Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 90

पाली भाषेत :-

४५५ न ब्राह्मणो नोऽम्हि न राजपुत्तो। न वेस्सायनो उद१(१म.-नुद.) कोचि नोऽम्हि।
गोत्तं परिञ्ञाय पुथुज्जनानं। अकिंचनो मन्त चरामि लोके।।१।।

४५६ संघाटिवासी अगहो२(२सी., अ.-अगिहो.) चरामि।निवुत्तकेसो अभिनिब्बुतऽत्तो।
अलिप्पमानो इध माणवेहि। अक्कल्ल३(३म.-अकल्लं.) मं (ब्राह्मण) पुच्छसि४(४ रो.-पुच्छि.) गोत्तपञ्हं।।२।।

४५७ पुच्छन्ति वे भो ब्राह्मणा ब्राह्मणेहि। सह ब्राह्मणो नो भवं ति।
ब्राह्मणो चे त्वं ब्रूसि मं च ब्रूसि अब्राह्मणं।
तं सावित्तिं पुच्छामि तिपदं चतुवीसतक्खरं।।३।।

मराठीत अनुवाद :-

४५५. मी ब्राह्मण नव्हे कीं, राजपुत्र नव्हे. वैश्य नव्हे, अथवा कोणीहि नव्हे. सामान्य जनांचें गोत्र ओळखून अकिंचन असा मी इहलोकीं प्रज्ञापूर्वक वागतों.

४५६. संघाटी (चीवर) पांघरून, मुंडन करून, शांतचित्त, गृहरहित व मनुष्यांपासून अलिप्त होऊन मी लोकांत फिरत असतो. तेव्हां हे ब्राह्मणा, तुझा हा गोत्रासंबंधीचा प्रश्न अनाठायीं आहे.(२)

४५७. (भारद्वाज-) भो, ब्राह्मण ब्राह्मणाला ‘तूं ब्राह्मण आहेस काय?’ असें विचारतात. (भगवान्-) तूं आपणांला ब्राह्मण म्हणवतोस, व मला अब्राह्मण म्हणतोस; तर मी तुला तीन पादांची व चोवीस अक्षरांची सावित्री विचारतों.(३)

पाली भाषेत :-

४५८ “किं निस्सिता इसयो मनुजा खत्तिया ब्राह्मणा।
देवतानं यञ्ञमकप्पयिंसु पुथु इध लोके”।
“यदन्तग् वेदगू यञ्ञकाले।
यस्साहुतिं लभे तस्सिज्झे ति ब्रूमि।।४।।

४५९ अद्धा हि तस्स हुतमिज्झे (ति ब्राह्मणो)। यं तादिसं वेदगुं अद्दसाम।
तुम्हादिसानं हि अदस्सनेन। अञ्ञो जनो भुञ्ञति पूरळासं।।५।।

४६० तम्मातिह त्वं ब्राह्मण अत्थेन। अत्थिको उपसंकम्म पुच्छ।
सन्तं विधूमं अनिघं निरासं। अप्पेविध अभिविन्दे सुमेधं।।६।।

मराठीत अनुवाद :-

४५८. (भारद्वाज-) ऋषि, क्षत्रिय, ब्राह्मण व इतर मनुष्य या जगांत देवतांना उद्देशून निरनिराळे यज्ञ कशासाठीं करतात? (भगवान्-) मी म्हणतों कीं यज्ञकालीं दु:खान्तगाला आणि वेदपारगाला ज्याच्याकडून दान मिळेल त्याचा यज्ञ सफल होईल.(४)

४५९. तर मग खात्रीनें माझा यज्ञ सफल होईल असें ब्राह्मण म्हणाला. कारण, माझी तुझ्यासारख्या वेदपारगाची भेट झाली. तुमच्यासारख्याची भेट न झाल्याकारणानें इतर जनांना पुरोडाश द्यावा लागतो.(५)

४६०. (भगवान्-) असें जर आहे, तर हे ब्राह्मणा, सदर्थाची इच्छा करणारा असा तूं मजपाशीं ये, आणि मला प्रश्न विचार. या जगांत शांत, निर्धूम, निर्दु:ख, निस्तृष्ण व सुज्ञ असा कोण, हें तूं जाणूं शकशील.(६)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229