Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 103

पाली भाषेतः-

५१८ किं पत्तिनमाहु ब्राह्मण (इति समियो) समणं केन कथं च न्हातको१ ति
नागो ति कथं पवुच्चति। पुट्ठो मे भगवा व्याकरोहि।।९।। (१ सी.-नहातको)

५१९ बाहेत्वा सब्बपापानि (सभिया ति भगवा)। विमलो साधुसमाहितो ठितऽत्तो।
संसारमतिच्च केवली सो। असितो तादि पवुच्चते स२ ब्रह्मा।।१०।। (२ अ.-सो.)

५२० समितावि पहाय पुञ्ञपापं। विरजो ञत्वा इमं परं च लोकं।
जातिमरणं उपातिवत्तो। समणो तादि पवुच्चते तथत्ता।।११।।

५२१ निन्हाय३(३ सी-निन्नहाय.) सब्बपापकानि। अज्झतं बहिद्धा च सब्बलोके।
देवमनुस्सेसु कप्पियेसु। कप्पं नेति तमाहु न्हातको ति।।१२।।

मराठी अनुवादः-

५१८. कोणत्या गुणाच्या प्राप्तीनें ब्राह्मण होतो-असें सभिय म्हणाला-श्रमण कसा होतो, स्नातक कसा होतो व नाग कोणाला म्हणतात हें, हे भगवन्, मी विचारतों, त्याचें मला उत्तर दे. (९)

५१९. सर्व पापांवर बहिष्कार घालून-हे सभिया, असें भगवान् म्हणाला-विमल, उत्तम रीतीनें समाहित, स्थितात्मा, संसाराचें अतिक्रमण करून केवली व अनाश्रित असा जो, त्याला ब्राह्मण म्हणतात. (१०)

५२०. पुण्यपापांचा त्याग करून शांत झालेला, इहपरलोक जाणून विगतरज झालेला आणि जन्म-मरणाच्या पार गेलेला जो, त्याला त्या गुणामुळें श्रमण म्हणतात.(११)

५२१. सर्व जगांत, बाह्य व अभ्यन्तरींचीं सर्व पापें धुवून काढून जो विकल्पबद्ध देवमनुष्यांत विकल्पाला जात नाहीं, त्याला स्नातक म्हणतात. (१२)

पाली भाषेतः-

५२२. आगुं न करोति किंचि लोके। सब्बसंयोगे विसज्ज बन्धनानि।
सब्बत्थ न सज्जति विमुत्तो। नागो तादि पवुच्चते१ (१सी.-पवुच्चति.) तथत्ता ति।।१३।।

अथ खो सभियो परिब्बाजको... पे.... भगवन्तं उत्तरिं पञ्हं पुच्छि—

५२३ कं खेत्तजिनं वदन्ति बुद्धा (इति सभियो)। कुसलं केन कथं च पंडितो ति।
मुनि नाम कथं पवुच्चति। पुट्ठो मे भगवा व्याकरोहि।।१४।।

५२४ खेत्तानि विचेय्य२(२ अ.-‘विजेय्य’ तिऽपि.) केवलानि (सभिया ति भगवा)। दि३ब्बं (३ रो.-दिव्यं.) मानुसकं च ब्रह्मखेत्तं।
सब्बखेत्तमूलबंधना पमुत्तो। खेत्तजिनो तादि पवुच्चते तथत्ता।।१५।।

मराठी अनुवादः-


५२२. जो या लोकीं कोणतेंही पाप (आगस्) करीत नाहीं, व सर्व संयोग व बंधनें सोडवून कोठेंही बद्ध होत नाहीं, विमुक्त होतो, त्याला त्या गुणामुळें नाग (न+आगस्) म्हणतात.(१३)

त्यावर सभिय परिव्राजकानें....इत्यादिक...भगवन्ताला आणखी प्रश्न विचारला—

५२३. बुद्ध क्षेत्रजिन कोणाला म्हणतात—असें सभिय म्हणतात—कुशल कसा होतो, पंडित कसा होतो, व मुनि कोणाला म्हणतात, हें मी विचारतों त्याचें, हे भगवन्, मला उत्तर दे. (१४)

५२४. दिव्य, मानवी आणि ब्रह्मक्षेत्र हीं सर्व क्षेत्रें जाणून—हे सभिया, असें भगवान् म्हणाला—जो सर्व क्षेत्रांच्या मूलबंधनापासून मुक्त झाला, त्याला त्या गुणांमुळें क्षेत्रजिन म्हणतात.(१५)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229