Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 50

पाली भाषेत :-

१४
[२. आमगन्धसुत्तं]


२३९ सामाकचिगूलक१( १ रो.- डिंगुलक.)चीनकानि२(२ म.-चीनकानि च.)। पत्तप्फलं मूलप्फलं गविप्फलं।
धम्मेन लद्धं सतमस्नमाना३(३ रो.-सतमञ्हमाना.सी.-सतमसमाना)। न कामकामा अलिकं भणन्ति।।१।।

२४० यदस्नमानो४(४ रो., सी.-यदञ्हमानो.) सुकतं सुनिट्ठितं। परंहि दिन्नं पयतं पणीतं।
सालीनमन्नं परिभुज्जमानो। सो भुञ्जसि५(५ रो. भुञ्जती, म.- भुञ्जति.) कस्सप आमगन्धं।।२।।

मराठीत अनुवाद :-

१४
[२. आमगन्धसुत्त]


२३९. (तिष्य तापस-) श्यामक, चिंगूलक१, (१ चिंगूलक= कण्हेराच्या फुलांच्या आकाराचें अरण्य-धान्य. चीनक=जंगली मूग) चीनक झाडांचीं पानें, कन्दमूळ आणि फळें योग्य मार्गानें मिळवून त्यांजवर निर्वाह करणारे कामानें प्रेरित होऊन खोटें बोलत नसतात. (१)

२४०. हे काश्यपा, परक्यांनीं दिलेलें निवडक व चांगल्या रीतीनें शिजविलेलें तांदुळाचें सुरस व उत्तम अन्न स्वीकारणारा तूं आमगंध२ (मूळ अर्थ—दुर्गंधी कच्चें मांस) (अमेध्य पदार्थ) खातोस! (२)

पाली भाषेत :-

२४१ न आमगन्धो मम कप्पती ति। इच्चेव त्वं भाससि बह्मबन्धु१(१ सी.-ब्रह्मबन्धुं.)
सालीनमन्नं परिभुञ्ञमानो। सकुन्तमंसेहि सुसंखतेहि।
पुच्छामि तं कस्सप एतमत्थं। कथप्पकारो तव आमगन्धो।।३।।

२४२ पाणातिपातो वध-छेद-बन्धनं। थेय्यं मुसावादो निकतिवञ्चनानि।
अज्झेनकुत्तं२( २ सी. अज्झेनकुज्झं; रो.- अज्झेनकुज्जं.) परदारसेवना। एसामगन्धो न हि मंसभोजनं।।४।।

२४३ ये इध कामंसु असञ्ञता जना। रसेसु गिद्धा असुचीकमिस्सिता३(३ म.- असुचिभावमिसिता.)
नत्थीक४( ४ रा., अ.-नत्थिकदिट्ठिं; म.-नत्थि कुदिट्ठि.) दिट्ठि विसमा दुरन्नया। एसामगन्धो न हि मंसभोजनं।।५।।

२४४ ये लूखसा दारुणा पिट्ठिमंसिका। मित्तद्दुनो निक्करुणातिमानिनो।
अदानसीला न च देन्ति कस्स चि। एसामगन्धो न हि मंसभोजनं।।६।।

मराठीत अनुवाद :-

२४१. हे ब्रह्मबन्धु, पक्ष्यांच्या मांसानें सुमिश्रित असें तांदुळाचें अन्न खात असतां, तूं ‘आपणांला आमगंध योग्य नाही’ असेंच म्हणतोस, तेव्हां हे काश्यपा, मी ही गोष्ट तुला विचारतों कीं, तुझा आमगंध कशा प्रकारचा आहे? (३)

२४२. (काश्यप बुद्ध-) प्राणघात, वध, छेद, बन्धन, चोरी, खोटें भाषण, ठकविणें, नाडणें, जारणमारणादिकांचा अभ्यास आणि परस्त्रीगमन—हा आमगंध होय; मांसभोजन हा नव्हे. (४)

२४३. ज्यांना स्त्रियांच्या बाबतींत संयम नाहीं, जे जिह्वालोलुप, अशुचि-कर्ममिश्रित, नास्तिक, विषम आणि दुर्विनीत, (अशांचें कर्म)—हा आमगंध होय; मांसभोजन हा नव्हे. (५)

२४४. जे रुक्ष, दारुण, पाठीमागें निंदा करणारे, मित्रद्रोही, निर्दय, अतिमानी, कृपण, कोणाला कांहीही देत नाहींत (अशांचें कर्म)—हा आमगंध होय; मांसभोजन हा नव्हे. (६)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229