Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 220

पाली भाषेत :-

१०९८ कामेसु विनय१(१ सी.-विनेय,) गेधं (जतुकण्णी ति भगवा) नेक्खम्मं दट्ठु२(२ म.-दट्ठुं ) खेमतो।
उग्गहीतं निरत्तं वा मा ते विज्जित्थ३(३ म.- विजि, सी. विज्ज.) किञ्चिनं।।३।।

१०९९ यं पुब्बे तं विसोसेहि४(४ म.-विसा.) पच्छा ते माऽहु किञ्चनं।
मज्झे चे नो गहेस्ससि उपसन्तो चरिस्ससि।।४।।

११०० सब्बतो नामरूपस्मिं वीतगेधस्स ब्राह्मण।
(५म.-आसवऽस्स.)आसवाऽस्स न विज्जन्ति येहि मच्चुवसं वजे ति।।५।।

जतुकण्णिमाणवपुच्छा निट्ठिता।

मराठीत अनुवाद :-

१०९८ निर्वाणपद क्षेमकर आहे असें जाणून — हे जतुकण्णि, असें भगवान् म्हणाला —कामोपभोगांचा लोभ सोड, व तूं स्वीकारलेलें किंवा धिक्कारलेलें१ (१ गाथा ७८७, ८५८, ९१९ पहा.) असें कांहीहीं असूं देऊं नकोस.(३)

१०९९ जें पूर्वकालीन तें शोषित कर, आणि भविष्यकाळीं कांहीं राहूं देऊं नकोस; व वर्तमानकाळाला जर तूं पकडून बसणार नाहींस, तर उपशान्त होऊन हिंडत राहशील. (४)

११०० हे ब्राह्मणा, नामरूपांविषयीं सर्वथा वीतलोभ झालेल्या माणसाला, ज्यांहींकरून तो मृत्यूला वश होईल असे आश्रव राहत नाहींत. (५)

जतुकण्णिमाणवपुच्छा समाप्त

पाली भाषेत :-

६७
[१३. भद्रावुधमाणवपुच्छा (१२)]

११०१ ओकं१(१म.-ओघं. ) - जहं २(२ सी.-कण्ह. )तण्हच्छिदं अनेजं (इच्चायस्मा भद्रावुधो)। ३नन्दिं-जहं४(३-४ म.-नन्दिज्जहं, कप्पज्जहं, ) ओघतिण्णं विमुत्तं। 
कप्पं-जहं अभियाचे सुमेधं। सुत्वान नागस्स अपनमिस्सन्ति५( ५म.-अपलामिस्सन्ति  ) इतो।।१।।

११०२ नाना जना जनपदेहि संगता। तव वीर६( ६म.-चीरं ) वाक्यं अभिकंखमाना।
तेसं तुवं साधु वियाकरोहि। तथा हि ते विदितो एस धम्मो।।२।।

मराठीत अनुवाद :-

६७
[१३. भद्रावुधमाणवपुच्छा (१२)]


११०१ गृहत्यागी, तृष्णेचा उच्छेद करणारा, अप्रकम्प्य — असें आयुष्मान् भद्रावुध म्हणाला — आसक्तीचा त्याग करणारा, ओघतीर्ण, विमुक्त, विकल्पत्यागी व सुमेध, अशा तुजपाशीं मी (धर्मोपदेशाची) याचना करतों. तुझा, नागाचा, उपदेश ऐकून येथून हे जन संतुष्ट होऊन जातील.(१)

११०२ हे वीरा, तुझें भाषण ऐकण्याच्या इच्छेनें हे जन देशांतून येथें जमा झाले आहेत. त्यांना तुझा धर्म नीट समजावून सांग. कां कीं, हा तुला चांगला समजतो. (२)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229