Get it on Google Play
Download on the App Store

जोहार

जोहार मायबाप जोहार । माझें नांव आत्मनाक महार । माझा जालीम कारभार । धन्याचें रजेनें करतों की जी मायबाप ॥ १ ॥

ममताई आवा पाटलीण मोठी । थोरा नायकाची बेटी । मनाची निर्मळ नोहे खोटी । लक्षलक्षापती येती तिचे भेटी की० ॥ २ ॥

मानभाव जती सती । तडी तापडी अपारमती । माझे धन्याचे घरा येती । धन्यावर जोर जप्ती करूं पाहाती की० ॥ ३ ॥

दोघे कारभारी जोड यांची । मोकाशा म्हणविती सृष्टीची । तिही वरती केली वरच्या गांवींची । खबर घ्यावया खालील गांवठाण्याची ।

मज रवाना केलें की० ॥ ४ ॥

झडुनी पडली गळां । तुकडा दिला पाका शिळा । याबद्दल तुमचें स्थळां । आलों की० ॥ ५ ॥

शिव शेटियासी जोहार । शिवाजी चौगुल्यासी जोहार । वैष्णव कुळकर्णी यासी जोहार । तुमचा कारभार जड दिसतो की० ॥ ६ ॥

सारी पांढर वोस पडली । थोर थोर कुळें दूर गेलीं। नवद्वारें कैसीं नागविलीं। संतति आपुले पोटीं पुरती की० ॥ ७ ॥

हुजूर धन्यास राग जाईल फार । मोठे धाडतील वरातदार । इज्जत घेतील करतील कहार । मग वारंवार आठव होईल की० ॥ ८ ॥

नेऊन घालतील बंदिखानीं । तेथें सोडावया नाहीं कोणी। अविद्या मारील हालहाल करुनी । ही फजिती सरेना की० ॥ ९ ॥

यमाजी वाजी हुद्देदार । त्याचा तो जिवावरील मार । जो घडला नाही हा विचार । तों दरबार शुद्ध करा की० ॥ १० ॥

पंचवीस कुळे धरा बिगारी । गांवांतील जमीन वजवा सारी । गजगिरी करा नवद्वारीं । धन्याची निशाणीं लावा की० ॥ ११ ॥

महामूर करा पेठा चारी । चौमहाजनासहित श्रीपाद घ्या वरी । धन्याचे नांवाचा कउल शिरीं । साच चढवा की० ॥ १२ ॥

अक्षय्य वास एक चित्त करा । फळावर फिटेल सारा दोरा । पहिल्या खातासी दूर करा । नाहीं तरी कानीं उबा पडेल की० ॥ १३ ॥

ब्रह्माजी पाटील यासी सांगा जोहार । पाटलीण आवाचा वेजाजा जाला फार । अवघा गांवगुंडी कारभार । आवाजी करिती की० ॥ १४ ॥

आवाजीची साच वेसन खोटी । राबती करा संदेहे रोटी । सहज कारभाराची आटाआटी । मज नफरासी उजवे दिठी । पाहूं नका की० ॥ १५ ॥

कामाधामाचा उल्लंघ करतों । आल्यागेल्यासी जबाब देतों । सार्‍या रयतेचीं घरें राखितों । हे कष्ट सान की जी मायबाप ॥ १६ ॥

कितीकांसी लांकडें द्यावीं । शिंग शिंपुटी म्यांच पुरवावी । फजिती फजिती राबनुकीची सोसावी । ही गोष्ट सान की० ॥ १७ ॥

मेखा पायबंद तोबरे माथां । जीव कष्टला बिगारी वहातां । चौर्‍यांयशी लक्ष गांवें हिंडतां । हें दुःख सान की० ॥ १८ ॥

कुळवाडी थोटपणाशीं आले । बलुते देईनासे झाले । पांढर टाकुनी पळाले । तरी मिराशीचें लिगाड की० ॥ १९ ॥

न होईना मातीचा पेंडुळा । जनोबा खायाचा मायंदळा । रजा घेउनी पूर्वस्थळा । जाईन की० ॥ २० ॥

