Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 40

पाली भाषेत :-

१८१ किं सूध वित्तं पुरिसस्स सेट्ठं। किं सु सुचिण्णं सुखमावहाति।
किं सु हवे सादुतरं रसानं। कथंजीविं जीवितमाहु सेट्ठं।।१।।

१८२ सद्धीध वित्तं पुरिसस्स सेट्ठं। धम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति।
सच्चं हवे सादुतरं१(१ अ.-साधुतरं.) रसानं। पञ्ञाजीविं जीवितमाहु सेट्ठं।।२।।

१८३ कथं सु तरती२ (२ म.-तरति.) ओघं कथं सु तरति अण्णवं।
कथं सु दुक्खं अच्चेति कथं सु परिसुज्झति।।३।।

मराठीत अनुवाद:-

१८१. इहलोकीं मनुष्याला श्रेष्ठ धन कोणतें? कोणचें सत्कृत्य केलें असतां सुखकारक होतें? स्वादु पदार्थांत उत्तम कोणता? कोणत्या रीतीनें वागलें असतां त्याच्या जीवनाला श्रेष्ठ मानतात? (१)

१८२. (भगवान्-) मनुष्याचें इहलोकीं श्रेष्ठ धन श्रद्धा होय. सद्धर्म संपादन केला असतां सुखकारक होतो. सत्य हा स्वादुतम पदार्थ होय. प्रज्ञापूर्वक वागणाराचें जीवन श्रेष्ठ मानलें जातें. (२)

१८३. (मनुष्य) ओघ कसा तरतो? अर्णव कसा तरतो? दु:खाच्या पार कसा जातो? परिशुद्ध कसा होतो? (३)

पाली भाषेत :-

१८४ सद्धाय तरती ओघं अप्पमादेन अण्णवं।
विरियेन दुक्खं अच्चेति पञ्ञाय परिसुज्झति।।४।।

१८५ कथं सु लभते पञ्ञं कथं सु विन्दते धनं।
कथं सु कित्तिं पप्पोति कथं मित्तानि गन्थति।
अस्मा लोका परं लोकं कथं पेच्च न सोचति।।५।।

१८६ सद्दहानो अरहत्तं धम्मं निब्बाणपत्तिया।
सुस्सूसा लभते पञ्ञं अप्पमत्तो विचक्खणो।।६।।

१८७ पतिरूपकारी धुरवा उट्ठाता विन्दते धनं।
सच्चेन कित्तिं पप्पोति ददं मित्तानि गन्थति।।७।।

१८८ यस्सेते चतुरो धम्मा सद्धस्स घरमेसिनो।
सच्चं धम्मो धिति चागो स वे पेच्च न सोचति।।८।।

मराठीत अनुवाद :-

१८४. (मनुष्य) श्रद्धेनें ओघ तरतो. सावधानपणानें अर्णव तरतो. उत्साहानें दु:खाच्या पार जातो. प्रज्ञेनें परिशुद्ध होतो. (४)

१८५. (मनुष्य) प्रज्ञा कशी मिळवतो? धन कसें मिळवितो? कीर्ति कशी प्राप्त करतो? मित्र कसे जोडतो? इहलोकांतून परलोकीं जाऊन शोक कशामुळें करीत नाहीं? (५)

१८६. अरहन्ताच्या निर्वाणप्राप्तीच्या धर्मावर श्रद्धा ठेवून सावधान व हुशार माणूस शुश्रूषेनें१ (१ ‘श्रवण करण्याची इच्छा’ ह्या संस्कृतांतील मूलार्थी हा शब्द वापरला आहे.) प्रज्ञा मिळवितो. (६)

१८७. योग्य मेहनत करणारा, धुरा वाहणारा व उत्थानशील माणूस धन मिळवितो. सत्यानें कीर्ति प्राप्त करतो. दानानें मित्र जोडतो. (७)

१८८. ज्या श्रद्धाळू गृहस्थापाशीं सत्य, धर्म, धृति आणि त्याग हे चार गुण आहेत तो परलोकीं शोक करीत नाहीं. तो इहलोकांतून परलोकीं जाऊन शोक करीत नाहीं. (८)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229