

हरिहर ऐक्य - अभंग ९८९ ते १००७

दत्तनाममहिमा - अभंग १००८ ते १०५५

दत्तमानसपूजा - अभंग १०५६ ते १०७०

हरिनाममहिमा - अभंग १०७१ ते १११९

हरिपाठ - अभंग ११२० ते ११४४

चिंतनमहिमा - अभंग ११४५ ते ११६१

नाममहिमा - अभंग ११६२ ते ११८०

नाममहिमा - अभंग ११८१ ते १२००

नाममहिमा - अभंग १२०१ ते १२२०

नाममहिमा - अभंग १२२१ ते १२४०

नाममहिमा - अभंग १२४१ ते १२६०

नाममहिमा - अभंग १२६१ ते १२७२

नामपाठ - अभंग १२७३ ते १२८१

नामपाठफल - अभंग १२८२ ते १३२३

नामपाठमार्ग - अभंग १३२४ ते १३५०

नामपाठमार्ग - अभंग १३५१ ते १३७३

नामपाठ - अभंग १३७४ ते १३९०

नामपाठ - अभंग १३९१ ते १४१०

नामपाठ - अभंग १४११ ते १४३०

नामपाठ - अभंग १४३१ ते १४५०

नामपाठ - अभंग १४५१ ते १४७०

नामपाठ - अभंग १४७१ ते १४९०

नामपाठ - अभंग १४९१ ते १५१०

नामपाठ - अभंग १५११ ते १५३०

नामपाठ - अभंग १५३१ ते १५५०

नामपाठ - अभंग १५५१ ते १५७०

नामपाठ - अभंग १५७१ ते १५९०

नामपाठ - अभंग १५९१ ते १६१०

नामपाठ - अभंग १६११ ते १६३०

नामपाठ - अभंग १६३१ ते १६५०

नामपाठ - अभंग १६५१ ते १६७०

नामपाठ - अभंग १६७१ ते १६९०

नामपाठ - अभंग १६९१ ते १७१०

नामपाठ - अभंग १७११ ते १७३०

नामपाठ - अभंग १७३१ ते १७५०

नामपाठ - अभंग १७५१ ते १७७०

नामपाठ - अभंग १७७१ ते १७९१

सद्गुरुमहिमा - अभंग १७९२ ते १८००

सद्गुरुमहिमा - अभंग १८०१ ते १८२०

सद्गुरुमहिमा - अभंग १८२१ ते १८४०

सद्गुरुमहिमा - अभंग १८४१ ते १८६०

सद्गुरुमहिमा - अभंग १८६१ ते १८८८

गुरुपरंपरा - अभंग १८८९ ते १९००