Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 167

पाली भाषेत :-

४६

[८. पसूरसुत्तं]

८२४ इधेव सुद्धि१(१ Fsb., सी.-सुद्धि.) इति वादियन्ति२(२ म.-वादयन्ति.)। नाञ्ञेसु३ धम्मेसु विसुद्धिमाहु।(३ म.-नञ्ञेसु.)
यं निस्सिता तत्थ सुभं४(४ नि.-सुभा.) वदाना। पञ्चेकसच्चेसु पुथू निविट्ठा।।१।।

८२५ ते वादकामा परिसं विगय्ह। बालं दहन्ति५(५ म.-हरन्ति.) भिथु अञ्ञमञ्ञं।
वदेन्ति६(६ म., नि.-वदन्ति.) ते अञ्ञसिता कथोज्जं। पसंसकामा कुसला वदाना।।२।।

८२६ युत्तो कथायं७(७ सी.-य.) परिसाय मज्झे। पसंसमिच्छं विनिघाति होति।
अपाहतस्मिं पन मंकु होति। निन्दाय सो कुप्पति रन्धमेसी।।३।।

मराठीत अनुवाद :-

४६
[८. पसूरसुत्त]


८२४ लोक आपापल्या पंथांतच शुद्धि आहे असें प्रतिपादन करतात, व इतर पंथांत शुद्धि नाहीं असें म्हणतात. ज्या पंथाचा आश्रय करतात, त्यांतच श्रेय आहे असें म्हणणारे ते निरनिराळ्या पंथांत बद्ध होतात.(१)

८२५ ते वाद करण्याच्या इच्छेनें सभेंत जाऊन परस्पर परस्परांना मूर्ख ठरवितात. ते अन्यतर पंथांत बद्ध झालेले व आपणांस वादांत कुशल म्हणविणारे प्रशंसेच्या इच्छेनें वादविवाद करतात.(२)

८२६ सभेमध्यें वादांत गुंतला असतां तो प्रशंसेच्या इच्छेनें दुसर्‍यावर (वाणीचे) घाव घालणारा होतो; पण वादांत पराजित झाला तर खजील होतो; आणि निंदा झाली तर रागावतो व दुसर्‍याचें वर्म शोधतो.(३)

पाली भाषेतः-


८२७ यमस्स वादं परिहीनमाहु। अपाहतं पञ्हवीमंसकासे१।(१ म., Fsb., सी.-पञ्हवि; सी. Fsb-सका ये.)
परिदेवति२(२ Fsb.-ती.) सोचति हीनवादो। उपच्चगा मं ति अनुत्थुणाति३।।४।।(३ सी., म., Fsb- नाति.)

८२८ एते विवादा समणेसु जाता। एतेसु उग्धाति४(४ म.-टि.) निघाति४ होति।
एतंऽपि५(५ सी.-एवं.) दिस्वा विरमे कथोज्जं। न हञ्ञदत्थत्थि पसंसलाभा।।५।।

८२९ पसंसितो वा पन तत्थ होति। अक्खाय वादं परिसाय मज्झे।
सो हस्सति६(६ Fsb-ती, म.-हंसति.) उण्ण७मतिच्च(७ भ.-ती च) तेन। पप्पुय्य तमत्थं८(८ Fsb.-तं अत्थं.म.-तमत्थ.) यथामनो अहु९।।६।।(९ रो.-हू.)

मराठी अनुवादः-

८२७. तेथें जे परीक्षक असतील, ते जर ‘याचा मुद्दा खोटा आहे व तो खोडून काढला गेला’ असें म्हणाले, तर हा वादांत हरलेला परिदेव आणि शोक करतो आणि प्रतिपक्ष्यानें आपणावर जय मिळविला म्हणून चडफडतो.(४)

८२८ अशा रीतीनें श्रमणांमध्यें विवाद उत्पन्न होतात, व त्यांत हा दुसर्‍यावर आघात करतो किंवा आपण आघात पावतो. म्हणून हा प्रकार पाहून विवादापासून निवृत्त व्हावें. कारण त्यांत प्रशंसेच्या लाभाशिवाय दुसरा कोणताच फायदा नाहीं.(५)

८२९ सभेमध्यें आपला मुद्दा मांडून कधीं कधीं तो तेथें प्रशंसा पावतो, व तेणेकरून हर्षित होतो व वर डोकें करून चालतो. तसा जय मिळवून तो परिपूर्ण-मनोरथ होतो.

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229