Get it on Google Play
Download on the App Store

ग्रंथपरिचय 3

सुत्तनिपाताची प्राचीनता :- बिद्धधर्माच्या अभ्यासाकरितां, धम्मपदाप्रमाणें, सुत्तनिपात या ग्रंथाचा वरचेवर उल्लेख केला जातो. कारण हा ग्रंथ फार प्राचीन आहे व म्हणून त्यांत आढळणारा बुद्धाचा उपदेशही जुनाच आहे. हल्लींच्या स्वरूपांतील सुत्तनिपात हा गाथासंग्रह केव्हां अस्तित्वांत आला हें जरी नक्की सांगतां आलें नाहीं, तरी “मिलिन्द-पञ्ह” या ग्रंथांत त्याचा अनेक ठिकाणीं (देवनागरीप्रत पान ३६३, ३७८, ४०३, ४०५) नामनिर्देश करून त्यांतील गाथा उद्धृत केल्या आहेत. हल्लींच्या सुत्तनिपातांत अंतर्भूत झालेल्या अट्ठक-वग्गाचा उल्लेख संयुक्त ३.१२, विनय १.१९६-९७, उदान ५.६ ह्यांत आलेला आहे. पारायणवग्गाचा उल्लेख संयुक्त २.४९, अंगुत्तर १.१३३-१३४; २.४५; ३.३९९, ४०१; ४.६३ ह्यांत आलेला आहे. अंगुत्तरनिकायांत तर पारायणवग्गांतील पुण्णकपञ्ह, उदयनपञ्ह, व मेत्तेय्यपञ्ह यांचा प्रत्यक्ष उल्लेख असून त्यांतील गाथा उद्धृत केलेल्या आहेत. पहिल्या अडतीस सूत्रांपैकीं निदान सात सूत्रें तरी इतर१ [१ सूत्र ४ = सं.१.१७२; ८= खुद्दक ९; १३= खुद्दक= ५; १५ = जातक ३.१९६; १६ = खुद्दक ६; ३३= म. (सूत्र ९२); ३ = अपदान २ (पच्चेकबुद्धापदानं, गाथा ९०-१३०, Sinh. ed., Coclmbo, 1930.]  ठिकाणीं आलेलीं आहेत. अनेक महायानग्रंथांत२ [२ अर्थपदसूत्र, इंग्रजी प्रस्तावना पान १-२; Sylvain Levi, Journal Asiatique, १९१५ (मे-जून) पृष्ठ ४०२-२४.] “अर्थवर्गीय” आणि “पारायणाचा” उल्लेख आलेला आहे. या सुत्तनिपात ग्रंथांत प्रास्ताविक गद्य भागावांचून अनेक सूत्रांचा संग्रह केलेला आहे. त्यांतील विषयांचा विचार करतांना बौद्धधर्माच्या आरंभींच्या अवस्थेचेंच वर्णन यांत दिसतें. कांहीं सूत्रें बौद्धधर्माच्या आरंभकालींचीं व कांहीं बुद्धाच्या पहिल्या शिष्याच्या३ [३ Winternitez, History of Indian Literature, Vol. II (English Translation) p. 93 (Calcutta Uni. 1933).] वेळेचीं वाटतात. सुत्तनिपात तिपिटकांतील सर्वांत जुनें काव्य होय. खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक इत्यादि छोट्या काव्यांची जरूरी भासण्यापूर्वीं सुत्तनिपात अस्तित्वांत आलें असलें पाहिजे. थेरगाथा, थेरीगाथा, बुद्धवंस, चरियापिटक, अपदान हीं पुस्तकें निस्संशय मागाहून तयार झालेलीं दिसतात. म्हणून असें म्हणण्यास हरकत नाहीं कीं सुत्तनिपातांतील बर्‍याचशा सूत्रांची संहिता ठोकळ मानानें बुद्धाच्या परिनिर्वाणानंतरच्या पहिल्या शतकांतील पूर्वार्धांतच तयार झाली असावी१.
[१ सुत्तनिपाताचें प्राचीनत्व खालील पुराव्यावरूनही दिसतें:-
(१) ह्या ग्रंथावरून बुद्धानुयायी लोक व बुद्धधर्म आरंभीच्या अवस्थेतील भासतात.
(२) धुतंगें किंवा पारमिता वगैरेसारख्या बौद्धधर्माच्या पारिभाषिक वैशिष्ट्यांचा उल्लेख सांपडत नाहीं.
(३) बुद्धाचे शरीरावशेष किंवा स्तूप यांचा उल्लेख सांपडत नाहीं.
(४) अथर्ववेदाच्या अभ्यासाला फारसें महत्त्व दिलें जात नव्हतें.
(५) ब्राह्मण यज्ञ वरचेवर करीत व ह्या यज्ञांत गोहत्या होत असे. यज्ञांपैकीं कांहींचा उल्लेख गाथा ३०३ मध्यें सांपडतो. त्यांतील कांहीं नांवें अप्रसिद्ध आहेत.
(६) सुत्तनिपातांतील कांहीं गाथांचे पाद नंतरच्या पालि पुस्तकांत आढळतात. उदा. धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, थेरगाथा, इत्यादि; किंवा नंतरच्या बौद्ध संस्कृत पुस्तकांतही सांपडतात.
(७) जुनीं वैदिक व्याकरणांतील रुपें व भाषाशैली.
(८) जुन्या पद्धतीची छन्दोरचना.

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229