Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 101

पाली भाषेत :-

५१० कंखी वेचिकिच्छि आगमं (इति सभियो) | पञ्हे पुच्छितु अभिकंखमानो |
तेसन्तकरो भगवा१(१ म. – भवं भवाहि. रो.-भवाहि मे.) हि पुट्ठो | २( २ म., रो.-पञ्हे मे पुट्ठो अनुपुब्बं ......)अनुपुब्बं अनुधम्म व्याकरोहि मे ||१||

५११ दूरतो आगतोऽसि सभिया (इति भगवा) | पञ्हे पुच्छितुं अभिकंखमानो |
तेसन्तकरो भवामि पु३(३ रो.-ते, म.-तेसमन्त करोमि ते.)ट्ठो | ४(४ रो.- पञ्हे ते पुट्ठो अनुपुब्बं ... | म. पञ्हे पुठो अनुपुब्बं...|)अनुपुब्बं अनुधम्मं व्याकरोमि ते ||२||

५१२ पुच्छ मं सभिय पञ्हं | यं किंचि मनसिच्छसि |
तस्स तस्सेव पञ्हस्स | अहं अन्तं करोमि ते ति ||३||

मराठीत अनुवाद :-

५१०. संशय आणि शंका असलेला मी- असें सभिय म्हणाला प्रश्न विचारण्याच्या उद्देशानें आलों आहें. ते विचारले असतां तू माझे ते प्रश्न सोडव, व धर्माला अनुसरून, अनुक्रमें, त्यांचीं मला उत्तरें दे. (१)

५११. हे सभिया-असें भगवान् म्हणाला-तूं दूरच्या प्रदेशांतून प्रश्न विचारण्याच्या हेतूनें आला आहेस. ते विचारले असतां मी ते सोडवितों व धर्माला अनुसरून, अनुक्रमें, त्यांचीं तुला उत्तरें देतों. (२)

५१२. हे सभिया, जी काहीं तुझ्या मनांत इच्छा असेल तिला अनुसरून तूं मला प्रश्न विचार. तुझा जो जो प्रश्न असेल तो तो मी सोडवितों (३)

पाली भाषेत :-

अथ खो सभियस्स परिब्बाजकस्स एतदहोसि- अच्छरिय वत भो अब्भुंत वत भो, अब्भुतं वत भो, यावताऽहं अञ्ञेसु सभणेन गोतमेन ओकासकम्मं कतं ति अत्तमनो पमोदितो उदग्गो पीतिसोमनस्सजातो भगवन्तं पञ्हं पुच्छि-
५१३. किं पत्तिनमाहु भिक्खुनं (इति सभियो)| सोरतं१(१ रो.सोरत. अ.-सूरतं' ति पि.) केन कथं च दन्तमाहु |
बुध्दो ति कथं पवुच्चति | पुट्ठो मे भगवा व्याकरोहि ||४||

५१४. पज्जेन च भवं च विप्पहाय | वुसितवा खीणपुनब्भवो स भिक्खु ||५||

मराठीत अनुवाद :-

त्यावर सभिय परिव्राजकाला वाटलें कीं, इतर श्रमण-ब्राम्हणांनीं प्रश्न विचारण्यास मला सवड पण दिली नाही; असें असतां श्रमण गोतमानें आपणांला प्रश्न विचारण्याला मला सवड दिली हें मोठें आश्चर्य़, हें मोठें अदभुत होय. अशा प्रकारें हृष्ट, तुष्ट, उल्लसित आणि प्रीति-सौमनस्ययुक्त होऊन त्यानें भगवन्ताला प्रश्न विचारला-

५१३. कोणत्या गुणाच्या प्राप्तीनें भिक्षु होतो-असें सभिय म्हणाला-सुशांत कशामुळें होतो, दान्त कोणाला म्हणतात, व बुद्ध कसा होतो, हें मी विचारतों त्याचें, हे भगवन्, मला उत्तर दे. (४)

५१४. जो आपण तयार केलेल्या मार्गांनें – सभिया, असें भगवान् म्हणाला- परिनिर्वाणाला जातो, ज्याला शंका नाहीं, ज्यानें शाश्वत दृष्टी आणि उच्छेददृष्टि सोडून (ब्रम्हचर्याच्या मार्गाचें) आक्रमण केलेले आहे, व ज्याला पुनर्जन्म नाहीं, तो भिक्षु होय. (५)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229