Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 161

पाली भाषेतः-

७९२ सयं समादाय वतानि जन्तु। उच्चावचं गच्छति सञ्ञसत्तो१।(१ सी.-पञ्ञ. म.-सञ्ञतत्तो, अञ्ञतत्तो.)
विद्वा च वेदेहि समेच्च धम्मं। न उच्चावचं गच्छति भूरिपञ्ञो।।५।।

७९३ स२ सब्बधम्मेसु२(२-२ सी.-सब्बेसु धम्मेसु.) विसेनिभूतो। यं किञ्चि दिट्ठं व३(३ म.-वा.) सुतं मुतं वा।
तमेवदस्सिं विवटं चरन्तं। केनीध लोकस्मिं४(४ म., Fsb-स्मि.) विकप्पयेय्य।।६।।

७९४ न कप्पयन्ति न पुरेक्खरोन्ति५(५ म.-पुरक्ख.)। अच्चन्तसुद्धी६(६ म.-सुद्धिं.)
ति न ते वदन्ति।
आदानगन्थं गथितं विसज्ज। आसं न कुब्बन्ति कुहिंचि लोके।।७।।

मराठी अनुवादः-

७९२. प्राणी स्वत:च व्रतें आचरून संज्ञे (कल्पने) मध्यें आसक्त होतो व उच्चनीच भवाला जातो. पण विपुलप्रज्ञ विद्वान् वेदांनी (प्रज्ञेनें) धर्म जाणून उच्चनीच भवाला जात नाहीं.(५)

७९३ जें काहीं दृष्ट, श्रुत आणि अनुमित असेल (त्या सर्वांवर विजय मिळविल्यामुळें) त्यांपैकी कशांशीही विरोधीभाव१(१ विरोधीभाव न बाळगणारा याबद्दल मूळ शब्द ‘विसेनिभूत’ असा आहे व त्याचा ‘मारसेन वानासेत्वा ठितभावेन विसेनिभूतो’ असा अट्ठकथाकारानें अर्थ केला आहे.) न बाळगणारा, व अशानेंच शुद्धि होते असें पाहणारा, सर्व गोष्टी उघड उघड करणारा, अशा त्याला या जगीं कोणचा आणि कसला विकल्प असणें शक्य आहे?(६)

७९४ ते विकल्पांत पडत नाहींत, एकाद्या गोष्टीचा पुरस्कार करीत नाहींत, व हीच अत्यंत शुद्धि आहे असें म्हणत नाहींत. आणि ते उपादानांनीं बांधलेली गांठ (ग्रन्थि) सोडून या जनांत कशाचीही आशा धरीत नाहींत.(७)

पाली भाषेत :-

७९५ सीनातिगो ब्राह्मणो तस्स नत्थि। ञत्वा व१ दिस्वा व१(१ सी., म.-च.) समुग्गहीतं।
न रागरागी न विरागरत्तो२(२ सी., म-पि रागरत्तो.)। तस्सीध३(३ म.-तस्स यिध.) नत्थि४(४ रो.-नत्थी.) परमुग्गहीतं ति।।८।।

सद्धट्ठकसुत्तं निट्ठितं।

४३
[५. परमट्ठकसुत्तं]


७९६ परमं ति दिट्ठीसु५(५ सी., म.-दिट्ठिसु.) परिब्बसानो। यदुत्तरि६(६ म.-उत्तरि.) कुरुते जन्तु लोके।
हीना ति अञ्ञे ततो सब्बामाह। तस्मा विवादानि अवीतिवत्तो।।१।।

मराठीत अनुवाद :-

७९५ ज्या ब्राह्मणानें आपलेपणाच्या सीमा उल्लंघिल्या, तो कोणतीही वस्तु जाणून किंवा पाहून तिला पकडून बसत नाहीं. तो रागरागी (कामासक्त) नव्हे व विरागरागीहि नव्हे; या जगांत अमुक एक दृष्टी परमश्रेष्ठ आहे असें तो समजत नाहीं.(८)

सद्धट्ठकसुत्त समाप्त

४३
[५. परमट्ठकसुत्त]

७९६ सर्व दृष्टींत (पंथांत) आपली दृष्टि उत्तम असें समजून चालणारा प्राणी या जगांत आपल्या पंथाला महत्त्व देतो, व त्याहून इतर पंथ हीन आहेत असें म्हणतो; व यामुळें तो विवादांच्या पलीकडे जात नाहीं.(१)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229