Get it on Google Play
Download on the App Store

सुत्तनिपात 135

पाली भाषेतः-

६६१ अभूकवादी निरयं उपेति। यो वाऽपि कत्वा न करोमी ति चाह्व।
उभोऽपि ते पच्च समा भवन्ति। निहीनकम्मा मनुजा परत्थ।।५।।

६६२ यो अप्पदुट्ठस्स नरस्स दुस्सति। सुद्धस्स पोसस्स अनंगणस्स।
तमेव बालं पच्चेति पापं। सुखुमो रजो पटिवातं व खित्तो।।६।।

६६३ यो लोभगुणे अनुयुत्तो। सो वचसा परिभासति अञ्ञे।
अस्सद्धो कदरियो अवदञ्ञू। मच्छरि पेसुणियस्मिं अनुयुतो।।७।।

६६४ मुखदुग्ग विभूतमनरिय। भूनहु पापक दुक्कतकारि।
पुरिसन्तकलि अवजात। मा बहु भाणि घ नेरयिकोऽसि।।८।।

मराठी आनुवादः-

६६१. न घडलेली गोष्ट घडली असें म्हणणारा व आपण कृत्य करून तें केलें नाहीं असें म्हणणारा दोघेही नरकाला जातात. तीं दोघेही हीनकर्मी माणसें मरणोत्तर परलोकी एकच गति पावतात.(५)

६६२. निर्दोषी, शुद्ध आणि निष्पाप माणसाला जो दोष देतो, त्याच्यावर तें पापकृत्य वार्‍यावर फेंकलेल्या सूक्ष्म धुळीप्रमाणें उलटतें.(६)

६६३. लोभांत बद्ध झालेला, श्रद्धाविहीन, कृपण, अवदाव्य१ [१. ३१ व्या सुत्तांतील पहिली(४७८ गाथेवरील) टीप पहा.] मत्सरी आणि चहाडी करण्यांत गुंतलेला असा जो, तो आपल्या वाणीनें इतरांना दोष लावतो.(७)

६६४. हे विषममुखा, असत्यावादी, अनार्या, भ्रूणहा, पाप्या, दुष्कृत्यकारी, पुरुषाधमा, कली, नीचा, येथें जास्त बोलूं नकोस; नरकगामी आहेस.(८)

पाली भाषेतः-

६६५ रजमाकिरसि अहिताय। सन्तं गरहलि किब्बिसकारि।
बहूनि च दुच्चरितानि चरित्वा। गञ्छिसि१(१ म.-गच्छसि.) खो पपतं चिररत्तं।।९।।

६६६ न हि नस्सति कस्सचि कम्मं। एति ह२ नं३ लभते व सुवामि।(२ म.-पततिं, अ.-‘पपटं, पपदं’ ति पि.) (३ म.-हनं, अ.-ह तं; अथवा हतं.)
दुक्खं मन्दो परलोके। अत्तनि पस्सति किब्बिसकारी।।१०।।

६६७ अयोसंकुसमाहतट्ठानं। तिण्हधारं अयसूलमुपेति।
अथ तत्त४अयोगुळसन्निभं। भोजनमत्थि तथा पतिरूपं।।११।।(४ म.-तत्थ.)

मराठी अनुवादः-

६६५ हे कल्मषकार्‍या, तूं संतांची निंदा करतोस, व आपल्या अहितासाठीं धूळ फेंकतोस, पुष्कळ कुकर्मे करून तूं खड्ड्यांत जाण्याकरितां चिरकालपर्यंत एकसारखा पडत राहशील१.[१ इतक्या खोल नरकांत जाणार आहेस कीं, तेथें जाण्याकरितांच तुला चिरकालपर्यंत खालीं पडत जावें लागेल. टीकाकार (कड्यावरून खालीं असणारा) खड्डा असा अर्थ घेतो.] (९)

६६६ कारण, केलेलें कर्म फळ दिल्यावांचून नष्ट होत नाहीं. तें कर्त्याच्या मागें लागतें. कर्ता त्याचें फळ भोगतोच. तो कल्मषकारी मन्दबुद्धि स्वत: परलोकीं दु:ख अनुभवितो.(१०)

