Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 45

पाली भाषेत :-

२१२ पञ्ञाबलं सीलवतूपपन्नं। समाहितं झानरतं सतीमं।
संगा पमुत्तं अखिलं१ (१ सी.- सखिलं.) अनासवं। तं वाऽपि धीरा मुनिं वेदयन्ति।।६।।

२१३ एकं चरन्तं मुनिं अप्पमत्तं। निन्दापसंसासु अवेधमानं।
सीहं व सुद्देसु असन्तसन्तं। वातं व जालम्हि असज्जमानं।
पदुमं व तोयेन अलिप्पमानं। नेतारमञ्ञेसमनञ्ञनेय्यं।
तं वाऽपि धीरा मुनिं वेदयन्ति।।७।।

२१४ यो ओगाहने२ (२ अ., रो., म. –ओगहणे; सी.- गाहणे.) थम्मोरिवाभिजायति। यस्मिं परे वाचापरियन्तं३ (३ म.- वाचं.) वदन्ति।
तं वीतरागं सुसमाहितिन्द्रियं। तं वाऽपि धीरा मुनिं वेदयन्ति।।८।।

२१५ यो वे ठितत्तो तसरं व उज्जुं। जिगुच्छति कम्मेहि पापकेहि।
वीमंसमानो विसमं सभं च। तं वाऽपि धीरा मुनिं वेदयन्ति।।९।।

२१६ यो सञ्ञतत्तो न करोति पापं। दहरो च मज्झो च मुनी यतत्तो।
अरोसनेय्यो सो न रोसेति कंचि। तं वाऽपि धीरा मुनिं वेदयन्ति।।१०।।

२१७ यदग्गतो मज्झतो सेसतो वा। पिण्डं लभेथ परदत्तूपजीवी।
नालं थुतुं नाऽपि निपच्चवादी। तं वाऽपि धीरा मुनिं वेदयन्ति।।११।।

२१८ मुनिं चरन्तं विरतं मेथुनस्मा। यो योब्बने न उपनिबज्झते क्कचि।
मदप्पमादा विरतं विप्पमुत्तं। तं वाऽपि धीरा मुनिं वेदयन्ति।।१२।।

मराठीत अनुवाद :-

२१२. प्रज्ञा हें ज्याचें बळ जो शीलव्रतानें संपन्न, समाहितं (चित्त समतोल ठेवणारा), ध्यानरत, स्मृतिमान्, संगापासून मुक्त, अकठिन१ (१. १९ व्या गाथेवरील टीप पहा.) व अनाश्रव— त्याला सुज्ञ लोक मुनि म्हणतात. (६)

२१३. एकाकी राहणारा, अप्रमत्त मुनि, निन्देनें व स्तुतीनें न गडबडणारा, सिंहाप्रमाणें शब्दांना न घाबरणारा, वार्‍याप्रमाणें जाळ्यांत न अडकणारा, कमलाप्रमाणें पाण्यांत अलिप्त राहणारा, इतरांचा नेता पण ज्याला नेता नाहीं असा— त्याला सुज्ञ लोक मुनि म्हणतात. (७)

२१४. ज्याच्याविषयीं लोक वाटेल तें बोलतात, तरी जो घाटावरील२ (२. घाटांवर चौकोनी अथवा अष्टकोनी खांब बांधीत असत व त्यांवर सर्व जातींचे लोक पाठ घाशीत असत.) स्तम्भाप्रमाणें स्थिर राहतो, जो वीतराग व सुसमहितेन्द्रिय— त्याला सुज्ञ लोक मुनि म्हणतात. (८)


२१५. जो सरळ घोट्याप्रमाणें स्थितात्मा, जो पापकर्मांचा तिरस्कार करतो, आणि विषम सम यांची पारख करतो— त्याला सुज्ञ लोक मुनि म्हणतात. (९)

२१६. लहान असो वा मध्यम वयाचा असो, जो संयतात्मा, यतात्मा मुनि पाप करीत नाहीं, रागावत नाहीं, दुसर्‍या कोणालाही राग आणीत नाहीं— त्याला सुज्ञ लोक मुनि म्हणतात. (१०)

२१७. जो इतरांनीं दिलेल्या अन्नावर उपजीविका करणारा, अन्न शिजविलेल्या भांण्डयांतून वरच्या, मधल्या अथवा तळांतल्या अन्नाची भिक्षा मिळाली असतां स्तुति किंवा निंदा करीत नाहीं— त्याला सुज्ञ लोक मुनि म्हणतात. (११)

२१८. जो मुनी स्त्रीसंगापासून विरत होऊन हिंडतो, जो यौवनांत कोठेंही बद्ध होत नाहीं, जो मदप्रमादापासून विरत व मुक्त त्याला सुज्ञ लोक मुनि म्हणतात. (१२)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229