Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 213

पाली भाषेत :-

१०७१ सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो (इच्चायस्मा उपसीवो)। आकिञ्चञ्ञं निस्सितो हित्वमञ्ञं१ (१ सी., म.- हित्वा अञ्ञं. )
सञ्ञाविमोक्खे२(२ म.-विमुखे, विमोक्खे. ) परमेविमुत्तो३(३म., नि.-ऽधिमुत्तो )। तिट्ठे४ (४-४ म.-तिट्ठेय्य सो. ) नु ४सोतत्थ अनानुयायी५(५म.-धायि, वायि, तयि. )।।३।।

१०७२ सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो (उपसीवा ति भगवा)। आकिञ्चञ्ञं निस्सितो हित्वमञ्ञं१(१ सी., म.- हित्वा अञ्ञं. )। 
सञ्ञाविमोक्खे परमे विमुत्तो। तिट्ठेय्य सो तत्थ अनानुयायी।।४।।

१०७३ तिट्ठे६ चे६ (६-६ सी.-तिट्ठेय्य  )सो तत्थ अनानुयायी। पूगंऽपि७(७म.-पूगं.) वस्सानं८(८म.-वस्सति, अ.-पूगानि वस्सानं. ) समन्तचक्खु।  
तत्थेव सो सीति सिया विमुत्तो। चवेथ९(९रो., सी.- भवेथ.) विञ्ञाणं तथाविधस्स।।५।।

मराठीत अनुवाद :-

१०७१ जो सर्व कामोपभोगांत वीतराग - असें आयुष्मान् उपसीव म्हणाला — अन्य पदार्थ सोडून आकिंचन्याचा आश्रय करणारा, आणि त्या परम संज्ञाविमुक्तीनें विमुक्त झालेला, तो
त्या भवांत स्थिर१( १ मूळ ‘अनानुयायी’ ह्या शब्दाचा अर्थ ‘कंप न पावणारा’ ‘न चळणारा’ असा ‘निद्देस’ ह्या जुन्या ग्रंथांत दिला आहे. ) राहूं शकेल काय? (३)

१०७२ जो सर्व कामोपभोगांत वीतराग — हे उपसीवा, असें भगवान् म्हणाला — अन्य पदार्थ सोडून आकिंचन्याचा आश्रय करणारा व त्या परम संज्ञाविमुक्तीनें विमुक्त झालेला, तो त्या भवांत स्थिर१ राहूं शकेल. (४)

१०७३ हे समन्तचक्षु, जर तो तेथें असंख्य वर्षे स्थिर राहिला, तर तो तेथेंच (निर्वाण-शान्ति) पावेल कीं त्याचें विज्ञान पुनर्जन्म घेईल? (५)

पाली भाषेत :-

१०७४ १(१ म.-अच्चि.)अच्ची यथा वातवेगेन खित्तो२(२म., नि.-खित्ता.) (उपसीवा ति भगवा)। अत्थं ३(३सी.- फलेति.)पलेति न उपेति संखं। 
एवं मुनि नामकाया विमुत्तो४(४म.- धिमुत्तो.)। अत्थं पलेति न उपेति संखं।।६।।

१०७५ अत्थं गतो सो उद वा सो नत्थि। उदाहु वे सस्सतिया अरोगो।
तं मे मुनि साधु वियाकरोहि। तथा हि ते विदितो एस धम्मो।।७।।

१०७६ अत्थं - गतस्स न पमाणमथि५(५सी.- मेति.) (उपसीवा ति भगवा) येन नं वज्जु६ (६म.- वज्जुं.) तं तस्स नत्थि।
सब्बेसु धम्मेसु समूहतेसु। समूहता वादपथा७ (७म.- मधा, बत्था.)पि सब्बे ति।।८।।

उपसीवमाणवपुच्छा निट्ठिता।

मराठीत अनुवाद :-


१०७४ दिव्याची ज्योत वार्‍याच्या वेगानें झपाटली गेली असतांना - हे उपसीवा, असें भगवान् म्हणाला - अस्ताला जाते आणि कोणतेंही नामाभिधान पावत नाहीं, त्याप्रमाणें नामकायापासून विमुक्त झालेला मुनि अस्ताला जातो आणि कोणतेंही नामाभिधान पावत नाहीं. (६)

१०७५ (उपसीव-) हे मुने, तो अस्ताला जातो, कीं नाश पावतो? किंवा तो सदासर्वदा अरोग होतो? हें मला नीट समजावून सांग. कारण हा धर्म तुला चांगला समजतो.(७)

१०७६ जो अस्तास जातो त्याला मोजमाप नाहीं - हे उपसीवा, असें भगवान् म्हणाला —ज्याच्यायोगें त्याला कांहीं नांव देतां येईल तें त्याला नाहीं. सर्वच पदार्थ लय पावले म्हणजे त्यांजविषयीं सर्व वाक्प्रचारही लय पावतात. (८)

उपसीवमाणवपुच्छा समाप्त

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229