Get it on Google Play
Download on the App Store

भारतीय संस्कृती 133

विक्रमोर्वशीयम् नाटकात पुरुरवस राजाचा मुलगा आयू हा ऋषीच्या आश्रमात अध्ययनार्थ ठेवण्यात आलेला असतो; परंतु एके दिवशी आयू हिंसा करतो. एका सुंदर पक्ष्याला तो बाण मारतो. त्या कोवळ्या पंखात तो प्रखर बाण घुसतो. ऋषीला ही गोष्ट कळते. आश्रमात हिंसा ही गोष्ट त्याला सहन होत नाही. आश्रमाचे पवित्र व प्रेमळ वातावरण भंगणारा आश्रमात नको असे ऋषीला वाटते. त्या मुलांच्या धात्रीला तो सांगतो :

आश्रममिरुद्वमनेन आचरितम् । निर्यातय हस्तन्यासम् ।
आश्रमाच्या प्रणालीविरुध्द याने वर्तन केले आहे. याला परत पाठवा.

असे हे ठायी ठायी असणारे आश्रम भारतीय संस्कृती वाढवीत होते. या आश्रमांत प्रयोग होत होते. साप, मुंगुस, हरिण, सिंह, एके ठिकाणी प्रेमाने नांदविण्याचे प्रयोग होत होते; आणि सर्प-सिंहांनाही आश्रमात प्रेम दिले जाते आहे, त्या प्रेमामुळे सर्प-सिंहही प्रेमळ होत आहेत, असे दिव्य दृश्य आश्रमाला भेट देणारे बघत, तेव्हा ते गहिवरून जात ! सर्प-सिंह दूर राहिले, आपण आपल्या शेजारच्या लोकांजवळ तरी प्रेमाने वागू या, समाजात तरी सहकार्याने, आनंदाने नांदू या; घरात तरी गोड राहू या, नांदू या असे ते मनाशी ठरवीत. आश्रमाच्या दर्शनाने प्रेमाचा धडा शिकून ते संसारात जात व संसार सुंदर करण्याचा प्रयत्न करीत.

आजही भारतवर्षात भारतीय संस्कृतीस उजाळा देणारे आश्रम आहेत. वर्ध्याच्या आश्रमात सापांना कोणी मारीत नाही. त्यांना धरून दूर सोडून देण्यात येते. विंचवांच्या नांग्या धरून त्यांना दूर सोडण्यात येते. एका गावात कॉलरा आला असताना त्या गावातील लोकांनी एक बोकड जिवंत पुरून देवीला बळी द्यावा असे ठरविले. देवीच्या मंदिरासमोर खोल खळगा खणण्यात आला. तिकडून बोकडाच्या बलिदानाची मिरवणूक आली. परंतु लोक येतात तो त्यांना रामनामाची धून ऐकू आली. वर्ध्याच्या आश्रमातील एक सत्याग्रही त्या खळग्यात उभा होता. रामरायाचे भजन त्याने चालविले होते.

लोक म्हणाले, 'बाहेर या.'

तो नम्रपणे म्हणाला, 'बोकडाला पुरून कॉलरा जाणार असेल तर मलाच पुरा. माणसाला पुरल्याने देवी अधिकच प्रसन्न होईल आणि कायमचा कॉलरा जाईल.'

भगवान बुध्दांच्या आत्म्याला हे विसाव्या शतकातील दृश्य पाहून केवढे समाधान झाले असेल ! त्या सत्याग्रहीचा विजय झाला. प्रेमाचा विजय झाला. ज्ञानाचा विजय झाला !

अहिंसेचा, प्रेमाचा पंथ दाखविणारे हे नवे आश्रम भारतवर्षाची आशा आहेत. हे प्रेम भारतीय संसारात आल्याशिवाय राहणार नाही. भारतीय संसार सहानुभूतीचा व सहकार्याचा झाल्याशिवाय राहणार नाही.

जगात एकीकडे तोफा ओतल्या जात असताना भारतात प्रेमाचे प्रयोग होत आहेत. सरहद्दीवरचे झुंजार पठाण अहिंसेचे उपासक होत आहेत. शूर शिखांनी अनत्याचारी सत्याग्रह केले. आश्रमातून सर्प-विंचवांनाही प्रेम मिळत आहे. हजारो-लाखो लोक अहिंसेच्या झेंड्याखाली हिंसेसमोर उभे राहात आहेत. भारतातील हा देखावा पाहून देवांचेही डोळे भरून आले असतील ! या भारतभूमीतील या अहिंसेच्या कथा ऐकावयास, अहिंसेच्या या महान प्रयोगांची हकीकत ऐकावयास भगवंताचेही कान उत्सुक असतील !

धन्य ही 'अहिंसा परमो धर्म:' सांगणारी भारतीय संस्कृती ! धन्य ही प्राचीन ध्येयपरंपरा पुढे नेणारे आजचे विश्ववंद्य महात्माजी !