मिरास सर्वस्व कळली । पाटलीण आवा धनीन जाली । दिवाणदाराचीं तोंड मारलीं । तेथें आमुचा पाड काय की० ॥ २१ ॥

मिरास सर्वस्व कळली सारी । हांक घेउनी जाईन गडावरी । रामजी बावाचे दरबारीं । हकीकत सारी सांगेन की० ॥ २२ ॥

कोणी म्हणती देऊं लांचा । मी नव्हे आजकालचा । झाला वृत्तान्त साचा । तो वडिलासी सांगेन की० ॥ २३ ॥

खालीं गांवीं पाटलीण आवा विवसी । ती आलिंगूं न दे साहेबासी । सारे म्हणती मोकासी । आम्हांस तिजपाशीं कां धाडितां की० ॥ २४ ॥

पांचजण लहान लहान पोरें । ते आडकती पडती नवा द्वारें । साहेबाचें नाम सारें । स्वप्नीं न घेती की० ॥ २५ ॥

दोघे तिघे ब्राह्मण मेळविली । तेणें परमुलखाची रांडोळी केली । धन्याचे नांवची निशाणी उरूं दिली नाहीं की० ॥ २६ ॥

पाटीलबोवा स्वप्नीं गुंतले । कारभार टाकुनी लाजिरे जाले । जोगी मोकासी होऊनि गेले । या ममताई आवाच्या भेणें की० ॥ २७ ॥

आणिक मेळविले दैवतें । खबर सांगो आलीं साहेबातें । घरोघर पूजिती भूतें । त्यांची नावें ऐका की० ॥ २८ ॥

वासना मांगीण मातंगिणी । कामना जळीं मायराणीं । अभाव भांगड भूत जोगीनी । त्यांसी नग्न पूजिती की० ॥ २९ ॥

वीर झोटिंग नरसिंग वेडा । वेतळाचा पूजिती खोडा । शेंदूर माखोनियां धोंडा । शेळी बोकड जीव घेती की० ॥ ३० ॥

मेल्या मनुष्यासी पूजिती । खोड सुपल्या पाळणे बांधिती । गळ टोंचोनि बगाडे घेती । ही फजिती सान की० ॥ ३१ ॥

जीवदान देऊं करिती । अवघीं दैवतें एकची म्हणती । मेंढरें बोकडे मारिती । परतोनी आपणची खाती की० ॥ ३२ ॥

नैवेद्य नारळ नेउनी फोडिती । खोबरें एकमेकांसी वांटिती । नुसती नरोटी देवापुढें ठेविती । लटिके धूप दाउनी चाळविती की० ॥ ३३ ॥

जाउनी देवऋषी आणिती घरां । त्याकुन लावितां चुलींतील अंगारा । उफराटे पराचा कोंबडा खैरा । निंब नारळ उतारा की० ॥ ३४ ॥

आणिक खापराचे भदाडें । तें चुन्याचें पांढरें लाउनी चहूंकडे । दिवस मावळल्याचें पुढें । तिकटण्यावर ठेविती की० ॥ ३५ ॥

दावलमालकाची पूजिती गदा । वर्षातून फकीर होतीं एकदा । मग डोला होतां थंडा । खाती मलिदा हिंदु तुर्काचें खरकटें की० ॥ ३६ ॥

भेणें भेणें साहेबाला स्मरती । त्याला पाटलीण आवाची द्वाहीं देती । ऐशी मुलखाची गती । ती धन्याप्रती सांगों आलों की० ॥ ३७ ॥

साहेबाचे हुकुमावर गेलों । प्रवेश पाहून दंग जालों । वागवेना मग आलों पायपुसा जवळ की० ॥ ३८ ॥

मग धन्यानें मज आत्मनाकाला । भाग भागला म्हणोनी हुंकार केला । येथें राहे म्हणती की० ॥ ३९ ॥

ऐशी निर्धारी केली । बांडी सान घोंगडी दिली । दिठी देउनी सांगितली । नजरेवेगळा राहूं नको की० ॥ ४० ॥

जाउनी जनार्दनबावाचे दरबारीं । राहिलो एकनाथ परचारी । जुगानुजुगाची चाकरी । कोण्ही दूर करी ना की जी मायबापा ॥ ४१ ॥

