Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 172

पाली भाषेतः-

८५१ निरासत्ति१(१ सी., म.-सन्ति, Fsb.-त्ती.) अनागते अतीतं नानुसोचति।
विवेकदस्सी फस्सेसु दिट्ठिसु च न निय्यति।।४।।

८५२ पतिलीनो२(२ म.-पटि.) अकुहको अपिहालु३(३ म.-युत्तो.) अमच्छरी।
अप्पगब्भो अजेगुच्छो पेसुणेय्ये च नो युतो।।५।।

८५३ सातियेसु अनस्सावी अतिमाने च नो युतो।
सण्हो च पटिभानवा न सद्धो न विरज्जति।।६।।

८५४ लाभकम्या४(४ म.-लोभ, कप्पा.) न सिक्खति अलाभे न५ च५ कुप्पति।(५-५ म.-चन,)
अविरूद्धो च तण्हाय रसे६(६-६ म., अ.-रसेसु.) च नानुगिज्झति।।७।।

मराठी अनुवादः-


८५१ त्याला अनागत वस्तूंची आसक्ति नाहीं, तो अतीत वस्तूंविषयीं शोक करीत नाहीं, तो विषयस्पर्शापासून मुक्तता जाणतो आणि तो सांप्रदायिक मतांनीं खेचला जात नाहीं.(४)

८५२ तो बाह्य जगापासून दूर, अदांभिक, नि:स्पृह, अमत्सरी, अप्रगल्भ, अजुगुप्सी असतो व चाहाडी करीत नाहीं.(५)

८५३ तो कामसुखाचा स्वत:वर पगडा बसूं देत नाहीं व अतिमान धरीत नाहीं; तो कोमल व प्रतिभासंपन्न असतो, आणि त्याला (साक्षात्कार झाल्यामुळें) श्रद्धेची आणि वैराग्याची गरज राहत नाहीं.(६)

८५४. तो लाभासाठी धर्म शिकत नाहीं; लाभ मिळाला नसतां रागावत नाहीं; आणि सर्वांशी अविरुद्ध होऊन तृष्णेत आणि रसांत लुब्ध होत नाहीं.(७)

पाली भाषेतः-

८५५ उपेक्खको१(१ रो.-उपेखको.) सदा सतो न लोके मञ्ञते समं।
न विसेसी न नीचेय्यो तस्स न सन्ति उस्सदा।।८।।

८५६ यस्स निस्सयता२(२ म., अ.-निस्सयना.) नत्थि ञत्वा धम्मं अनिस्सितो।
भवाय विभवाय वा तण्हा यस्स न विज्जति।।९।।

८५७ तूं ब्रूमि उपसन्तो ति कामेसु अनपेक्खिन३।(३ म.-अनुपेक्खनं, अनुनपेक्खनं, अनुपेक्खिनं.)
गन्था तस्स न विज्जन्ति अतारि४(४ म.-अतरि, अतरी.) सो विसत्तिकं।।१०।।

८५८ न तस्स पुत्ता पसवो खेत्तं वत्थुं न५(५ म.-च, सी.-वत्थुं.) विज्जति।
अत्तं६(६ म.-अत्ता, अत्थं.) वाऽपि निरत्तं७(७ म.-निरत्थं.) वा न तस्मिं उपलब्भति८।।११।।(८ म.-उपलिंपति.)

मराठी अनुवादः-

८५५ तो उपेक्षक, सदोदित स्मृतिमान्, आपणाला इतरांसमान, इतरांहून श्रेष्ठ किंवा नीच समजत नाहीं, आणि त्याला लोभादिक उत्सद१(१ ५१५ व्या गाथेवरील टीप पहा.) नाहींत.(८)

८५६ ज्याला आश्रितता नाहीं, धर्म जाणून जो अनाश्रित होतो आणि भवासाठीं (म्हणजे शाश्वत होण्यासाठी) किंवा अभवासाठी (म्हणजे उच्छेद प्राप्त करून घेण्यासाठीं) ज्याला तृष्णा राहिली नाहीं, (९)

८५७ त्या कामोपभोगांत अपेक्षारहित असणार्‍याला मी ‘उपशांत’ म्हणतों. त्याला ग्रन्थी राहिल्या नाहींत व तो विषक्तिका२(२ गाथा ७६८ वी पहा.) ओलांडून गेला आहे.(१०)

८५८ त्याला पुत्र नाहींत, पशु नाहींत, शेती किंवा घरदार नाहीं, व त्यानें स्वीकारलेलें३(३ गाथा ७८७ व त्यावरील टीप पहा.) किंवा धिक्कारिलेलें असें कांही नाहीं.(११)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229