Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 120

पाली भाषेतः-

५९१ यथा करणमादित्तं वारिना परिनिब्बये१।(१ म., सी.-परिनुब्बुतो.)
एवंऽपि धीरो सप्पञ्ञो पण्डितो कुसलो नरो।
खिप्पमुप्पतितं सोकं वातो तूलं व धंसये।।१८।।

५९२ परिदेवं पजप्पं च दोमनस्सं च अत्तनो।
अत्तनो सुखमेसानो अब्बहे२(२ म.-अब्बुहे.) सल्लमत्तनो।।१९।।

५९३ अब्बूळ्हसल्लो असितो सन्तिं पप्पुय्य चेतसो।
सब्बसोकं अतिक्कन्तो असोको होति निब्बुतो ति।।२०।।

सल्लसुत्तं निट्ठितं।

मराठी अनुवादः-

५९१. जसें पेटलेलें घर पाण्यानें विझवावें, त्याप्रमाणें धैर्यवान् सुज्ञ, पंडित आणि कुशल माणसानें उत्पन्न झालेला शोक—वारा कापसाला उडवितो तद्वत्—झट्दिशीं नाहींसा करावा.(१८)

५९२. आपणांस सुख व्हावें अशी इच्छा धरणार्‍यानें आपला शोक, प्रजल्प आणि दौ्रमनस्य हें जें अन्त:करणाचें शल्य तें उपटून टाकावें.(१९)

५९३. हें शल्य ज्यानें काढून टाकलेलें आहे व जो अनासक्त आहे, तो चित्ताची शान्ति मिळवून व सर्व शोकांचे अतिक्रमण करून अशोक होतो आणि परिनिर्वाण पावतो.(२०)

सल्लसुत्त समाप्त

पाली भाषेतः-

३५
[९. वासेट्ठसुत्तं]


एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा इच्छानगले१(१ रो.-इच्छानंकले.) विहरति इच्छानंगलवनसण्डे। तेन खो पन समयेन संबहुला अभिञ्ञाता अभिञ्ञाता ब्राह्मणमहासाला इच्छानंगले पटिवसन्ति, सेय्यथीदं-चंकी ब्राह्मणो, तारुक्खो ब्राह्मणो, पोक्खरसाति ब्राह्मणो, जानुस्सोणि२(२ रो., म.-जाणुस्सोणि.) ब्राह्मणो, तोदेय्यब्राह्मणो, अञ्ञे च अभिञ्ञाता अभिञ्ञाता ब्राह्मणमहासाला। अथ खो वासेट्ठभारद्वाजानं माणवानं जंघाविहारं अनुचंकममानानं अनुविचरमानानं अयमन्तराकथा उदपादि-कथं भो ब्राह्मणो होती ति। भारद्वाजो माणवो एवमाह-यतो खो उभतो सुजातो होति मातितो च पितितो च, संसुद्धगहणिको, याव सत्तमा पितामहयुगा अक्खितो अनुपक्कट्ठो३(३ म.-अनुपकुट्ठो.)
जातिवादेन, एत्तावता खो ब्राह्मणो होती ति। वासेट्ठो माणवो एवमाहयतो खो भो सीलवा च होति वतसंपन्नो४(४ सी.-वत्तसपन्नो.) च, एत्तावता खो ब्राह्मणो होती ति। नेव खो असक्खि भारद्वाजो माणवो वासेट्ठं माणवं सञ्ञपेतुं, न पन असक्खि वासेट्ठो माणवो भारद्वाजं माणवं च सञ्ञपेतुं। अथ खो वासेट्ठो माणवो भारद्वाजं माणवं आमन्तेसि—अयं खो भारद्वाज समणो गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकुला पब्बजितो इच्छानंगले विहरति इच्छानंगलवनसण्डे, तं खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुग्गतो....पे...बुद्धो भगवा ति, आयाम भो भारद्वाज, येन समणो गोतमो तेनुपसंकमिस्साम, उपसंकमित्वा समणं गोतमं एतमत्थं पुच्छिस्साम, यथा नो समणो गोतमी ब्याकरिस्सति तथा नं धारेस्सामा ति। एवं भो ति खो भारद्वाजो माणवो वासेट्ठस्स पच्चस्सोसि। अथ खो वासेट्ठ-भारद्वाजा माणवा येन भगवा तेनुपसंकभिसु, उपसंकमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदिसुं, सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसिन्नो खो वासेट्ठो माणवो भगवन्तं गाथाय अज्झभासि—

मराठी अनुवादः-

३५
[९. वासेट्ठसुत्त]


असें मी ऐकलें आहे. एके समयीं भगवान् इच्छानंगल येथें इच्छानंगल उपवनांत राहत होता. त्या वेळीं इच्छानंगलांत कित्येक प्रसिद्ध श्रीमंत ब्राह्मण राहत असत. ते हे—चंकी ब्राह्मण, तारुक्ष ब्राह्मण, पुष्करसादी ब्राह्मण, जानुश्रोणी ब्राह्मण, तौदेय ब्राह्मण आणि तसेच दुसरे कांहीं प्रसिद्ध श्रीमंत ब्राह्मण राहत. तेव्हां वासेष्ठ आणि भारद्वाज हे दोन विद्यार्थी फिरावयास निघाले असतां त्यांच्यांत ब्राह्मण कसा होतो, ही गोष्ट निघाली. भारद्वाज विद्यार्थी म्हणाला—आईच्या व बापाच्या बाजूनें अशीं दोन्हीं कुळें शुद्ध असल्यामुळें ज्याचा जन्म पवित्र, सात पिढ्यांपर्यंत ज्याच्या कुळाला जातिप्रवाद१ (१ म्हणजे जन्मासंबंधीचा प्रवाद.) दोष लावतां येत नाहीं, तोच ब्राह्मण होय. वासेष्ठ विद्यार्थी म्हणाला-जो शीलवान् व व्रतसंपन्न तोच ब्राह्मण होय. भारद्वाज विद्यार्थी वासेष्ठ विद्यार्थ्यांची समजूत घालूं शकला नाहीं, आणि वासेष्ठ विद्यार्थीही भारद्वाज विद्यार्थ्यांची समजूत घालूं शकला नाहीं. तेव्हां वासेष्ठ विद्यार्थी भारद्वाज विद्यार्थ्याला म्हणाला—हे भारद्वाजा, हा श्रमण गोतम शाक्य-पुत्र शाक्य कुळांतून परिव्राजक झालेला इच्छानंगल येथें इच्छानंगल उपवनांत राहत आहे, आणि त्या भवान् गोतमाची अशी कल्याणकारक कीर्ति फैलावली आहे की,.... इत्यादि२ (२ सेलसुत्त (अनु. ३३), पहिलाच परिच्छेद पहा.)....बुद्ध भगवान् आहे, हे भारद्वाजा, चल, आपण श्रमण गोतमापाशीं जाऊं, जाऊन श्रमण गोतमाला ही गोष्ट विचारूं, व श्रमण गोतम जशी व्याख्या करील तसा अर्थ समजूं. “ठीक आहे” असें भारद्वाज विद्यार्थी वासेष्ठ विद्यार्थ्यास उत्तरादाखल बोलला. त्यावर वासेष्ठ व भारद्वाज विद्यार्थी भगवंतापाशीं आले; येऊन त्यांनीं भगवन्ताला कुशल प्रश्न विचारले, व कुशलप्रश्नादिक संभाषण आटोपून ते एका बाजूला बसले. एका बाजूस वासेष्ठ विद्यार्थी भगवन्ताला गाथेनें म्हणाला—

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229