Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 136

पाली भाषेतः-

६६८ न हि वग्गु वदन्ति वदन्ता। नाभिजवन्ति न ताणमुपेन्ति।
अंगारे संथते सेन्ति। अग्गिनिसमं जलितं पविसन्ति।।१२।।

६६९ जालेन च ओनहियाना। तत्थ हनन्ति अयोमयकूटेहि।
अन्धं व तिमिसमायन्ति। तं विततं१(१ म.-वित्थतं.) हि यथा महिकायो।।१३।।

६७० अथ लोहमयं पन कुम्भिं। अग्गिनिसमं जलितं पविसन्ति।
पच्चन्ति हि तासु चिररत्तं। अग्गिनिसमासु समुप्पिलवासो।।१४।।

६७१ अथ पुब्बलोहितमिस्से। तत्थ किं पच्चति किब्बिसकारी।
यं यं२(२ रो.-नं.) दिसतं अधिसेति। तत्थ किलिस्सति३(३ रो., अ.- किलिज्जति.)
संफुसमानो।।१५।।

मराठी अनुवादः-


६६८ तेथें गोड बोलणारे नसतात. रक्षण करण्याला कोणी धांवून येत नाहींत, व कोणी त्राण करीत नाहींत. तेथें जमिनीवर पसरलेल्या जळत्या कोळशांवर निजावें लागतें व धगधगीत अग्नींत प्रवेश करावा लागतो.(१२)

६६९ तेथें त्यांना जाळ्यांत बांधून लोखंडी घणांनीं ठोकतात, व ते धुक्याप्रमाणें पसरलेल्या अन्धतमाला जातात.(१३)

६७० आणि आगीप्रमाणें प्रज्वलित लोखंडी कढईत ते पडतात, व त्या आगीसारख्या कढईत खालीं वर जात येत ते दीर्घकाळ शिजतात.(१४)

६७१ आणि तेथें पू आणि रक्त यांनीं भरलेल्या कढईत कल्मषकारी मनुष्य पडतो. तो ज्या ज्या दिशेला जातो, तेथें तेथें त्या पदार्थांनीं माखला जाऊन कष्ट पावतो.(१५)

पाली भाषेतः-

६७२ पुळवावसथे सलिलस्मिं। तत्थ किं पच्चति किब्बिसकारी।
गन्तुं न हि तीरमपत्थि१(१ अ.-तीरवमत्थीति पि पाठो.)। सब्बसमा हि समन्तकपल्ला।।१६।।

६७३ असिपत्तवनं पन तिण्हं। तं पविसन्ति समाच्छिदगत्ता२।(२ म.-समुच्छिन्नकगत्ता.)
जिव्हं वळिसेन गहेत्वा। आरचयारचया३(३ अ.-आरजयारजया.) विहनन्ति।।१७।।

६७४ अथ वेतरणिं पन दुग्गं। तिण्हधारं खुरधारमुपेति।
तत्थ मन्दा पपतन्ति। पापकरा पापानि करित्वा४।।१८।।(४ म.-पापानि ध कत्वा.)

६७५ खादन्ति हि तत्थ रुदन्ते। सामा सबला काकोलगणा च।
सोणा सिगाला पटिगिज्झा। कुलला वायसा च वितुदन्ति।।१९।।

मराठी अनुवादः-

६७२ तो पापी मनुष्य तेथें किड्यांनीं भरलेल्या पाण्यांत पडतो. चारी बाजूंस उंच कांठ असल्यामुळें त्याला बाहेर पडण्यास तीर सांपडत नाहीं.(१६)

६७३ तेथें प्राणी तीक्ष्ण असिपत्रवनांत शिरतात. त्यांचीं गात्रें छिन्न होतात. त्यांच्या जिभा गळानें ओढून काढतात. डोक्याभोंवतीं गरगर फिरवून (जमिनीवर) आपटले जातात.(१७)

६७४ आणि तीक्ष्ण धारेच्या क्षुरधारांनीं भरलेल्या बिकट वैतरणी नदीला ते जातात, व ते मन्दबुद्धि पापी पापें आचरून त्या नदींत पडतात.(१८)

६७५ तेथें रडत असतांना त्यांना काळे व कबरे डोम-कावळे, कुत्रे, कोल्हे, सेनपक्षी व कावळे अत्यंत आसक्तीनें टोंचीत असतात.(१९)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229