Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 159

पाली भाषेतः-

७८१ सकं हि दिट्ठिं कथमच्चयेय्य। छन्दा१नुनीतो(१ म.-छन्दानतीतो.) रुचिया नि निविट्ठो।
सयं समत्तानि पकुब्बमानो। यथा हि जानेय्य तथा वदेय्थ।।२।।

७८२ यो अत्तनो सीलवतानि जन्तु। अनानुपुट्ठो२(२ म.-फुट्ठो.) च परेस३(३ म.-परस्स.) पावा४।(४ म.-पाव.)
अनरियधम्मं कुसला तमाहु। यो आतुमानं सयमेव पावा।।३।।

७८३ सन्तो च भिक्खु अभिनिब्बुतत्तो। इतिऽहं ति सीलेसु अकत्थमानो।
तमरियधम्मं कुसला वदन्ति। यस्सुस्सदा नत्थि कुहिंचि लोके।।४।।

मराठी अनुवादः-


७८१ कारण आपल्या पंथाचा ज्याला छंद लागला, आवडीनें जो त्यांत बद्ध झाला व आपण स्वीकारलेल्या पंथाप्रमाणें वागूं लागला, तो त्या पंथापलीकडे कसा जाईल? कारण तो जसें जाणेल तसेंच बोलेल.(२)

७८२ विचारलें नसतां जो प्राणी इतरांना आपल्या संप्रदायाची शीलव्रतें सांगतो, व आपल्या संबंधींच्याच गोष्टी बोलतो, त्याला सुज्ञ अनार्यधर्मी म्हणतात.(३)

७८३ पण जो शांत आणि अभिनिर्वृतात्म भिक्षु ‘माझे हे हे नियम आहेत’ अशी बडबड करीत नाहीं व ज्याला या जगीं कोणचेही उत्सद१ (१. ५१५ व्या गाथेवरील टीप पहा.) नाहींत, त्याला सुज्ञ अनार्यधर्मी म्हणतात.(४)

पाली भाषेतः-

७८४ पकप्पिता१(१ म.-का.) संखता यस्स धम्मा। पुरक्खता२(२ म.-पुरे.) सन्ति३ अवीवदाता।(३ म.-सन्तिमवी.)
यदत्तनि४(४ रो.-नी.) पस्सति आनिसंसं। तं निस्सितो कुप्प-पटिच्च५-सन्तिं।।५।।(५.-पटिच्च सन्ति.)

७८५ दिट्ठिनिवेसा६(६ म.-दिट्ठि) न हि स्वातिवत्ता। धम्मेसु निच्छेय्य७(७ म.-निगच्छेय्य.) समुग्गहीतं।
तस्मा नरो तेसु निवेसनेसु। निरस्सति८(८ म.-नि.-नदस्सति.) आदियातिच्च९(९ म.-च.) धम्मं।।६।।

७८६ धोनस्स हि१०(१० रो.-ही.) नत्थि कुहिंचि लोके। पकप्पिता दिट्ठि भवाभवेसु।
मायं च मानं च पहाय धोनो। स केन गच्छेय्य अनूपयो११(११ सी., म.-अनुपयो.)
सो।।७।।

मराठी अनुवादः-

७८४ जो स्पष्टपणें न दिसणार्‍या मिज्ञ पदार्थांची कल्पना करतो व त्यांनाच आपलें ध्येय समजतो, तो आपणांला जी फायदेशीर वाटते, त्या प्रकोप्य आणि (बाह्य पदार्थांवर) अवलंबून असणार्‍या शांतीला चिकटून राहतो१.(१-१ ही गाथा अत्यंत क्लिष्ट व दुर्बोध आहे टीकाकाराला अनुसरून अर्थ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण पुढील अर्थ ही संभवनीय आहे. प्रकोप आणि आनंद ज्या ठिकाणीं शान्त होतो अशा अवस्थेला चिकटून राहतो.’ अट्टक-वग्गाच्या विपी संत्करणांतही असाच अर्थ अभिप्रेत आहे.) (५)

७८५ कारण सर्व गोष्टींचा विचार करून दृढपणें स्वीकारलेले संप्रदाय उल्लंघणें शक्य नसतें. म्हणून माणूस त्या संप्रदायांमधील बाकीचे पंथ सोडून एक स्वीकारतो.(६)

७८६ पण या जगांत भवाभवाविषयीं प्रकल्पिलेली ही सांप्रदायिकता धूतपापाला मुळींच नसते. तो माया आणि अहंकार सोडणारा कशामुळें सांप्रादायिकता स्वीकारील? तो निश्चळ होय. (७)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229