Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 49

पाली भाषेत :-

२३२ किञ्चापि सो कम्मं करोति पापकं। कायेन वाचा उद चेतसा वा।
अभब्बो सो तस्स पटिच्छदाय। अभब्बता दिट्ठपदस्स वुत्ता।
इदंऽपि संघे रतनं पणीतं। एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु।।११।।

२३३ वनप्पगुम्बे यथा फुस्सितग्गे। गिम्हान मासे पठमस्मिं गिम्हे।
तथूपमं धम्भवरं अदेयसि। निब्बाणगामिं परमं हिताय।
इदंऽपि संघे रतनं पणीतं। एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु।।१२।।

२३४ वरो वरञ्ञू वरदो वराहरो। अनुत्तरो धम्मवरं अदेसयि।
इदंऽपि बुध्दे रतनं पणीतं। एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु।।१३।।


मराठीत अनुवाद :-

२३२. जर त्याच्याकडून कायेनें, वाचेनें किंवा मनानें कांहीं पाप घडेल, तर तें तो कदापि झांकून ठेवणार नाहीं. असलें कृत्य (निर्वाण-) पद ज्यानें पाहिलें आहे अशाच्या हातून होणें शक्य नाहीं. संघाचे ठायीं असलेलें हें उत्तम रत्‍न आहे. ह्या सत्यानें स्वस्ति होवो. (११)

२३३. उन्हाळ्याच्या पहिल्या१ (१ अ.-चैत्रमासांत; ज्याला ‘बालवसन्त’ असेंहि म्हणतात.) महिन्यांत जसा एकादा वनगुल्म साग्र प्रफुल्लित व्हावा, तद्वत् बुद्धानें निर्वाणगामी परमश्रेष्ठ धर्म लोकहितार्थ उपदेशिला. बुद्धाचें ठायीं असलेलें हें उत्तम रत्‍न आहे. ह्या सत्यानें स्वस्ति होवो. (१२)

२३४. श्रेष्ठ, श्रेष्ठज्ञ, श्रेष्ठद, श्रेष्ठ अणणारा, अनुत्तर अशा बुद्धानें श्रेष्ठ धर्म उपदेशिला आहे. बुद्धाचें ठायीं असलेलें हें उत्तम रत्‍न आहे. ह्या सत्यानें स्वस्ति होवो. (१३)

पाली भाषेत :-

२३५ खीणं पुराणं नवं नत्थि संभवं। विस्तचित्ता आयतिके भवस्मिं।
ते खीणबीजा अविरूळिहछन्दा। निब्बन्ति धीरा यथाऽयं पदीपो।
इदंऽपि संघे रतनं पणीतं। एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु।।१४।।

२३६ यानीध भूतानि समागतानि। भुम्मानि वा यानि व अन्तळिक्खे।
तथागतं देवमनुस्सपूजितं। बुद्धं नमस्साम सुवत्थि होतु।।१५।।

२३७ यानीध भूतानि समागतानि। भुम्मानि वा यानि व अन्तळिक्खे।
तथागतं देवमनुस्सपूजितं। धम्मं नमस्साम सुवत्थि होतु।।१६।।

२३८ यानीध भूतानि समागतानि। भुम्मानि वा यानि व अन्तळिक्खे।
तथागतं देवमनुस्सपूजितं। संघं नमस्साम सुवत्थि होतू ति।।१७।।

रतनसुत्तं निट्ठितं।

मराठीत अनुवाद :-

२३५. ज्याचें जुनें कर्म क्षीण झालें आहे व नवें उत्पन्न होत नाहीं, जो भावी जन्माविषयीं निरपेक्ष, ते क्षीणबीज आणि उत्पतिच्छन्दविरहित धीर पुरुष ह्या प्रदीपाप्रमाणें निर्वाण पावतात. संघाचे ठायीं असलेलें हें उत्तम रत्‍न आहे. ह्या सत्यानें स्वस्ति होवो. (१४)

२३६. जीं भूमिगत किंवा अन्तरिक्षांतील भूतें जमलीं असतील (त्यांना म्हणतों कीं,) आम्ही देवमनुष्यपूजित तथागत बुद्धाला नमस्कार करूं; येणेंकरून स्वस्ति होवो. (१५)

२३७. जीं भूमिगत किंवा अन्तरिक्षांतील भूतें येथें जमलीं असतील (त्यांना म्हणतों कीं,) देवमनुष्यपूजित तथागत धर्माला नमस्कार करूं; येणेंकरून स्वस्ति होवो. (१६)

२३८. जीं भूमिगत किंवा अन्तरिक्षांतील भूतें येथें जमलीं असतील (त्यांना म्हणतों कीं,) देवमनुष्यपूजित तथागत संघाला नमस्कार करूं; येणेंकरून स्वस्ति होवो. (१७)

रतनसुत्त समाप्त

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229