Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 21

पाली भाषेत :-
[५. चुन्दसुत्तं]

८३ पुच्छामि मुनिं पहूतपञ्ञं (इति चुन्दो कम्मारपुत्तो) बुद्धं धम्मस्सामिं वीततण्हं।
दिपदुत्तमं१(१ म.-द्विपदुत्तमं.) सारथीनं पवरं। कति लोके समणा तदिंघ ब्रूहि।।१।।

८४ चतुरो समणा न पञ्चमत्थि२ (२ रो.-पञ्चमोऽत्थि.) (चुन्दा ति भगवा) ते ते आविकरोमि सक्खिपुट्ठो।
मग्गजिनो मग्गदेसको च मग्गे जीवति यो च मग्गदूसी।।२।।

८५ कं मग्गजिनं वदन्ति बुद्धा (इति चुन्दो कम्मरपुत्तो) मग्गऽक्खायी३ (३ रो.-मग्गज्झायी.) कथं अतुल्यो होती।
मग्गे जीवति मे ब्रूहि पुट्ठो। अथ मे आविकरोहि मग्गदूसिं।।३।।

मराठीत अनुवाद :-


[५. चुन्दसुत्तं]


८३. विपुलप्रज्ञ, धर्मस्वामी, वीततृष्ण, द्विपदश्रेष्ठ, सारथ्यांत सर्वोत्तम अशा मुनीला, बुद्धाला मी विचारतों-असें चुन्द लोहार म्हणाला-इहलोकीं श्रमण किती तें सांग. (१)

८४. चारच श्रमण, पांचवा नाहीं-हे चुन्दा, असें भगवान् म्हणाला-तूं विचारलें म्हणून तें तुला मीं सांगतों. मार्गजिन, मार्ग-दर्शक, मार्गजीवी आणि मार्गदूषक (हे ते चार). (२)

८५. बुद्ध कोणाला मार्गजिन म्हणतात-असें चुन्द लोहार म्हणाला-अतुल असा मार्गदर्शक कसा होतो? मार्गजीवी कोणता आणि मार्गदूषक कोणता?-हें मी विचारतों तें तूं मला सांग. (३)

पाली भाषेत :-

८६ यो तिण्णकथंकथो विसल्लो निब्बाणाभिरतो अनानुगिद्धो१ (१ सी.-अननुगिद्धो.)
लोकस्स सदेवकस्स नेता तादिं मग्गजिनं वदन्ति बुद्धा।।४।।

८७ परमं परमं ति यो घ ञत्वा अक्खाति विभजति इधेव धम्मं।
त कंखच्छिदं मुनिं अनेजं दुतियं भिक्खुनमाहु मग्गदोसिं।।५।।

८८ यो धम्मपदे सुदेसिते मग्गे जीवति संयतो२ (२ रो., सी.-सञ्ञतो.) सतीमा।
अनवज्जपदानि सेवमानो ततियं भिक्खुनमाहु मग्गजीविं।।६।।

८९ छदनं कत्वान सुब्बतानं पक्खन्दि कुलदूसको पगब्भो।
मायावी असञ्ञतो पलापो पकिरूपेन चरं स मग्गदूसी।।७।।

९० एते च पटिविज्झि यो गहट्ठो सुतवा अरियसावको सपञ्ञो सब्बे नेतादिसा ति ञत्वा इति दिस्वा न हापेति तस्स सद्धा कथं हि दुट्ठेन असंपदुट्ठं सुद्धं असुद्धेन समं करेय्या ति।।८।।

चुन्दसुत्तं निट्ठितं।

मराठीत अनुवाद  :-

८६. जो शंकेच्या पार गेलेला, तृष्णाशल्यरहित, निर्वाणाभिरत, निर्लोभी आणि सदेवक जगाचा नेता अशा माणसाला बुद्ध मार्गजिन म्हणतात.(४)

८७. परम (जें निर्वाण तें) परमत्वानें इहलोकीं जाणून जो धर्मोपदेश करतो, धर्माचें विवेचन करतो, त्या शंका दूर करणार्‍या तृष्णाविरहित मुनीला दुसरा (म्हणजे) मार्गदर्शक-भिक्षु म्हणतात.(५)

८८. उत्तम प्रकारें उपदिष्ट धर्ममार्गांत जो संयमी, स्मृतिमान्, अनवद्य पदार्थांचे सेवन करणारा होऊन वागतो, त्याला तिसरा (म्हणजे) मार्गजीवी भिक्षु म्हणतात.

८९. साधूंचा वेष घेऊन जो (संघात) घुसणारा, कुटुंबाची अपकीर्ति फैलावणारा, धृष्ट, मायावी, असंयत, फोल-असा असतां बाह्यत्कारीं साधूसारखा वागणारा, तो मार्गदूषक होय. (७)

९०. ज्या विद्वान् सप्रज्ञ आर्यश्रावक गृहस्थानें हे (श्रमण जाणले आहेत, तो ‘सगळेच त्यासारखे नाहींत’ असें जाणून व हें पाहून आपली श्रद्धा कमी करीत नाहीं. कारण दुष्ट आणि अदुष्ट शुद्ध आणि अशुद्ध हे सारखेच. असें तो कसें समजेल?(८)

चुन्दसुत्त समाप्त

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229