Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 191

पाली भाषेत :-

९६६ आतंकफस्सेन खुदाय फुट्ठो। सीतं अच्चुण्ह१ अधिवासयेय्य। (१ नि.-अतुण्हं.)
सो तेहि फुट्ठो बहुधा अनोको। विरियं परक्कम्म२ दळ्हं करेय्य।।१२।। (२ नि. परक्कमं.)

९६७ थेय्यं न करेय्य३ न मुसा भणेय्य। मेत्ताय फस्से तसथावरानि। (३ नि.-कारे.)
यदाविलत्तं मनसो विजञ्ञा। कण्हस्स पक्खो ति विनोदयेय्य।।१३।।

९६८ कोधातिमानस्स वसं न गच्छे। मूलंऽपि तेसं पलिखञ्ञ तिट्ठे।
अथप्पियं वा पन अप्पियं वा। अद्धा भवन्तो अभिसंभवेय्य।।१४।।

९६९ पञ्ञं पुरक्खत्वा४ कल्याणपीति। विक्खंभये तानि परिस्सयानि। (४ नि.-पुरक्खित्वा.)
अरतिं सहेथ सयनह्मि पन्ते। चतुरो सहेय्य परिदेवधम्मे।।१५।।

मराठीत अनुवाद :-

९६६ रोगानें आणि भुकेनें त्रस्त झाला असतां (तो उपद्रव) व शीत आणि अत्युष्ण हीं त्यानें सहन करावींत. त्या विघ्नांनीं अनेक रीतींनीं त्रास दिला तरी, गृहरहित राहून, त्यानें आपला उत्साह पराक्रम दृढ करावा.(१२)

९६७. त्यानें चोरी करूं नये, खोटें बोलू नये, स्थिर आणि चर प्राण्यांवर मैत्रीची भावना करावी, आणि मनाचा कलुषितपणा हा माराचा (कृष्णाचा) पक्षपाती असें जाणून त्याचा नाश करावा. (१३)

९६८ त्यानें क्रोधाला आणि अतिमानाला वश होऊं नये; त्यांचीं मुळें देखील खणून काढावींत; आणि मग त्या वृद्धिंगत होऊं पाहणार्‍याला प्रिय अथवा अप्रिय वस्तूवर खात्रीनें जय मिळवितां येईल. (१४)

९६९ कल्याणप्रिय मनुष्यानें प्रज्ञेचा पुरस्कार करून तीं विघ्नें सहन करावींत; एकान्तवासस्थळीं असंतोष वाटला असतां तोही सहन करावा, आणि चार शोकदायक गोष्टी सहन कराव्यात - (१५)

पाली भाषेत :-

९७० किंसुअसिस्सामि१ २कुवं वा असिस्सं। दुक्खं वत सेत्थ३ कुवज्ज सेस्सं४। (१ नि.-असिस्सं.) (२ नि.- कुथ वा.) (३-४ नि.- वेत्थ क्वज्ज सेय्यं.)
एते वितक्के परिदेवनेय्ये। विनयेथ सेखो अनिकेतसारी५।।१६।। (५ नि.-अनिकेतचारी.)

९७१ अन्नं च लद्धा वसनं च काले। मत्तं स६ जञ्ञा इध तोसनत्थं। (६ नि. - सो.)
सो तेसु गुत्तो यतचारि७ गामे। ८रुसितोऽपि वाचं फरुसं न वज्जा।।१७।।(७ नि.- यतचारी.)
(८ नि.- दूसितोऽपि.)

९७२ ओक्खित्तचक्खु न च पादलोलो। झानानुयुत्तो बहुजागरस्स।
उपेक्खमारब्भ समाहितत्तो। तक्कासयं कुक्कुच्चियूपछिन्दे९।।१८।। (९ नि. - कुक्कुच्चं चूपछिन्दे.)

मराठीत अनुवाद :-

९७० (त्या ह्या-) ‘मी आज काय खाईन; अथवा कोठें जेवेन; रात्रीं निजण्याचे बाबतींत मला फार त्रास झाला; (तेव्हां) आज मी कोठें निजावें?’ अनागारिक भावानें राहणार्‍या शैक्ष्यानें (सेखानें) या (चार) दु:खकारक वितर्कांचा नाश करावा. (१६)

९७१ योग्य वेळीं अन्न आणि वस्त्र मिळालें असतां, आपला संतोष रहावा म्हणून त्या पदार्थांच्या सेवनांत त्यानें प्रमाण जाणावें. त्या पदार्थांपासून मनाचें रक्षण करणार्‍या व गांवांत संयमानें वागणार्‍या त्या भीक्षूनें (इतरांनीं राग येण्याजोगें कृत्य केलें असतांही) रुष्ट होऊन कठोर वचन बोलूं नये. (१७)

९७२ त्यानें आपली दृष्टि पायांजवळ ठेवावी; पायांनीं चंचळ होऊं नये; ध्यानरत व्हावें; (व) रात्रीचा बराच काळ जागृतावस्थेंत घालवावा; उपेक्षेचा अवलंब करून चित्ताची एकाग्रता मिळवावी, व तर्क आणि कौकृत्य१ (१. ९२५ व्या गाथेवरील टीप पहा.) यांचा त्याग करावा. (१८)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229