Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 171

पाली भाषेतः-

८४५ येहि विवित्तो विचरेय्य लोके। न तानि उग्गय्ह वदेय्य नागो।
एलंबुज कटक१(१ म.-कण्डकं.) वारिज यथा। जलेन पंकेन चानूपलित्तं।
एवं मुनी सन्तिवादो अगिद्धो। कामे च लोके च अनूपलित्तो।।११।।

८४६ न वेदगू दिट्ठिया२(२ दिट्ठियाको, म., अ.-दिट्ठियायको,) न मुतिया। स मानमेति न हि तम्मयो सो।
न कम्मना नोऽपि सुतेन नेय्यो। अनूपनीतो सो निवेसनेसु।।१२।।

८४७ सञ्ञाविरत्तस्स न सन्ति गन्था। पञ्ञाविमुत्तस्स न सन्ति मोहा।
सञ्ञं च दिट्ठिं च ये अग्गहेसु। ते ३घट्टयन्ता(३ म.-घट्टमाना, घरमाना.) विचरन्ति लोके ति।।१३।।

मागन्दियसुत्तं निट्ठितं।

मराठी अनुवादः-


८४५. ज्या सांप्रदायिक मतांपासून नागानें (निष्पापानें) विविक्त होऊन रहावयास पाहिजे, त्या मतांचा स्वीकार करून त्यानें वादांत पडूं नये. पाण्यांत वाढलेलें कटकनाल कमल जसें पाण्यापासून व चिखलापासून अलिप्त राहतें, त्याप्रमाणें, शान्तिवादी, अलुब्ध मुनि कामोपभोगांपासून आणि जगापासून अलिप्त राहतो.(११)

८४६. वेदपारग (मुनि) दृष्टीमुळें आणि अनुमितीमुळें अहंकार उत्पन्न करीत नाहीं, कारण तो पदार्थांत तन्मय होत नसतो. त्याला कर्मानें आणि श्रुतीनें पकडींत धरून खेंचता येत नाहीं; आणि सांप्रदायिक मतांत आणतां येत नाहीं.(१२)

८४७ संज्ञेपासून विरक्त झालेल्याला ग्रन्थी नाहींत, व प्रज्ञेनें विमुक्त झालेल्याला मोह नाहींत. पण जे संज्ञा आणि दृष्टि पकडतात, ते या जगांत इतरांना धक्के देत फिरतात.(१३)

मागन्दियसुत्त समाप्त

पाली भाषेत :-

४८
[१०. पुराभेदसुत्तं]

८४८ कथंदस्सी कथंसीलो उपसन्तो ति वुच्चति।
तं मे गोतम पब्रूहि पुच्छितो उत्तमं नरं।।१।।

८४९ वीततण्हो पुरा भेदा (ति भगवा) पुब्बमन्तमनिस्सितो।
वेमज्झे नूपसंखेय्यो१(१ म-नुप, न प.) तस्स नत्थि पुरेक्खतं२।।२।।(२ म.-पुरक्खतं.)

८५० अक्कोधनो असन्तासी अविकत्थी अकुक्कुचो३।(३ म.-ञ्चो.)
मन्तभाणी अनुद्धतो स वे वाचायतो मुनि।।३।।

मराठी अनुवादः-

४८
[१०. पुराभेदसुत्त]

८४८ “कोणत्या दर्शनामुळें आणि कोणत्या शीलामुळें (मनुष्य) ‘उपशांत’ म्हटला जातो? हे गोतमा, असा उत्तम माणूस कोणता हें विचारतों, तें मला सांग.”(१)

८४९ शरीरभेदापूर्वी जो वीततृष्ण-असें भगवान् म्हणाला-तो अतीत काळाला चिकटून राहत नाहीं, वर्तमानकाळीं (एकाद्या मर्यादित संज्ञेनें) वर्णिला जात नाहीं, आणि त्याला भविष्यकाळाविषयीं आसक्ति नाहीं. (२)

८५० अक्रोधन, संत्रस्त न होणारा, आपली शेखी न मिरविणारा, कौकृत्य१(१. ९२५ व्या गाथेंतील ह्या शब्दावरील टीप पहा.) नसणारा, विचारपूर्वक बोलणारा व अभ्रान्त, तोच वाचासंयमी मुनि होय.(३)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229