Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 68

पाली भाषेत :-

२३
[११. राहुलसुत्तं]


३३५. कच्चि अभिण्हसंवासा नावजानासि पण्डितं |
उक्काधारो मनुस्सानं कच्चि अपचितो तया ||१||

३३६.  नाहं अभिण्हसंवासा अवजानामि पण्डितं |
उक्काधारो मनुस्सानं निच्चं अपचितो मया ||२||
वत्थुगाथा१ (१ म.  (न दिस्सति). |

३३७. पंचकामगुणे हित्वा पियरूपे मनोरमे |
सद्धाय घरा निक्खम्म दुक्खस्सऽन्तकरो भव ||३||

मराठीत अनुवाद :-

२३
[११. राहुलसुत्त]


३३५. (भगवान् - ) अतिपरिचयामुळें तूं त्या सुज्ञाची (शारिपुत्राची) अवज्ञा करीत नाहींस ना  ? मनुष्यासाठीं ज्ञानाची मशाल पाजळणार्‍या त्याचा तूं  आदर ठेवतोस ना?  (१)

३३६. (राहुल-) अतिपरिचयामुळें त्या सुज्ञाची मी अवज्ञा करीत नाहीं. मनुष्यासाठी ज्ञानाची मशाल पाजळणार्‍या  त्याचा मी सतत आदर ठेवतों. ( (२)

[(वरील ) गाथा प्रास्ताविक आहेत.]

३३७. मनाला आवडणारे व उल्लसित करणारे पंचेन्द्रियांचे विषय सोडून श्रद्धापूर्वक घरांतून नीघ व दु:खाचा अन्त कर .( ३)

पाली भाषेत :-

३३८. मित्ते भजस्सु कल्याणे प१न्तं(१ सी.- पत्थं, म. –पन्थं.) च सयनासनं |
विवित्तं अप्पनिग्घोसं मत्तञ्ञू होहि भोजने ||४||

३३९. चीवरे पिण्डिपाते च पच्चये सयनासने |
एतेसु तण्ह माऽकासि मा लोकं पुनरागमि ||५||

३४०. संवुतो पातिमोक्खस्मि इन्द्रियेसु च पंचसु |
सति कायगता त्यत्थु निब्बिदाबहुलो भव ||६||

३४१. निमित्तं परिवज्जेहि सुभं रागूपसंहितं |
असुभाय चित्तं भावेंहि एकग्गं सुसमाहितं ||७||

मराठीत अनुवाद :-

३३८. कल्याणमित्रांची संगति धर. तुझी बसण्या-उठण्याची जागा जेथें गडबड कमी अशा एकान्त स्थळीं असूं दे व तूं भोजनाचें बाबतींत मिताहारी हो.  (४)

३३९. चीवर    (भिक्षुवस्त्र) अन्न,  आजारांत  उपयोगी पडणारें औषध, आणि आश्रयस्थान यांच्यांत आसक्ति धरूं नकोस; इहलोकीं पुनर्जन्म घेऊं नकोस.  (५)

३४०. प्रतिमोक्षाच्या नियमांप्रमाणें संवृत राहून पञ्चेन्द्रियांत संयम ठेव, कायगतास्मृतीची भावना कर व वैराग्याकडे ओढा ठेव. (६)

३४१. कामविकार उत्पन्न होईल, असें शुभनिम्मित्त वर्ज्य कर, व जेणेंकरून चित्त एकाग्र व समाधियुक्त होईल अशा (शरिराच्या) अशुभभावाचें चिन्तन कर. (७)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229