Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 219

पाली भाषेत :-

१०९३ मज्झे सरस्मिं तिट्ठतं (कप्पा ति भगवा) ओघे जाते महब्भये।
जरामच्चुपरेतानं दीपं पब्रूमि कप्प ते।।२।।

१०९४ अकिंचनं अनादानं एतं दीपं अनापरं।
निब्बाणं इति नं ब्रूमि जरामच्चुपरिक्खयं।।३।।

१०९५ एतदञ्ञाय१(१ सी.- ये त । ) ये सता दिट्ठधम्माभिनिब्बुता।
न ते मारवसानुगा न ते मारस्स पद्धगू२(२ सी.- पण्डगू, म.- पठगू, नि. (सी., म.) – पट्ठगू. ) ति।।४।।

कप्पमाणवपुच्छा निट्ठिता।

मराठीत अनुवाद :-


१०९३ सररूपी संसाराच्या मध्यभागीं राहत असतां - हे कप्पा, असें भगवान् म्हणाला, - व भयंकर ओघ चालला असतां, जरामृत्युपरायणासाठीं, हे कप्पा, मी तुला द्वीप कोणतें तें सांगतों. (२)

१०९४ आकिंचन्य आणि अनादान - हें तें अद्वितीय द्वीप होय. तें जरामृत्यूंचा क्षय करणारें निर्वाण होय, असें मी म्हणतों. (३)

१०९५ हें जाणून, जे स्मृतिमान् याच जन्मीं परिनिर्वाण पावतात ते माराला वश होत नाहींत; ते माराला अनुसरत नाहींत. (४)

कप्पमाणवपुच्छा समाप्त

६६
[१२. जतुकण्णिमाणवपुच्छा (११)]

पाली भाषेत :-


१०९६ सुत्वानऽहं वीरमकामकामिं१(१ सी., म.- वीर अकामकाभि.) (इच्चायस्मा जतुकण्णी२)(२सी., म.-ण्णि.) ओघातिगं पुट्ठुं अकाममागमं। 
सन्तिपदं३ (३ Fsb. सन्ती ) ब्रूहि सहाजनेत्त४(४ सी., म.- सहज.)। यथातच्छं भगवा ब्रूहि मे तं।।१।।

१०९७ भगवा हि कामे अभिभुय्य इरियति। आदिच्चो व पठविं तेजि५(५ सी.- तेऽपि.) तेजसा६(६ Fsb.-[ आदिच्चो...तेजसा ]. )। 
परित्तपञ्ञस्स मे भूरिपञ्ञ। आचिक्ख धम्मं यमहं विजञ्ञं।
जातिजराय७(७ जाती. ) इध विप्पहानं।।२।।

६६
[१२. जतुकण्णिमाणवपुच्छा (११)]

मराठीत अनुवाद :-


१०९६ हे वीरा, अकामकामी तूं आहेस हें ऐकून — असें आयुष्मान् जतुकण्णि म्हणाला—ओघ तरलेल्याला विचारण्यासाठीं मी आलो आहे. हे सहजनेत्रा१,( १ जन्माबरोबरच ज्याला सर्वज्ञता - ज्ञानचक्षु उत्पन्न झाला आहे.) शान्तिपद कोणतें तें सांग. हे भगवन्, तें मला यथार्थतया समजाव.(१)

१०९७ कारण तेजस्वी सूर्य जसा आपल्या तेजानें पृथ्वीचें आक्रमण करतो, तसा भगवान् कामोपभोगावर जय मिळवून हिंडत आहे. हे विपुलप्रज्ञा, मर्यादित प्रज्ञा ज्याची अशा मला, मी जाणूं शकेन अशा रीतीनें, जन्म आणि जरा यांचा नाश करणारा धर्म सांग. (२)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229