भारतीय संस्कृती

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
भारतीय संस्कृती 1 भारतीय संस्कृती 2 भारतीय संस्कृती 3 भारतीय संस्कृती 4 भारतीय संस्कृती 5 भारतीय संस्कृती 6 भारतीय संस्कृती 7 भारतीय संस्कृती 8 भारतीय संस्कृती 9 भारतीय संस्कृती 10 भारतीय संस्कृती 11 भारतीय संस्कृती 12 भारतीय संस्कृती 13 भारतीय संस्कृती 14 भारतीय संस्कृती 15 भारतीय संस्कृती 16 भारतीय संस्कृती 17 भारतीय संस्कृती 18 भारतीय संस्कृती 19 भारतीय संस्कृती 20 भारतीय संस्कृती 21 भारतीय संस्कृती 22 भारतीय संस्कृती 23 भारतीय संस्कृती 24 भारतीय संस्कृती 25 भारतीय संस्कृती 26 भारतीय संस्कृती 27 भारतीय संस्कृती 28 भारतीय संस्कृती 29 भारतीय संस्कृती 30 भारतीय संस्कृती 31 भारतीय संस्कृती 32 भारतीय संस्कृती 33 भारतीय संस्कृती 34 भारतीय संस्कृती 35 भारतीय संस्कृती 36 भारतीय संस्कृती 37 भारतीय संस्कृती 38 भारतीय संस्कृती 39 भारतीय संस्कृती 40 भारतीय संस्कृती 41 भारतीय संस्कृती 42 भारतीय संस्कृती 43 भारतीय संस्कृती 44 भारतीय संस्कृती 45 भारतीय संस्कृती 46 भारतीय संस्कृती 47 भारतीय संस्कृती 48 भारतीय संस्कृती 49 भारतीय संस्कृती 50 भारतीय संस्कृती 51 भारतीय संस्कृती 52 भारतीय संस्कृती 53 भारतीय संस्कृती 54 भारतीय संस्कृती 55 भारतीय संस्कृती 56 भारतीय संस्कृती 57 भारतीय संस्कृती 58 भारतीय संस्कृती 59 भारतीय संस्कृती 60 भारतीय संस्कृती 61 भारतीय संस्कृती 62 भारतीय संस्कृती 63 भारतीय संस्कृती 64 भारतीय संस्कृती 65 भारतीय संस्कृती 66 भारतीय संस्कृती 67 भारतीय संस्कृती 68 भारतीय संस्कृती 69 भारतीय संस्कृती 70 भारतीय संस्कृती 71 भारतीय संस्कृती 72 भारतीय संस्कृती 73 भारतीय संस्कृती 74 भारतीय संस्कृती 75 भारतीय संस्कृती 76 भारतीय संस्कृती 77 भारतीय संस्कृती 78 भारतीय संस्कृती 79 भारतीय संस्कृती 80 भारतीय संस्कृती 81 भारतीय संस्कृती 82 भारतीय संस्कृती 83 भारतीय संस्कृती 84 भारतीय संस्कृती 85 भारतीय संस्कृती 86 भारतीय संस्कृती 87 भारतीय संस्कृती 88 भारतीय संस्कृती 89 भारतीय संस्कृती 90 भारतीय संस्कृती 91 भारतीय संस्कृती 92 भारतीय संस्कृती 93 भारतीय संस्कृती 94 भारतीय संस्कृती 95 भारतीय संस्कृती 96 भारतीय संस्कृती 97 भारतीय संस्कृती 98 भारतीय संस्कृती 99 भारतीय संस्कृती 100 भारतीय संस्कृती 101 भारतीय संस्कृती 102 भारतीय संस्कृती 103 भारतीय संस्कृती 104 भारतीय संस्कृती 105 भारतीय संस्कृती 106 भारतीय संस्कृती 107 भारतीय संस्कृती 108 भारतीय संस्कृती 109 भारतीय संस्कृती 110 भारतीय संस्कृती 111 भारतीय संस्कृती 112 भारतीय संस्कृती 113 भारतीय संस्कृती 114 भारतीय संस्कृती 115 भारतीय संस्कृती 116 भारतीय संस्कृती 117 भारतीय संस्कृती 118 भारतीय संस्कृती 119 भारतीय संस्कृती 120 भारतीय संस्कृती 121 भारतीय संस्कृती 122 भारतीय संस्कृती 123 भारतीय संस्कृती 124 भारतीय संस्कृती 125 भारतीय संस्कृती 126 भारतीय संस्कृती 127 भारतीय संस्कृती 128 भारतीय संस्कृती 129 भारतीय संस्कृती 130 भारतीय संस्कृती 131 भारतीय संस्कृती 132 भारतीय संस्कृती 133 भारतीय संस्कृती 134 भारतीय संस्कृती 135 भारतीय संस्कृती 136 भारतीय संस्कृती 137 भारतीय संस्कृती 138 भारतीय संस्कृती 139 भारतीय संस्कृती 140 भारतीय संस्कृती 141 भारतीय संस्कृती 142 भारतीय संस्कृती 143 भारतीय संस्कृती 144 भारतीय संस्कृती 145 भारतीय संस्कृती 146 भारतीय संस्कृती 147 भारतीय संस्कृती 148 भारतीय संस्कृती 149 भारतीय संस्कृती 150 भारतीय संस्कृती 151 भारतीय संस्कृती 152 भारतीय संस्कृती 153 भारतीय संस्कृती 154 भारतीय संस्कृती 155 भारतीय संस्कृती 156 भारतीय संस्कृती 157 भारतीय संस्कृती 158 भारतीय संस्कृती 159 भारतीय संस्कृती 160 मातृभोजन गीत भारतीय संस्कृती 162 भारतीय संस्कृती 163 भारतीय संस्कृती 164 भारतीय संस्कृती 165 भारतीय संस्कृती 166 भारतीय संस्कृती 167 भारतीय संस्कृती 168 भारतीय संस्कृती 169 भारतीय संस्कृती 170 भारतीय संस्कृती 171 भारतीय संस्कृती 172 भारतीय संस्कृती 173 भारतीय संस्कृती 174 भारतीय संस्कृती 175 भारतीय संस्कृती 176 भारतीय संस्कृती 177 भारतीय संस्कृती 178 भारतीय संस्कृती 179 भारतीय संस्कृती 180 भारतीय संस्कृती 181 भारतीय संस्कृती 182 वाघ मानव परस्पर सबंधं निबंध