भारुडे

स्तोत्रे
Chapters
आंधळा चिरंजीव जिवाजीपंत ठाणेदार... अंबा अयोध्येचा हो देव्हारा माझे कुळीची कुळस्वामिनी बहिरा जालो या या जगी संसार नगरी बाजार भरला भाई अलक्ष लक्ष मी भिकारी आम्ही परात्पर भिकारी चौदेहांची घेऊनी दीक्षा चिन्मय चिद्रुप अक्षय डोळा अलक्ष लक्ष पाहवेना आम्ही परात्पर देशी नाहं जोगी नाहं भॊगी नाहं जोशी संन्याशी भूत जबर मोठे गं बाई आंधळा पांगळा आंधळा पांगळा झालो मी अंधपंगु आंधळा पांगळा दाते बहु असती परि भवानी मी तुझा भुत्या खरा ... पंधरा सतरांचा सतरांचा हा ... चोपदार आला चोपदार आला ॥धृ... मोडकेसे घर तुटकेसे छप्पर ... सुंदरे, चिद्‌‍घने, माझे र... एडका मदन तो केवळ ॥ध्रु॥ ... सफेद कलंदर फकीर ।बाबा सफे... फकीर फकीर फकीर गाय अगा ते परम शुभ ऐक । लाभ द... आरता येरे धाकुट्या मुला ।... संचित बरवें लिहिलें । भाग... जोहार मायबाप जोहार । सकळ ... जोहार मायबाप जोहार । मी स... अयोध्येचा हो देव्हारा । आ... चल चल चल । निरंजन जंगलका ... पलखम्यानें चार जुग ज्यावे... संसार बाजेगिरी देख । दुरल... चल चल चल । याद करो गुरु ग... सुनो संत सज्जन भाई । हम त... प्राप्ती एक भजन विरुद्ध ।... सगरमें बाजी पतालमें बाजी ... संचित बरवें लिहिलें । भाग... लगे ढोल लगे ढोल । जरी तुझ... श्रीकृष्ण माया जी पाहे । ... गौळण गौळण गौळण होळी जागल्या जागर जंगम जोगवा जोहार जोशी जोशी जोशी अष्टपदी भटीण भटीण बैल छापा डोहो गाय गोपाळ हळदुली कहाणी कंजारीण कोल्हाटीण कुंटीण कुत्रें लग्न मुलगी नीति पांखरू पिंगळा महाद्वारीं बोली बो... पिंगळा पिंगळा पिंगळा पोपट रहाट सर्प सासुरवास सासुरवास शंखीण डंखीण शंखीण डंखीण शिमगा सौरी सौरी सौरी सौरी सौरी सौरी सौरी स्वप्न थट्टा टिटवी विंचू व्यापार आडबंग बाहुलें भूत भूत धांवा धांवा द्रौपदीचा धांवा किल्ला कोडें कोडें कोडें नवल नवल नवल नवल नवल नवल नवल पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाळणा पाळणा पाळणा पाळणा अभयपत्र अर्ज अर्जदस्त विनंतीपत्र थाक टिळा अभयपत्र अर्जाचा जाब जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार मायबाप जोहार । याच ... जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार ताकीदपत्र पत्र कौलपत्र कौल जमाखर्च जाबचिठ्ठी नानक नानक जोगी चिरंजीवपद बुलबुल भांड भांड भांड भांड फुलवरा फकीर फकीर फकीर मेसाबाई हुशारी हापसी गारुडी गारुडी गारुडी गारुडी गारुडी गारुड गावगुंड गावगुंड दरवेश यलमा सटवाई मरीआई महालक्ष्मी महालक्ष्मी गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ अंबा महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण जागल्या जागल्या डौर अक्कल बेटकुळी बेटकुळी बेटकुळी बेटकुळी बेटकुळी बेटकुळी बेटकुळी फुगडी फुगडी वैदीण वैदू कानोबा खेळिया कोडे कोल्हाटी कोल्हाटीण मल्हारी माळी मानभाव मानभाव मांग मुका नकटी नानक नवलाई पिसा पिसा पोर संसार संन्यास सर्प सौरी सौरी वाघ्या वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव वटवाघूळ वेणु