६६७ (पायांना बोंचणारें) लोखंडी खिळे मारून तयार केलेल्या जमिनीवर व तीक्ष्ण धारेच्या लोखंडी सुळावर तो जातो, आणि त्याला तेथें योग्य असें तापलेल्या लोखंडाच्या गोळ्यासारखें भोजन मिळतें.(११)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1 प्रास्ताविक चार शब्द 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 1 भाषातरकारांची प्रस्तावना 2 भाषातरकारांची प्रस्तावना 3 ग्रंथपरिचय 1 ग्रंथपरिचय 2 ग्रंथपरिचय 3 ग्रंथपरिचय 4 ग्रंथपरिचय 5 ग्रंथपरिचय 6 ग्रंथपरिचय 7 ग्रंथपरिचय 8 ग्रंथपरिचय 9 ग्रंथपरिचय 10 ग्रंथपरिचय 11 ग्रंथपरिचय 12 सुत्तनिपात 1 सुत्तनिपात 2 सुत्तनिपात 3 सुत्तनिपात 4 सुत्तनिपात 5 सुत्तनिपात 6 सुत्तनिपात 7 सुत्तनिपात 8 सुत्तनिपात 9 सुत्तनिपात 10 सुत्तनिपात 11 सुत्तनिपात 12 सुत्तनिपात 13 सुत्तनिपात 14 सुत्तनिपात 15 सुत्तनिपात 16 सुत्तनिपात 17 सुत्तनिपात 18 सुत्तनिपात 19 सुत्तनिपात 20 सुत्तनिपात 21 सुत्तनिपात 22 सुत्तनिपात 23 सुत्तनिपात 24 सुत्तनिपात 25 सुत्तनिपात 26 सुत्तनिपात 27 सुत्तनिपात 28 सुत्तनिपात 29 सुत्तनिपात 30 सुत्तनिपात 31 सुत्तनिपात 32 सुत्तनिपात 33 सुत्तनिपात 34 सुत्तनिपात 35 सुत्तनिपात 36 सुत्तनिपात 37 सुत्तनिपात 38 सुत्तनिपात 39 सुत्तनिपात 40 सुत्तनिपात 41 सुत्तनिपात 42 सुत्तनिपात 43 सुत्तनिपात 44 सुत्तनिपात 45 सुत्तनिपात 46 सुत्तनिपात 47 सुत्तनिपात 48 सुत्तनिपात 49 सुत्तनिपात 50 सुत्तनिपात 51 सुत्तनिपात 52 सुत्तनिपात 53 सुत्तनिपात 54 सुत्तनिपात 55 सुत्तनिपात 56 सुत्तनिपात 57 सुत्तनिपात 58 सुत्तनिपात 59 सुत्तनिपात 60 सुत्तनिपात 61 सुत्तनिपात 62 सुत्तनिपात 63 सुत्तनिपात 64 सुत्तनिपात 65 सुत्तनिपात 66 सुत्तनिपात 67 सुत्तनिपात 68 सुत्तनिपात 69 सुत्तनिपात 70 सुत्तनिपात 71 सुत्तनिपात 72 सुत्तनिपात 73 सुत्तनिपात 74 सुत्तनिपात 75 सुत्तनिपात 76 सुत्तनिपात 77 सुत्तनिपात 78 सुत्तनिपात 79 सुत्तनिपात 80 सुत्तनिपात 81 सुत्तनिपात 82 सुत्तनिपात 83 सुत्तनिपात 84 सुत्तनिपात 85 सुत्तनिपात 86 सुत्तनिपात 87 सुत्तनिपात 88 सुत्तनिपात 89 सुत्तनिपात 90 सुत्तनिपात 91 सुत्तनिपात 92 सुत्तनिपात 93 सुत्तनिपात 94 सुत्तनिपात 95 सुत्तनिपात 96 सुत्तनिपात 97 सुत्तनिपात 98 सुत्तनिपात 99 सुत्तनिपात 100 सुत्तनिपात 