Get it on Google Play
Download on the App Store

प्रास्ताविक चार शब्द 2

गुरुवर्यांनीं आपल्या प्रस्तावनेच्या शेवटी म्हटल्याप्रमाणें संस्कृतज्ञ पण पालि न जाणणार्‍या लोकांनाही ह्या प्रसिद्ध होत असलेल्या ग्रंथामुळें पालि जाणण्याचें बाबतींत फारच मदत होईल कारण ह्या ग्रंथामध्यें मूळ पालि ग्रंथ वर व खाली लगेच त्याचें मराठी भाषांतर असल्यामुळें मूळ ग्रंथाचें आकलन होण्यास फारसे सायास पडणार नाहींत. गुरुवर्यांनीं पालि भाषेच्या ज्ञानाचा प्रसार करण्याकरितां किती कष्ट केले हें त्यांचें आत्मचरित्रपर ‘निवेदन’ ज्यांनी वाचलें असेल त्यांना परिचितच असेल. पालि भाषेच्या प्रसाराकरितां त्यांनीं प्रथम कलकत्ता विद्यापीठांत शिकविण्याचें काम पत्करिलें होतें. पण महाराष्ट्रांत ह्या भाषेच्या ज्ञानाचा प्रसार व्हावा ह्या कळकळीनें त्यांनीं तिकडील काम सोडून देऊन इकडे महाराष्ट्रांत येण्याचें ठरविलें. इकडे येऊन डॉ. सर रामकृष्ण भाण्डारकर ह्यांच्या खटपटीमुळें मुंबई  विद्यापीठांत पालि भाषेचा शिरकाव झाला व त्यांनीं पुण्यांत फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये पालि भाषा शिकविण्याचा उपक्रम १९१२ साली सुरूं केला. त्यांनी आपलें स्वतंत्र लिखाण मराठीमध्यें केलेलें आहे. व ह्या त्यांच्या उपक्रमास अनुसरूनच धर्मानंद स्मारक ट्रस्टनें त्यांचे ग्रंथ छापून काढण्याचें ठरविलें आहे हेंही स्तुत्यच होय.

हा ग्रंथ तयार करण्याचे कामीं ज्यांची मला मदत झाली त्यांचे त्यांचे आभार मानणें मी आपलें कर्तव्य समजतों. मी १९२४ साली प्रसिद्ध केलेल्या पालि सुत्तनिपाताच्या प्रती उपलब्ध नसल्यामुळें छापखान्याच्या उपयोगाकरितां लागणारी प्रत मिळविणें दुरापास्त झालें होतें. तें काम पं. ना. वि. तुंगार, काव्यतीर्थ, पालितीर्थ ह्यांनीं आपल्या संग्रहीं असलेल्या प्रतींपैकीं एक प्रत उपलब्ध करून दिल्यामुळें सुकर झालें. तसेंच छापखान्याकरितां भाषांतराचें लिखाण तयार करण्याचें काम आमचे माजी विद्यार्थी श्री. ल. पां. सातपुते, एम्. ए. व तें तपासून पाहण्याचें काम श्री. स. त्र्यं. केंघे, एम्. ए. ह्यांनीं केलें. तसेंच आमच्या स्नुषा श्री. सौ. शीला बापट, बी. ए. ह्यांनीं प्रुफें तपासण्याचे कामीं मदत केली. तसेंच ‘ग्रंथ-परिचय’ लिहिण्याचे बाबतींत आमची कन्या श्री. सौ. मालतीबाई (कमला) जोशी बी. ए. ह्यांनीं मदत केली. आमचे फर्ग्युसन कॉलेजांतील चिरकालीन सहाध्यापक प्रा. रं. द. वाडेकर, एम्. ए. ह्यांनीं तर अनेक प्रकारें मदत केली. ह्या सर्वांचे मी मन:पूर्वक आभार मानतों.

ह्या ग्रंथांत मुद्रणदोष बरेच राहिले आहेत ह्याची जाणीव आहे. मुद्रणालयाच्या व्यवस्थापकांच्या मतें ह्यांतील कांहीं दोष जरी टाळतां आले असते, तरी एकदां मशीन चालूं झाल्यानंतर टाईप जेव्हां उडून जागचे ढळतात तेव्हां नाइलाज असतो असें त्यांचें समर्थन आहे, असो. वाचकांनीं शुद्धिपत्रकांत दिलेल्या दुरुस्त्या करून ग्रंथ वाचनास घ्यावा ही विनंति आहे. सहज समजण्याजोग्या दुरुस्त्या दाखविलेल्या नाहींत.

२० जुलै १९५५
पु. वि. बापट


संक्षिप्त अक्षरांचा खुलासा

अ.-- अट्ठकथा (परमत्थजोतिका भाग २).
अनु. – अनुक्रम.
नि. – निद्देस.
भा. – भाषांतर.
म. – मरम्म (ब्रह्मी हस्तलिखितें)
रो. – रोमन ( Anderson and Smith ह्यांनीं संपादिलेला व पालि टेक्स्ट सोसायटीनें छापलेला ग्रंथ).
सि. – सिआम (सयामी छापील ग्रंथ).
सी. – सीहल (सिंहली हस्तलिखितें किंवा छापील ग्रंथ).
Fsb. – फाउसबोलनें संपादिलेला ग्रंथ (पालि टेक्स्ट सोसायटीनें छापलेला)
सूचना – वर ज्या हस्तलिखितांचा उल्लेख केलेला आहे तीं म्हणजे रो. प्रती करितां वापरलेलीं.

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229