Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 180

पाली भाषेत :-

८९८ सीलुत्तमा संयमेनाहु सुद्धिं। वतं समादाय समुट्ठितासे।
इधेव सिक्खेम अथऽस्स सुद्धिं। भवूपनीता कुसला वदाना।।४।।

८९९ स चे चुतो सीलवतातो१ होति। स२ वेधति कम्मं विराधयित्वा।(१ नि.-सीलवततो.) (२म.-पवेदति, नि.-पवेधति.)
स३ जप्पति पत्थयतीध४ सुद्धिं। सत्था व५ हीनो पवसं घरम्हा।।५।।(३-४ नि.-पजप्पति पत्थयतिच्च.) (५म.-सत्था विहीनो.)

९०० सीलब्बतं वा पि पहाय सब्बं। कम्मं च सावज्जऽनवज्जमेतं।
सुद्धिं असुद्धिं ति अपत्थयानो। विरतो चरे सन्तिमनुग्गहाय।।६।।

मराठी अनुवाद :-

८९८. शील हेंच उत्तम समजणारे व व्रताचरणांतच मोठेपणा मानणारे संयमानेंच शुद्धि होते असें म्हणतात. ते भवांत बद्ध झालेले व आपणास कुशल म्हणविणारे म्हणतात कीं, याच पंथांत शुद्धि मिळत असल्याचें आम्ही शिकतों; व (४)

८९९ (अशीं व्रतें आचरणारा) तो जर आपल्या शीलव्रतापासून च्युत झाला तर आपलें कर्तव्य चुकलें म्हणून कंपित होतो. घर सोडून सार्थाच्या (तांड्याच्या) समूहासह प्रवास करणारा माणूस सार्थापासून मागें पडला असतां (जसा सार्थसमूहांत जाण्याकरितां) काकुळतीनें याचना करतो, तसा हा आपली शुद्धि करून घेण्याकरितां काकुळनें याचना करतो (५)

९०० पण सर्व शीलव्रतें व वाईट आणि बरें कर्म सोडून शुद्धीची आणि अशुद्धीची आस्था न बाळगतां माणसानें (दृष्टीमुळें प्राप्त होणार्‍या कल्पित) शान्तीचा१ (१ टीकाकार ‘शान्ति’ शब्दाचा अर्थ ‘दृष्टि’ असाच करतो. त्यानें ‘कोणतीहि दृष्टि न पकडतां’ असाच अर्थ दिला आहे. ‘निद्देस’ ह्या जुन्या अट्ठकथेंतही असाच अर्थ आहे.) लाभ न होतांही विरक्त होऊन राहावें. (६)

पाली भाषेत :-

९०१ तपूपनिस्साय१ जिगुच्छितं वा। अथ वाऽपि दिट्ठं व सुतं मुतं वा।(१ म.तमुपनिस्साय.)
उद्धंसरा सुद्धमनुत्थुनन्ति । अवीततण्हासे भवाभवेसु।।७।।

९०२ पत्थयमानस्स हि जप्पितानि। संवेधितं२ २वाऽपि पकप्पितेसु। (२-२सी. संवेदितं चापि)
चुतूपपातो इध यस्स नत्थि। स केन वेधेय्य कुहिं३ पजप्पे३।।८।। (३-३ रो. कुहिं च )

९०३ यमाहु धम्मं परमं ति एके। तमेव हीनं ति पनाहु अञ्ञे।
सच्चो नु वादो कतमो इमेसं। सब्बे व हीमे कुसला वदाना।।९।।

९०४ सकं हि धम्मं परिपुण्णमाहु । अञ्ञस्स धम्मं पन हीनमाहु ।
एवंऽपि विग्गय्ह विवादियन्ति४। सकं सकं सम्मुतिमाहु सच्चं।।१०।। (४ नि.-विवादयन्ति.)

मराठी अनुवाद :-

९०१. तप, जिगुप्सित (एक प्रकारचें तप), दृष्ट, श्रुत, किंवा अनुमित यांवर अवलंबून शुद्धि आहे असें ते निरनिराळ्या भवाविषयीं सतृष्ण राहून मोठ्या कंठरवानें प्रतिपादितात. (७)

९०२ याचना करणार्‍याच्या ठिकाणीं काकुळतीची भाषा असते, आणि कल्पिलेल्या वस्तूंमध्यें तो कम्प पावतो. पण ज्याला च्युति आणि उत्पत्ति राहिली नाहीं, तो कशानें कंप पावणार व कोठून काकुळणार? (८)

९०३ ज्याला कित्येक परमधर्म म्हणतात, त्यालाच दुसरे हीनधर्म म्हणतात. हे सर्वच आपणाला कुशल म्हणवतात, तेव्हां त्यांपैकीं कोणाचा वाद खरा? (९)

९०४ आपला धर्म परिपूर्ण आणि दुसर्‍याचा धर्म हीन असें ते म्हणतात. याप्रमाणें वाद करून ते विवाद माजवितात आणि आपापणांस संमत असलेली दृष्टिच सत्य म्हणतात. (१०)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229