Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 98

पाली भाषेत :-

५०१    ये अत्तदीपा विचरन्ति लोके | अकिंचना सब्बधि विप्पमुत्ता |
कालेन तेसु हव्यं पवेच्छे | यो ब्राम्हणो पुञ्ञऽपेक्खो यथेज ||१५||

५०२  ये हेत्थ१(१. सी.- एत्थ.) जानन्ति य़थातथा इदं | अयमन्तिमा नत्थि पुनब्भवो ति |
कालेन तेसु हव्यं पावेच्छे | यो ब्राम्हणो पुञ्ञऽपेक्खो यजेथ ||१६||

५०३    यो वेदगू झानरतो सतीमा२( २ म. – सतिमा.) संबोधिपत्तो सरणं बहुन्नं |
कालेन तम्हि हव्यं पवेच्छे | यो ब्राम्हणो पुञ्ञऽपेक्खो यजेथ ||१७||

५०४    अध्दा अमोघा मम पुच्छना अहु | अक्खासि मे भगवा दिक्खिणेय्ये |
त्वं हेत्थ जानासि यथातथा इदं. | तथा हि ते विदितो एस धम्मो ||१८||

मराठीत अनुवाद :-

५०१.  जो ब्राम्हण पुण्याच्या अपेक्षेनें यज्ञ करील त्यानें, जे अकिंचन, सर्व प्रकारें विमुक्त, या जगांत स्व:ला द्वीप१ (१ समुद्रांतील बेटाप्रमाणे सु-स्थिर) बनवून राहतात. त्यांना योग्य वेळीं हव्य द्यावें. (१५)

५०२.  जो ब्राम्हण पुण्याच्या अपेक्षेनें यज्ञ करील त्यानें, जे आपणांस यथार्थतया जाणतात, ‘हा आपला शवटचा जन्म  आहे व आपणांस. पुवर्जन्म नाही’ हें जाणातात, त्यांना योग्य वेळीं हव्य द्यावें. (१६)

५०३.  जो ब्राम्हण पुण्याच्या अपेक्षेनें यज्ञ करील त्यानें, जो वेदपारग, ध्यानरत, स्मृतिमान्, संबोध-प्राप्त व पुष्कळांना तारणारा, त्याला योग्य वेळीं हव्य द्यावें. (१७)

५०४.     (माघ-) माझें विचारणें सफल झालें. भगवन्तानें दक्षिणार्ह कोण हें मला सांगितलें. हें तूं यथातथ्य जाणतोस; कारण हा धर्म तुला माहित आहे. (१८)

पाली भाषेत :-

५०५  यो याचयोगो दानपति गहट्ठो (इति माघो माणवो) | पुञ्ञऽत्थिको यजति पुञ्ञऽपेक्खो|
ददं परेसं इध अन्नपानं | अक्खाहि मे भगवा यञ्ञसंपदं ||१९||

५०६  यजस्सु  यजमानो (माघा ति भगवा) | सब्बत्थ च विप्पसादेहि चित्तं |
आरम्मणं यजमानस्स यञ्ञं१(१ प. यञ्ञो.) | एत्थ पतिट्ठाय जहाति दोसं ||२०||

५०७ सो२(२. म. –यो.) वीतरागो पविनेय्य३( ३ म. , सी.-विनेय्यं.) दोसं | मेत्तं चित्तं भावयं अप्पमाणं |
रत्तिं-दिवं सततं अप्पमत्तो| सब्बा दिसा फरते अप्पमञ्ञं ||२१||

मराठीत अनुवाद :-

५०५. या जगांत इतरांना अन्नपान देणारा, जो याचकप्रिय, दानपति गृहस्थ – असें माघ माव माणव म्हणाला – पुण्याच्या अपेक्षेनें पुण्यप्राप्तीसाठीं यज्ञ करतो, त्याची, हे भगवन्, यज्ञसंपदा कोणती तें मला सांगा. (१९)

५०६. यजमान होऊन यज्ञ कर – हे माघा, असें भगवान् म्हणाला- सर्वत्र१(१ टीकाकाराच्या मताप्रमाणे ‘सर्वत्र’ म्हणजे सर्वकाळीं – दान देण्यापूर्वी, दान देत असताना व दानानंतर. ५०९ गाथेवरील टीप पहा) चित्त  प्रसन्न ठेव. यज्ञ यजमानाला आलंबनासारखा आहे; ह्यावर स्थित राहून यजमान द्वेष सोडून देतो. (२०)

५०७.  तो वीतराग द्वेष सोडून अप्रमाण मैत्रीची भावना करणारा रात्रंदिवस जागृत राहून सर्व दिशा, अप्रमाण (मैत्री, करूणा, मुद्रिता, उपेक्षा-या.) भावनांनी भरून टाकतो.

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229