Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 107

पाली भाषेतः-

५४५ तुवं बुद्धो तुवं सत्था तुवं माराभिभू१ मुनि। (१-म.-मायाभिभू.)
तुवं अनुसये छेत्वा तिण्णो तारेसि मं पजं।।३६।।

५४६ उप२धी(२-सी., म.-उपधि.) ते समतिक्कन्ता आसवा ते पदालिता।
सीहोऽसि अनुपादानो पहीनभयभेरवो।।३७।।

५४७ पुण्डरीक यथा वग्गु तोये न उपलिप्प३ति।(३-म.-उपलिम्पति.)
एवं पुञ्ञे च पापे च उभये त्वं न लिप्प४सि।(४-म.-लिम्पसि.)

पादे वीर पसारेहि सभियो वन्दति सत्थुनो ति।।३८।।

अथ खो समियो परिब्बाजको भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवन्तं एतदवोच-अभिक्कन्तं भो गोतम...पे....धम्मं च भिक्खुसंघं च, लभेय्याहं भन्ते भगवतो सन्तिके पब्बज्जं, लभेय्यं उपसंपदं ति। यो खो सभिय अञ्ञतित्थियपुब्बो इमस्मिं धम्मविनये आकखति पब्बज्जं, आकंखति उपसंपदं, सो चत्तरो मासे परिवसति, चतुन्नं मासानं अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्खू पब्बाजेन्ति, उपसंपादेन्ति भिक्खुभावाय। अपि च१(१-सी.-चेत्थ.) मे त्थ पुग्गलवेमत्तता विदिता ति। सचे भन्ते अञ्ञतित्थियपुब्बा, इमस्मिं धम्मविनये आकंखन्ता पब्बज्जं आकंखन्ता उपसंपदं, चत्तारो मासे परिवसन्ति, चतुन्नं मासानं अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्खु पब्बाजेन्ति, उपसंपादेन्ति भिक्खुभावाय, अहं चत्तारि वस्सानि परिवसिस्सामि, चतुन्नं वस्सानं अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्खू पब्बाजेन्तु, उपसंपादेन्तु भिक्खुभावाया ति। अलत्थ खो सभियो परिब्बाजको भगवतो सन्तिके पब्बज्जं अलत्थ उपसंपदं...पे...अञ्ञतरो खो पनायस्मा सभियो अरहतं अहोसी ति।

सभियसुत्तं निट्ठितं।


मराठी अनुवादः-

५४५. तूं बुद्ध, तूं शास्ता, तूं माराचा पराभव करणारा मुनि, तूं अनुशय तोडून तरून गेलेला या लोकांना तारीत आहेस.(३६)

५४६. तूं उपाधि मागें टाकली आहेस. तूं आश्रव तोडले आहेस. तूं उपादानविरहित, भयभैरवविहीन सिंह आहेस.(३७)

५४७. सुन्दर पुण्डरीक (कमल) जसें पाण्यांत बद्ध होत नाहीं, तसा तूं पुण्य आणि पाप या दोहोंत बद्ध होत नाहींस! हे वीरा, पाय पुढें कर. हा सभिय तुला शास्त्याला वन्दन करतो.(३८)

त्यावर सभिय परिव्राजक भगवंताच्या पायांवर डोकें ठेऊन भगवंताला म्हणाला-धन्य! धन्य भो गोतम....इत्यादि.....भिक्षुसंघाला शरण जातों. मला भगवन्तापाशीं प्रव्रज्या मिळावी व उपसंपदा मिळावी. “हे सभिया, जो दुसर्‍या पंथांतील परिव्राजक या धर्मविनयांत प्रव्रज्या व उपसंपदा घेऊं इच्छितो, तो चार महिने उमेदवारी करतो. चार महिने होऊन त्याच्या आचरणानें भिक्षूंचें समाधान झालें असतां, ते त्याला प्रव्रज्या देतात व भिक्षु होण्यासाठी उपसंपदा देतात. परन्तु विशिष्ट व्यक्तीबद्दल विशिष्ट धोरण ठेवणें बरें हें मी जाणतों.” “भदन्त, जर आपल्या धर्मविनयांत प्रव्रज्या व उपसंपदा घेऊं इच्छिणारे अन्य पंथांतील प्ररिव्राजक चार महिने उमेदवारी करतात, व चार महिन्यांनंतर भिक्षूंचें समाधान झालें असतां ते त्यांना प्रव्रज्या देतात, व भिक्षु होण्यासाठीं उपसंपदा देतात, तर मी चार वर्षे उमेदवारी करतों, चार वर्षांनंतर भिक्षूंचे समाधान झालें असतां, ते मला प्रव्रज्या देवोत व भिक्षु होण्यासाठीं उपसंपदा देवोत.” सभिय परिव्राजकाला भगवन्तापाशीं प्रव्रज्या मिळाली, उपसंपदा मिळाली...इत्यादि. आयुष्मान् सभिय अरहन्तांपैकी एक झाला.

सभियसुत्त समाप्त

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229