Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 209

पाली भाषेत :-

१०५४ तं चाहं अभिनन्दामि महेसी१(१ सी.-सिं.) धम्ममुत्तमं।
यं विदित्वा सतो चरं तरे लोके विसत्तिकं ।।६।।

१०५५ यं२(२ म.-न यं किञ्चि.) किञ्चि संपजानासि३(३ म.-संजानासि ।) (मेत्तगू ति भगवा)। उद्धं अधो तिरियं ४(४म.- वाऽपि.)चापि मज्झे। 

एतेसु ५(५ म. - निन्दं.)नन्दिं च निवेसनं च। पनुज्ज विञ्ञाणं भवे न तिट्ठे।।७।।

१०५६ एवं-विहारी सतो अप्पमत्तो। भिक्खु चरं हित्वा ममायितानि।
जातिजरं सोकपरिद्दवं च। इधेव विद्वा पजहेय्य दुक्खं।।८।।

१०५७ एताभिनन्दामि वचो महेसिनो। ६(६सी.-सुकित्तिकं ।)सुकित्तितं गोतमऽ ७ (७ Fsb.-गोतम नूपधीकं । )नूपधीकं।
अद्धा हि भगवा पहासि दुक्खं। तथा हि ते विदितो एस धम्मो।।९।।

मराठीत अनुवाद :-

१०५४ हे महर्षे, ज्याचें ज्ञान मिळवून, स्मृतिमान् होऊन वागणारा मनुष्य, या जगांत तृष्णेच्या पार जातो, त्या उत्तम धर्माचें मी अभिनंदन करतों.(६)

१०५५ जें कांहीं तूं — हे मेत्तगू, असें भगवान् म्हणाला — वर, खालीं, चौफेर आणि मध्यें जाणशील, त्या संबंधींची तृष्णा, दृष्टि आणि विज्ञान दूर सारून कोणत्याही भवावर अवलंबून राहूं नयें. (७)

१०५६ याप्रमाणें राहणारा, स्मृतिमान्, अप्रमत्त आणि विद्वान् भिक्षु, ममत्व सोडून, याच लोकीं जन्म, जरा, शोक, परिदेव व दुःख यांचा त्याग करील. (८)

१०५७ महर्षीच्या या भाषणाचें मी अभिनंदन करतों. हे गोतमा, उपाधिरहित (निर्वाण) कसें असतें तें तूं उत्तम रीतीनें सांगितलेंस. हे भगवन्, तूं खात्रीनें दुःखाचा त्याग केलेला आहेस. कारण, हा धर्म तुला चांगला माहीत आहे.

पाली भाषेत :-

१०५८ चे चापि नून पजहेय्यु१(१ सी., म.-पजहेय्य.) दुक्खं। ये त्वं मुनि२(२ Fsb.- मुनी.)(३नि., अ., सी., रो.-अट्ठितं.)अट्ठिकं ओवदेय्य। 
तं तं नमस्सामि४(४-५ म.-नमस्सामनुसमेच्च.) समेच्च५ नाग। अप्पेव मं भगवा अट्ठिकं ओवदेय्य।।१०।।

१०५९ यं ब्राह्मणं वेदगुं आभिजञ्ञा६(६ सी.-आभिजञ्ञं; म., अ., नि.-अभिजञ्ञा, )। अकिञ्चनं कामभवे असत्तं।।
अद्धा ही सो ओघमिमं अतारि७(७ सी.-अतरि.)। तिण्णो च८(८सी., म.-व. ) पारं अखिलो अकंखो।।११।। 

मराठीत अनुवाद :-

१०५८ हे मुने, ज्या आस्तिकांना१ [१ मूळ- ‘अट्ठितं’ असाही पाठ आहे. टीकाकार या शब्दाचा अर्थं ‘सक्कच्चं (आस्थापूर्वक)’ किंवा ‘सदा’ (नेहमीं) असा देतो. ब्रह्मी पोथ्यांतून ‘अट्ठिकं’ असा पाठ आहे. त्याला अनुसरून येथें अर्थ दिला आहे. तो जास्त सयुक्तिक दिसतो.] तूं उपदेश करशील, तेही खात्रीनें दुःखाचा त्याग करतील. म्हणून, हे नागा, तुजपाशीं येऊन तुला मी नमस्कार करतों. हे भगवन्, तूं मला आस्तिकाला१ उपदेश करावा, हाच माझा उद्देश. (१०)

१०५९ (भगवान्-) जो ब्राह्मण वेदपारग, अकिंचन आणि कामभवांत अनासक्त असा जाणला गेला असेल, तोच हा ओघ खात्रीनें तरून जाईल; तोच काठिन्यरहित व शंकारहित, उत्तीर्ण आणि पार गेलेला, असें जाणावें.(११)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229