Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 227

पाली भाषेत :-

११३० अपारा पारं गच्छेय्य भावेन्तो मग्गमुत्तमं।
मग्गो सो१( १ सी., Fsb- [सो ] ) पारंगमनाय२(२ सी.-पारगम.) तस्मा पारायणं इति।।७।। 

११३१ पारायणमनुगायिस्सं (इच्चायस्मा पिंगियो)
यथा३(३ म.- तथा.) अद्दक्खि तथा अक्खासि४( ४ म.- यथादक्खि तथाक्खासि; Fsb. [यथा...अक्खासि]) विमलो भूरिमेधसो।
निक्कामो५( ५ अ.-निक्कमो, निक्खामो.) निब्बनो६( ६ म.-निप्पुनो, निब्बूनो.) नाथो७( ७ म., नि.- नागो.) किस्स हेतु मुसा भणे।।८।।

११३२ पहीनमलमोहस्स मानमक्खप्पहायिनो।
हन्दाहं कित्तयिस्सामि गिरं वण्णूपसंहितं।।९।।

मराठीत अनुवाद :-

११३० त्या उत्तम मार्गाची भावना करून तो (संसाराच्या) अलिकडल्या तीरापासून पलीकडल्या तीराला जाईल. तो मार्ग पार जाण्यासाठीं आहे म्हणून त्याला ‘पारायण’ असें म्हणतात. (७)

११३१ पारायणाचें मी अनुगान करतों - असें आयुष्मान् पिंगिय म्हणाला - विमल विपुलप्रज्ञानें (बुद्धानें) जसा हा मार्ग जाणला, तसा उपदेशिला. तो निष्काम आणि निस्तृष्ण नाथ कोणत्या उद्देशानें खोटें बोलेल? (८)

११३२ ज्याचे मल आणि मोह नष्ट झाले आहेत आणि त्यानें अहंकाराचा व (परगुणाबद्दलच्या) तिरस्काराचा त्याग केला आहे, त्याच्या सुंदर वाणीचें मी वर्णन करीत राहीन. (९)

पाली भाषेत :-

११३३ तमोनुदो बुद्धो समन्तचक्खु। लोकन्तगू सब्बभवातिवत्तो।
अनासवो सब्बदुक्खप्पहीनो। सच्चव्हयो ब्रह्मे१(१ सी., म., Fsb.-ब्रह्म.) उपासितो मे।।१०।।

११३४ दिजो यथा कुब्बनकं पहाय। बहुप्फलं काननं आवसेय्य।
एवंऽपहं अप्पदस्से२(२ म.- दसे.) पहाय। महोदधिं हंसरिवऽज्झपत्तो३(३ म. - हंसोरिवज्झुपत्तो)।।११।।

११३५ ये मे पुब्बे वियाकंसु हुरं गोतमसासना। “इच्चासि, इति भविस्सति”।
सब्बं तं इतिहीतिहं सब्बं तं तक्कवड्ढनं।।१२।।

११३६ एको४(४ सी.- एसो.) तमुनदासीनो५( ५ सी. - तमनुद्दोसीनो.) जातिमा६(६ म.- जुतिमा.) सो पभंकरो।
गोतमो भूरिपञ्ञाणो गोतमो भूरिमेधसो।।१३।।

मराठीत अनुवाद :-

११३३ तमाचा नाश करणारा, समन्तचक्षु, संसारपारग, सर्व भवाच्या पलीकडे गेलेला, अनाश्रव आणि सर्व दुःखापासून मुक्त, असा हा बुद्ध आहे. हे ब्राह्मणा, त्या नावांप्रमाणें वर्तणार्‍या बुद्धाची मीं उपासना केली. (१०)

११३४ ओसाड जंगल सोडून पक्षी जसा फलसंपन्न वनांत जातो, किंवा हंस जसा मोठ्या सरोवराला जातो, त्याप्रमाणें अल्पप्रज्ञांना सोडून मी येथें (गोतमापाशीं) आलों. (११)

११३५ गोतमाच्या उपदेशापूर्वीं मला जे सांगत कीं, ‘हें असें होतें आणि हें असें होईल’, तें सर्व केवळ परंपरागत आलेलें आणि तर्क वाढविणारें होतें. (१२)

११३६ पण हा विपुलप्रज्ञ गोतम, हा विपुलबुद्धि गोतम — एवढाच एक तमाचा नाश करणारा व खरा प्रकाश पाडणारा मला आढळला. (१३)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229