Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 106

पाली भाषेतः-

५३८. यानि च तीणि यानि च सट्ठि। समणप्पवादसितानि१(१म.-निस्सितानि.) भूरिपञ्ञ।
सञ्ञक्खर२सञ्ञनिस्सितानि।(२म.-पञ्चक्खर.) ओसरणानि विनेय्य ओघतम३गा।।२९।। (३ अ. (ब्याकरण)-ओघतममगा। ओघन्तमगा ति वा पाठो।)

५३९ अन्तगूऽसि पारगूऽसि दुक्खस्स। अरहाऽसि सम्मासंबुद्धो खीणासवं तं मञ्ञे।
जुतिमा मुतिमा पहूतपञ्ञो। दुक्खस्सऽन्तकर अता४रयि मं।।३०।।(४-सी.-अतारेसि.)

५४० यं मे कंखितमञ्ञासि। विचिकिच्छं५ मं अतारेसि नमो ते। (५-म.,सी-विचिकिच्छा.)
मुनि मोनपथेसु पत्तिपत्त६। अखिल आदिच्चबन्धु सोरतोऽसि।।३१।। (६-म.-पत्तिपत्तं.)

मराठी अनुवादः-

५३८. हे विपुलप्रज्ञ, हीं साठ आणि तीन१,(१. दीघनिकायांतील ब्रह्मजालसुत्तांत विवरण केलेलीं बासष्ट व सत्काय दृष्टि (आत्मवाद) मिळून त्रेसष्ट.) श्रमणवादावर व केवळ कल्पनामय शब्दांवरच अवलंबून राहणारीं व ज्यांचा आसरा अनेक श्रमणांनी घेतलेला आहे, अशीं मतें (उतार) सोडून तूं ओघ तरून गेलास!(२९)

५३९. तूं दु:खाच्या अन्ताला गेलास, तूं दु:खाच्या पार गेलास. तूं अर्हन् सम्यक्-संबुद्ध आहेस. तुला मी क्षीणाश्रव समजतों. तू द्युतिमान्, मतिमान् आणि विपुलप्रज्ञ आहेस. हे दु:खान्तकर, तू मला तारलेंस!(३०)

५४०. तूं माझ्या शंका जाणल्यास व संशयबद्ध अशा मला तारलेंस. तुला मी नमस्कार करतों. हे मौनमार्गात पूर्णत्व पावलेल्या मुने, हे काठिण्यरहित आदित्यबन्धो, तूं खरोखर शान्त आहेस.(३१)

पाली भाषेतः-


५४१ या मे कंखा पुरे आसि तं मे व्याकासि चक्खुमा।
अद्धा मुनीऽसि संबुद्धो नत्थि नीवरणा तव।।३२।।

५४२ उपायासा च ते सब्बे विद्धस्ता विनलीकता।
सीतिभूतो दमपत्तो घितिमा सञ्चनिक्कमो।।३३।।

५४३ तस्स ते नागनागस्स महावीरस्स भासतो।
सब्बे देवाऽनुमोदन्ति उभो नारदपब्बता।।३४।।

५४४ नमो ते पुरिसाजञ्ञ नमो ते पुरिसुत्तम।
सदेवकस्मिं लोकस्मिं नत्थि ते पटिपुग्गलो।।३५।।

मराठी अनुवादः-


५४१. जी मला पूर्वी शंका होती, तिचें चक्षुष्मन्तानें समाधान केलें. खात्रीनें तूं संबुद्ध मुनि आहेस. कारण तुला आवरणें१(१.कामच्छंद, व्यापाद, अनुत्साह व आळस, भ्रान्तचित्तता, व कुशंका हीं पांच आवरणें.) नाहींत.(३२)

५४२. तुझें सर्व शोक विध्वस्त झाले आहेत, विनाश पावले आहेत. तूं शान्तिमय, दमप्राप्त, धृतिमान् आणि सत्यनिष्कम आहेस!(३३)

५४३. त्या तुझें नागनागाचें महावीराचें भाषण नारद आणि पर्वत२(२.महाभारतांत शान्तिपर्वांत ह्या दोन ऋषींची माहिती दिली आहे. (भाण्डारकर प्राच्य संशोधन मन्दिर प्रत, १२.३० पहा.) हे दोघे व सकल देव अनुमोदितात.(३४)

५४४. हे पुरुषाजन्या, तुला नमस्कार असो. हे पुरुषोत्तमा, तुला नमस्कार असो. या सदेवक लोकांत तुझ्यासारखा दुसरा पुरुष नाहीं.(३५)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229