Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 229

पाली भाषेत :-

११४२ पस्सामि नं मनसा चक्खुना व१(१ म.- च.)। रत्तिंदिवं ब्राह्मण अप्पमत्तो।
नमस्समानो विवसेमि रत्तिं। तेनेव२(२ सी.- येनेव ) मञ्ञामि अविप्पवासं३( ३ म. -वासि. )।।१९।।

११४३ सद्धा च पीती च मनो सती च। नापेन्ति४(४ सी.- नापेत्त, म.-नामे किं. Fsb. नामेन्ति. ) मे गोतमसासनह्मा।
यं यं दिसं वजति भूरिपञ्ञो। स तेन तेनेव नतोऽहमस्मि।।२०।।

११४४ जिण्णस्स मे दुब्बलथामकस्स। तेनेव कायो न पलेति५ (५बु.-मगेति; पलेति.) तत्थ।
संकप्पयत्ताय६(६ सी.,- यन्ताय. ) वजामि निच्चं। मनो हि मे ब्राह्मण तेन युत्तो।।२१।।

११४५ पंके सयानो७ (७ Fsb. [सयानो ].)परिफन्दमानो । दीपा दीपं उपप्लविं८( ८म.-उपल्लविं, सी.-उप्पलविं.)
अथऽद्दसासिं संबुद्धं । ओघतिण्णमनासवं।।२२।।

मराठीत अनुवाद :-

११४२ त्याला मी रात्रंदिवस, अप्रमत्त होऊन, डोळयानें पहावें तद्वत्, मनानें पाहतों, त्याला नमस्कार करून मी रात्र घालवतों, आणि त्यायोगें मी त्याच्या सहवासांत आहें असें समजतों. (१९)

११४३ माझी श्रद्धा, प्रीति, मन आणि स्मृति गोतमाच्या उपदेशापासून अलग होत नाहींत. ज्या ज्या दिशेला तो विपुलप्रज्ञ जातो त्या त्या दिशेनें मी नत होतों. (२०)

११४४ मी वृध्द आणि बलहीन झाल्याकारणानें माझा देह त्या दिशेला जाऊं शकत नाहीं; पण माझी संकल्पयात्रा तेथें नित्य होतें. कांकीं, हें ब्राह्मणा, माझें मन तेथें जडलें आहे. (२१)

११४५ मी चिखलांत पडून तडफडत होतों व एका द्वीपापासून दुसर्‍या द्वीपाला वाहून जात होतों. इतक्यांत ओघतीर्ण, अनाश्रव संबुध्दास मीं पाहिलें. (२२)

पाली भाषेत :-

११४६ यथा अहू वक्कलि मुत्तसद्धो। भद्रावुधो आळविगोतमो च।
एवमेव१(म.-१ एवं त्वं.) त्वंऽपि पमुञ्चस्सु२( २म.-पमुच्चसु, सी., Fsb.-पमुञ्चयस्सु) सद्धं। गमिस्ससि ३( ३ Fsb.[त्वं] )त्वं पिंगिय मच्चुधेय्यपारं४(४म.-मुच्चुधेय्यस्स पारं) ।।२३।।

११४७ एस भिय्यो पसीदामि सुत्वान मुनिनो वचो।
विवत्तच्छद्दो५( ५म.-विवट्ट) संबुद्धो अखिलो पटिभानवा६( ६सी., म.-भाणवा.)।।२४।।

११४८ अधिदेवे अभिञ्ञाय सब्बं वेदि परोवरं।
पञ्हानन्तकरो सत्था कंखीनं पटिजानतं७( ७सी.-परिजानकं.)।।२५।।

मराठीत अनुवाद :-

११४६ “वक्कलि, भद्रावुध, आणि आळविगोतम हे जसे मोठे श्रद्धावान् झाले तसा, हे पिंगिया, तूंही श्रद्धावान् हो. येणेंकरून तूं मृत्युध्येयाच्या पार जाशील.” (२३)

११४७ हें मुनीचें वचन ऐकून माझें मन आणखीही प्रसन्न झालें. अविद्येचें आवरण दूर सारणारा, काठिन्यरहित आणि प्रतिभाशाली संबुद्ध, (२४)

११४८ अधिदेवांना आणि सर्व उच्चनीच भावांना जो जाणतो, आणि आपणांस संशयग्रस्त म्हणविणार्‍या माणसांच्या प्रश्नांचा (योग्य उत्तरें देऊन) निकाल लावणारा जो, तो शास्ता (गुरु) आहे. (२५)

पाली भाषेत :-

११४९ असंहीरं असंकुप्पं यस्स नत्थि उपमा क्वचि।
अद्धा गमिस्सामि न मे त्थ कंखा। एवं मं१(१-१ म.-, Fsb.- पधारेहि, सी.-धारेहि.) १धारोहि अधिमुत्तचित्तं२( २ सी.-Fsb. म.,- अवित्तचित्तं.) ति।।२६।।


[पारायणसुत्तं निट्ठितं] 

पारायणवग्गो निट्ठितो।

निट्ठितो सुत्तनिपातो

अट्ठभाणवारपरिमाणाय पाळिया।

मराठीत अनुवाद :-


११४९ अहार्य, असंकोप्य आणि अनुपम, अशा निर्वाणाला मी खात्रीनें जाईन, त्यांत मला शंका नाहीं. अशा रीतीनें मी (श्रद्धेनें) विमुक्तचित्त आहे असें समज. (२६)

[पारायणसुत्तं समाप्त]

पारायणवग्ग समाप्त

पाठांतराचे आठ विभाग असलेली
सुत्तनिपात-संहिता समाप्त.

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229