Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 27

पाली भाषेत :-

[७.वसलसुत्तं]


एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थियं पिण्डाय पाविसि। तेन खो पन समयेन अग्गिकभारद्वाजस्स ब्राह्मणस्स निवेसने अग्गि पञ्ञलितो होति, आहुति पग्गहिता। अथ खो भगवा सावत्थियं सपदानं पिण्डाय चरमाने येन अग्गिकभारद्वाजस्स ब्राह्मणस्स निवेसनं तेनुपसंकमि। अद्दसा खो अग्गिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं। दिस्वान भगवन्तं एतदवोच- तत्रेव मुण्डक, तत्रेव समणक, तत्रेव वसलक तिट्ठाही ति। एवं वुत्ते भगवा अग्गिकभारद्वाजं ब्राह्मणं एतदवोच- जानासि पन त्वं ब्राह्मण वसलं वा वसलकरणे वा धम्मे ति। न ख्वाहं भो गोतमो जनामि वसलं वा वसलकरमे वा धम्मे | साधु मे भवं गोतमो तथा धम्मं देसेतु, यथाऽहं जानेय्यं वसलं वा वसलकरणे वा धम्मेति। तेन हि ब्राह्मण सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि, भासिस्सामी ति। एवं भो ति खो अग्गिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवतो पञ्चस्सोसि। भगवा एतदवोच-

मराठीत अनुवाद :-                                    ७
[७.वसलसुत्त]


असें मीं ऐकलें आहे. एके समयीं भगवान् श्रावस्ती येथें जेतवनांत अनाथपिंडकाच्या आरामांत राहात होता. तेव्हां भगवान् सकाळच्या प्रहरीं वस्त्र परिधान करून व पात्र-चीवर घेऊन श्रावत्तींत भिक्षाटनाला गेला. त्या समयीं आग्निक-भारद्वाज-ब्राह्मणाच्या घरीं अग्नि प्रज्वलित केलेला होता, व आहुति देण्यांत येत होती. तेव्हां भगवान् श्रावस्तीमध्यें घरोघरी क्रमश: भिक्षेसाठीं फिरत असतां आग्निक-भारद्वाज-ब्राह्मणानें भगवन्ताला दुरूनच येतांना पाहिलें; व पाहून भगवन्ताला म्हणाला, “हे मुण्डक, हे श्रमणक, हे वृषलक, तेथेंच उभा राहा.” असें बोलल्यावर भगवान् आग्निक-भारद्वाज-ब्राह्मणाला म्हणाला, “हे ब्राह्मणा, तूं वृषल कोण व वृषलाचे गुण कोणते हें जाणतोस काय?” “गोतमा, वृषल किंवा वृषलाचे गुण कोणते हें मीं जाणत नाहीं. भगवान् गोतमानें मला असा धर्मोपदेश करावा कीं जेणेंकरून वृषल कोण व वृषलाचे गुण कोणते हें मी जाणूं शकेन.” “असें आहे तर, हे ब्राह्मणा, ऐक व नीट लक्षांत घे. हें मी तुला सांगतों.” “ठीक आहे” असें आग्निक-भारद्वाज-ब्राह्मणानें भगवन्ताला उत्तर दिलें. आणि भगवान् म्हणाला—

पाली भाषेत :-


११६ कोधनो उपनाही च पापमक्खी च यो नरो।
विपन्नदिट्ठि मायावी तं जञ्ञा वसलो इति।।१।।

११७ एकजं वा द्विजं वाऽपि योध पाणं विहिंसति।
यस्स पाणे दया नत्थि तं जञ्ञा वसलो इति।।२।।

११८ यो हन्ति परिरुन्धति गामानि निगमानि च।
निग्गाहको समञ्ञातो तं जञ्ञा वसलो इति।।३।।

११९ गामे वा यदि वाऽरञ्ञे यं परेसं ममायितं।
थेय्या अदिन्नं आदियति तं जञ्ञा वसलो इति।।४।।

१२० यो हवे इणमादाय चुज्जमानो पलायति।
न हि ते इणमत्थी ति तं जञ्ञा वसलो इति।।५।।

१२१ यो किञ्चिक्खकम्यता पन्थस्मिं वजतं जनं।
हन्त्वा किञ्चिक्खमादेति तं जञ्ञा वसलो इति।।६।।

मराठीत अनुवाद :-

११६. रागीट, सूड उगविण्याची बुद्धि धरणारा, पापी, गुणीजनांस दोष लावणारा, मिथ्या-दृष्टि आणि मायावी अशा माणसाला वृषल समजावें. (१)

११७. जरायुज किंवा अंडज प्राण्यांचा जो वध करतो, ज्याला प्राण्यांची दया नाहीं, त्याला वृषल समजावें. (२)

११८. जो गांवें आणि शहरें यांना वेढा घालून लुटतो, उध्वस्त करतो, ज्याला लुटारू म्हणून ओळखतात, त्याला वृषल समजावे. (३)

११९. गांवांत किंवा अरण्यांत जो इतरांच्या मालकीची वस्तु न दिली असतां, घेतों त्याला वृषल समजावें. (४)

१२०. जो ऋण घेऊन, तें परत मागितलें असतां, ‘तुझें मी देणेंच नाहीं’ असें म्हणून पळ काढतो, त्याला वृषल समजावें. (५)

१२१. जो कोणत्याही पदार्थाच्या इच्छेने वाटमारेपणा करून लोकांस लुटतो, त्याला वृषल समजावें. (६)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229