Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 56

पाली भाषेत :-

२७१ रागो च दासो च इतो निदाना। अरती रती लोमहंसो इतोजा।
इतो समुट्ठाय मनोवितक्का। कुमारका धंकमिवोस्सजन्ति।।२।।

२७२ स्नेहजा अत्तसंभूता निग्रोधस्सेव खन्धजा।
पुथु विसत्ता कामेसु मालुवा वितता वने।।३।।

२७३ ये नं पजानन्ति यतो निदानं। ते नं विनोदेन्ति सुणोहि यक्ख।
ते दुत्तरं ओधमिमं तरन्ति। अतिण्णपुब्बं अपुनब्भवाया ति।।४।।

सूचिलोमसुत्तं निट्ठितं।

मराठीत अनुवाद :-

२७१. काम आणि क्रोध येथून होतात, अरति आणि रति आणि रोमहर्ष येथून होतात. हे वितर्क येथून उत्पन्न होऊन, द्वाड मुलें कावळ्याला (दोरीला बांधून) उडवितात, तसें मनाला उडवितात. (२)

२७२. ते स्नेहापासून होतात, वडाच्या पारंब्याप्रमाणें आपल्याच अन्त:करणांत उत्पन्न होऊन मालुवा१-लतेप्रमाणें (१ मालुवा-लता हिमालयाच्या अरण्यांत होते. ती ज्या वृक्षावर चढते त्यावर पसरून त्याचा समूळ नाश करते.) उपभोग्य वस्तूंमध्ये पसरतात. (३)

२७३. हें यक्षा, माझें ऐक. येथून हे (वितर्क) उत्पन्न होतात, हें जे जाणतात ते त्यांचा त्याग करतात व हा दुस्तर अतीर्ण पूर्व ओघ तरून पुनर्जन्म घेत नाहींत. (४)

सूचिलोमसुत्त समाप्त


पाली भाषेत :-

१८
[६. धम्मचरियसुत्तं]


२७४ धम्मचरियं ब्रह्मचरियं एतदाहु वसुत्तमं।
पब्बजितोऽपि चे होति अगारस्माऽनगारियं१( १ म - अगाराऽनगारियं.)।।१।।

२७५ सो चे मुखरजातिको विहेसाऽभिरतो मगो।
जीवितं तस्स पापियो रजं वड्ढेति अत्तनो।।२।।

२७६ कलहाभिरतो भिक्खु मोहधम्मेन आवटो२( म. आवुतो.)
अक्खतंऽपि न जानाति धम्मं बुद्धेन देसितं।।३।।

२७७ विहेसं भावितऽत्तानं अविज्जाय पुरक्खतो।
संकिलेसं न जानाति मग्गं निरयगामिनं।।४।।

मराठीत अनुवाद :-


१८
[६. धम्मचरियसुत्त]


२७४. धर्मचर्या आणि ब्रह्मचर्य हें उत्तम धन होय. गृहत्याग करून अनागरिक परिव्राजक झाला तरी, (१)

२७५. तो जर वाचाळ, इतरांना त्रास देण्यांत सुख मानणारा, व जनावरासारखा वागणारा असला, तर त्याचें जीवन हीन होय; तो स्वत:चा मळ वाढवितो. (२)

२७६. कलहाभिरत व मोहानें परिवेष्टित असा भिक्षु, बुद्धानें उपदेशिलेल्या धर्माचें स्पष्टीकरण केलें असतांही, तें जाणत नाहीं. (३)

२७७. भावितात्म्याला (अरहन्ताला) त्रास देणारा, अविद्येनें पछाडलेला (भिक्षु) हा नरकगामी संक्लिष्ट मार्ग आहे हें जाणत नाहीं. (४)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229