101 सुत्तनिपात 102 सुत्तनिपात 103 सुत्तनिपात 104 सुत्तनिपात 105 सुत्तनिपात 106 सुत्तनिपात 107 सुत्तनिपात 108 सुत्तनिपात 109 सुत्तनिपात 110 सुत्तनिपात 111 सुत्तनिपात 112 सुत्तनिपात 113 सुत्तनिपात 114 सुत्तनिपात 115 सुत्तनिपात 116 सुत्तनिपात 117 सुत्तनिपात 118 सुत्तनिपात 119 सुत्तनिपात 120 सुत्तनिपात 121 सुत्तनिपात 122 सुत्तनिपात 123 सुत्तनिपात 124 सुत्तनिपात 125 सुत्तनिपात 126 सुत्तनिपात 127 सुत्तनिपात 128 सुत्तनिपात 129 सुत्तनिपात 130 सुत्तनिपात 131 सुत्तनिपात 132 सुत्तनिपात 133 सुत्तनिपात 134 सुत्तनिपात 135 सुत्तनिपात 136 सुत्तनिपात 137 सुत्तनिपात 138 सुत्तनिपात 139 सुत्तनिपात 140 सुत्तनिपात 141 सुत्तनिपात 142 सुत्तनिपात 143 सुत्तनिपात 144 सुत्तनिपात 145 सुत्तनिपात 146 सुत्तनिपात 147 सुत्तनिपात 148 सुत्तनिपात 149 सुत्तनिपात 150 सुत्तनिपात 151 सुत्तनिपात 152 सुत्तनिपात 153 सुत्तनिपात 154 सुत्तनिपात 155 सुत्तनिपात 156 सुत्तनिपात 157 सुत्तनिपात 158 सुत्तनिपात 159 सुत्तनिपात 160 सुत्तनिपात 161 सुत्तनिपात 162 सुत्तनिपात 163 सुत्तनिपात 164 सुत्तनिपात 165 सुत्तनिपात 166 सुत्तनिपात 167 सुत्तनिपात 168 सुत्तनिपात 169 सुत्तनिपात 170 सुत्तनिपात 171 सुत्तनिपात 172 सुत्तनिपात 173 सुत्तनिपात 174 सुत्तनिपात 175 सुत्तनिपात 176 सुत्तनिपात 177 सुत्तनिपात 178 सुत्तनिपात 179 सुत्तनिपात 180 सुत्तनिपात 181 सुत्तनिपात 182 सुत्तनिपात 183 सुत्तनिपात 184 सुत्तनिपात 185 सुत्तनिपात 186 सुत्तनिपात 187 सुत्तनिपात 188 सुत्तनिपात 189 सुत्तनिपात 190 सुत्तनिपात 191 सुत्तनिपात 192 सुत्तनिपात 193 सुत्तनिपात 194 सुत्तनिपात 195 सुत्तनिपात 196 सुत्तनिपात 197 सुत्तनिपात 198 सुत्तनिपात 199 सुत्तनिपात 200 सुत्तनिपात 201 सुत्तनिपात 202 सुत्तनिपात 203 सुत्तनिपात 204 सुत्तनिपात 205 सुत्तनिपात 206 सुत्तनिपात 207 सुत्तनिपात 208 सुत्तनिपात 209 सुत्तनिपात 210 सुत्तनिपात 211 सुत्तनिपात 212 सुत्तनिपात 213 सुत्तनिपात 214 सुत्तनिपात 215 सुत्तनिपात 216 सुत्तनिपात 217 सुत्तनिपात 218 सुत्तनिपात 219 सुत्तनिपात 220 सुत्तनिपात 221 सुत्तनिपात 222 सुत्तनिपात 223 सुत्तनिपात 224 सुत्तनिपात 225 सुत्तनिपात 226 सुत्तनिपात 227 सुत्तनिपात 228 सुत्तनिपात 229