Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 185

पाली भाषेत :-

९३० न च कत्थिता सिया भिक्खु । न च वाचं पयुतं१ भासेय्य। (१म.-पयुत्तं.)
पागब्भियं न सिक्खेय्य। कथं विग्गाहिकं न कथयेय्य।।१६।।

९३१ मोसवज्जे न निय्येथ। संपजानो सठानि न कयिरा।
अथ जीवितेन पञ्ञाय। सीलब्बतेन नाञ्ञमतिमञ्ञे।।१७।।

९३२ सुत्वा रुसितो२ बहुं वाचं२। समणानं पुथुवचनानं। (२-२ नि.-दूसितो बहुवाच.)
फरुसेन ते न पतिवज्जा। न हि सन्तो पटिसेनिकरोन्ति३।।१८।। (३ नि.-पटिसेनि.)

९३३ एतं च धम्ममञ्ञाय। विचिनं भिक्खु सदा सतो सिक्खे।
सन्ती ति निब्बुतिं ञत्वा। सासने गोतमस्स नप्पमज्जेय्य।।१९।।

मराठीत अनुवाद :-


९३० भिक्षूनें आत्मश्लाघायुक्त बडबड करणारा होऊं नये, (दान-) सूचक वाक्य बोलूं नये, प्रगल्भता करूं नये, आणि वादविवादांत पडूं नये. (१६)

९३१ त्यानें असत्य भाषण करूं नये, लोक ठकविले जातील असें बुद्धिपूर्वक आचरण करूं नये, आणि आपल्या सदाचारानें, प्रज्ञेनें, शीलानें आणि व्रतानें दुसर्‍याची अवहेलना करूं नये. (१७)

९३२ इतर श्रमण याला निरनिराळ्या वचनांनीं (राग आणूं पाहत असतां) यानें त्यांचें भाषण ऐकून रुष्ट होऊन कठोर वचनानें त्यांचा प्रतिकार करूं नये. कां कीं, सन्तजन प्रतिकारबुद्धि बाळगीत नसतात. (१८)

९३३ भिक्षूनें हा धर्म जाणून व स्मृतिमान् होऊन तो सदोदित शिकावा. शान्ति हेंच निर्वाण असें जाणावें व त्यानें गोतमाच्या पंथांत बेसावधपणें वागूं नयें. (१९)

पाली भाषेत :-

९३४ अभिभू हि सो अनभिभूतो। सक्खिधम्मं अनीतिहमदस्सी१। (१ नि.-अद्दसि.)
तस्मा हि तस्स भगवतो। सासने अप्पमत्तो सदा नमस्समनुसिक्खे ति (भगवा ति)।।२०।।

तुवट्टकसुत्तं निट्ठितं।

मराठीत अनुवाद :-

९३४ तो (भगवान्) जयशाली पण अजिंक्य, आणि परंपरागत नसून (अनीतिह१)( प्र१  ‘अन्+इति+ह’ - अशी ह्या शब्दाची व्युत्पत्ती घेतली पाहिजे. याच्या उलट ‘इतिहीतिह (इति+ह+इति+ह)’ असा शब्द गाथा १०८४, ११३५ मध्यें आला आहे. ‘अनीतिह’ ह्या शब्दांतील ‘नी’ केवळ छंदाकरितां दीर्घ केलेला दिसतो. पुढें गाथा १०५३ व १०६६ पहा. ‘प्रत्यक्ष’, ‘आत्मप्रत्यक्ष’ असा अर्थ टीकाकारानें दिला आहे.)प्रत्यक्ष फल देणारा असा धर्म जाणणारा, म्हणून त्या भगवन्ताला नमस्कार करून त्याच्या पंथांत सदोदित सावधपणें वागण्यास शिकावें. (२०)

तुवट्टकसुत्त समाप्त

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229