Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 75

पाली भाषेत :-

३६८ सारुप्पमत्तनो विदित्वा। न च भिक्खु हिंसेय्य कंचि१( १ म.-किंचि.) लोके।
यथातथियं विदित्वा धम्मं। सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य।।१०।।

३६९ यस्सानुसया न सन्ति केचि। मूला अकुसला समूहतासे।
सो निरासयो अनासयानो२(२ रो.-अनाससानो, म.- निरासो अनासिसानो.)। सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य।।११।।

३७० आसवखीणो पहीनमानो। सब्बं रागपथं उपातिवत्तो।
दन्तो परिनिब्बुतो ठितऽत्तो। सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य।।१२।।

३७१ सद्धो सुतवा नियामदस्सी। वग्गगतेसु न वग्गसारि धीरो।
लोभं दोसं विनेय्य पटिघं। सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य।।१३।।

मराठीत अनुवाद :-

३६८. आपलें उचित (कर्तव्य) काय आहे हें जाणून कोणाचीही या जगांत हिंसा करणार नाहीं असा जो भिक्षु, तो यथातथ्य धर्म जाणून या जगांत सम्यक्-परिव्राजक होईल. (१०)

३६९. ज्याच्या अन्त:करणांत पापानुशय राहिले नाहींत, ज्यानें अकुशलांचीं मुळें खणून काढलीं, तो निस्तृष्ण आणि नि:स्पृह असा होऊन या सम्यक्-परिव्राजक होईल. (११)

३७०. ज्याचे आश्रव क्षीण झाले व अहंकार नष्ट झाला, जो कामसुखाचा सर्व मार्ग सोडून पलीकडे गेला, जो दान्त, परिनिर्वृत व स्थितात्मा, तो या जगांत सम्यक्-परिव्राजक होईल. (१२)

३७१. जो श्रद्धावान्, श्रुतसंपन्न, सम्यग्मार्गदर्शीं, पक्षपाती लोकांत पक्षपातानें वागत नाहीं, तो धीर पुरुष लोभ, द्वेष आणि क्रोध सोडून या जगांत सम्यक्-परिव्राजक होईल. (१३)

पाली भाषेत :-
३७२ संसुद्धजिनो विवत्तच्छद्दो १( १ म.-विवटच्छदो.)। धम्मेसु वसी पारगू अनेजो।
संखारनिरोधञाणकुसलो। सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य।।१४।।

३७३ अतीतेसु अनागतेसु चापि। कप्पातीतो अतिच्च सुद्धिपञ्ञो।
सब्बायतनेहि विप्पमुत्तो। सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य।।१५।।

३७४ अञ्ञाय पदं समेच्च धम्मं। विवटं दिस्वान पहानमासवानं।
सब्बूपधीनं परिक्ख२यानो(२ रो.-परिक्खया.)। सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य।।१६।।

३७५ अद्धा हि भगवा तथेव एतं। यो सो एवं विहारि दन्तो भिक्खु।
सब्बसंयोजनिये च वीतिवत्तो। सम्मा सो लोके परिब्बजेय्या ति।।१७।।

सम्मापरिब्बाजनियसुत्तं निट्ठितं

मराठीत अनुवाद :-

३७२. शुद्ध मार्गानें क्लेशांना जिंकणारा, (लोभ, द्वेष आणि मोह यांच्या) आवरणानें विरहित, धर्मांत प्रवीण, संसारपाग, अप्रकंप्य व संस्कारनिरोधाच्या ज्ञानांत कुशल असा जो, तो या जगांत सम्यक्-परिव्राजक होईल. (१४)

३७३. अतीत आणि अनागत कालांतीलही अहंकाराच्या कल्पनांच्या पार गेलेला, अत्यंत शुद्ध प्रज्ञा असलेला, व सर्व आयतनांपासून मुक्त असा जो, तो या जगांत सम्यक्-परिव्राजक होईल. (१५)

३७४. आर्यसत्यें१ (१ टीकाकाराच्या मताप्रमाणें हा अर्थ आहे.) जाणून व धर्माचा बोध करून घेऊन व आश्रवांचा नाश स्पष्टपणें पाहून जो सर्व उपाधींचा क्षय करतो, तो या जगांत सम्यक्-परिव्राजक होईल. (१६)

३७५. हे भगवन्, हें तुझें म्हणणें बरोबर आहे. जो भिक्षु याप्रमाणें दान्त व सर्व संयाजनांपासून मुक्त होऊन राहतो, तो या जगांत सम्यक्-परिव्राजक होईल. (१७)

सम्मापरिब्बाजनियसुत्त समाप्त

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229